Filozofická fakulta již potřetí připomněla důležitost jazykového vzdělávání na univerzitách

Foto: Vojtěch Duda
Čtvrtek 26. říjen 2017, 13:32

Centrum jazykového vzdělávání Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci hostilo v pátek 20. října 2017 další ročník odborné konference s názvem Trendy v jazykovém vzdělávání v terciální sféře v jazykových centrech na univerzitách v ČR a SR III. V rámci setkání bylo prezentováno široké pásmo příspěvků v českém, slovenském i anglickém jazyce pojednávající o problematice výuky cizích jazyků s důrazem na metodologii výuky, výběr a tvorbu studijních materiálů, testování, moderní technologie ve výuce apod. Vědecky a organizačně tuto akci zaštitovali ředitel centra PhDr. Oldřich Břenek, Ph.D. a členové centra PhDr. Jiří Nový, Ph.D., Mgr. Alena Rošková, Mgr. Eva Skříčková a Mgr. Silvie Válková, Ph.D.

 

Při příležitosti třetího výročí konání této konference přivítali ředitel centra PhDr. Oldřich Břenek, Ph.D. a proděkan pro organizaci a rozvoj FF UP Mgr. Ondřej Molnár všechny přítomné účastníky i posluchače, poděkovali sponzorům z řad Oxford University Press a italské sýrárny Gran Moravia, zejména zdůraznili důležitost jazykového vzdělávání na univerzitách.  Po zahájení konference se rozběhl bohatý program organizovaný vždy ve třech hlavních sekcích. Jednotlivé studie prezentovali zástupci předních českých i slovenských oborových pracovišť.

První sekce

Ranní program první sekce nabídl nejdříve příspěvky proslovené v anglickém jazyce. Blok moderovali Markus Öbrink a Elizabeth Woock a otevřela jej Martina Šindelářová Skupeňová (Centrum jazykového vzdělávání MU, Brno) svou polemikou nad ponecháním větší autonomie studentům v jejich jazykovém vzdělávání. Osvojení si interkulturní kompetence bylo tématem příspěvku Šárky Kadlecové (Jazykové centrum FF UK, Praha), které podala na konkrétním příkladu jazykového kurzu s tímto cílem realizovaného na Filozofické fakultě UK v Praze. S dalším referátem vystoupila Zuzana Kolaříková (Centrum jazykovej prípravy, FF UPJŠ, Košice) s titulem Kde sme a kam smerujeme vo výučbe anglického jazyka na Lékarskej fakulte UPJŠ v Košiciach. Výuka angličtiny pro specifické účely byla prezentována na základě seznámení publika s konkrétním sylabem, výukovými materiály, cílem předmětu apod. Anglickému jazyku se věnoval i poslední příspěvek tohoto zaměření i celé první sekce. Jednalo se o studii Silvie Válkové a Jany Kořínkové (Centrum jazykového vzdělávání FF UP; Ústav cizích jazyků, PdF Olomouc), ve kterém byly reflektovány výsledky kvantitativního výzkumu zaměřeného na problematické aspekty písemného projevu českých vysokoškolských studentů v angličtině na pokročilé úrovni.

Po přestávce na kávu, za moderace Zuzany Bazgerové následovaly ještě tři studie, přednášky pojednávající o různých tématech, z nichž první v tomto bloku vystoupila se svou studií Barbora Pokorná z Centra jazykového vzdělávání FF UP v Olomouci. Studie s názvem Latinitas pro futuro nastínila stále silnější propedeutickou roli latinského jazyka nejen v oblasti lingvistické, ale i v mezioborovém kontextu. Další prezentací po přestávce bylo vystoupení Jany Płonczyńské z Výzkumného a testovacího centra, ÚJOP UK v Praze s názvem Příčiny neúspěchu u certifikované zkoušky z češtiny pro cizince na úrovni B2. Úroveň B2 je považována za bránu ke studiu na českých univerzitách, popř. k lepšímu pracovnímu uplatnění, zároveň však tato zkouška vykazuje u studentů nejmenší úspěšnost. Možné důvody, příčiny i úskalí se pokusila autorka v dané studii nastínit. Posledním příspěvkem k tématu testování byla práce Lenky Zouhar Ludvíkové (Centrum jazykového vzdělávání MU, Brno) o Task-Based aneb Tak trochu jiném zkoušení. V referátu byl představen nový formát zkoušky anglického jazyka pro akademické a odborné účely, jenž byl vystaven na aktivitách, typech úkolů a žánrech, které kopírují autentické prostředí, se kterým se student setká

Druhá sekce

Druhá sekce ranního bloku se soustředila na téma výběru a tvorby studijních materiálů. Pod záštitou Jakuba Hamzy a Evy Skříčkové vystoupila jako první Monika Ševečková z brněnského Centra jazykového vzdělávání MU se svým příspěvkem o důležitosti výuky reálií ve výuce cizího jazyka. Ševečková spatřuje v tématu reálií ve výuce díky přesahu do interkulturní komunikace, ale i možnosti využití moderních technologií velmi vhodnou cestu, jak studenty zaujmout na různých jazykových úrovních. V rámci oblasti nových médií se pohyboval i následující projev Vlasty Bennové (Centrum jazykového vzdělávání FF UP, Olomouc), jenž se obracel k Facebooku jako k možné výukové platformě německého jazyka. Další příspěvek pod názvem Angličtina jako vyučovací jazyk v rámci vysokoškolského studia proslovila Hedvika Blahníková (Jazykové centrum FF UK, Praha). Autorka se v něm zabývala problematikou vyučovacího jazyka ve výuce němčiny v rámci společného základu z hlediska internacionalizace výuky, prezentovala vlastní model výuky a reflektovala první zkušenosti z praxe. O výběru a tvorbě materiálů pro kurz akademické angličtiny hovořila Miluša Bubeníková (Katedra jazykové přípravy, Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha), zejména v kontextu rozdílného zaměření dvousemestrálního kurzu dle primárního studijního oboru/oborů přihlášených studentů.

Po krátké přestávce pokračoval tento tematický blok v rozšířené formě, a sice o příspěvky z oblasti moderních technologií. Ivana Mičínová z pražského Jazykového centra FF UK ve své prezentaci shrnula zkušenosti z výuky publikačních dovedností v angličtině v humanitních a společenských vědách na FF UK v Praze. Za Centrum jazykového vzdělávání MU v Brně vystoupil ředitel centra Libor Štěpánek, jenž objasnil pojem „mush-up teaching“. V kontextu rozvoje informačních a komunikačních technologií představil funkční postupy pro efektivní kompilaci a didaktizaci materiálů existujících online tak, aby splňovaly požadavky plnohodnotných učebních pomůcek jazykového vyučování.

Třetí sekce

Několik referátů obracejících se k metodologii jazykového vzdělávání bylo prosloveno v ranním bloku v rámci třetí sekce za moderace Jiřího Nového a Aleny Roškové. Kolektiv čtyř autorek (Marie Červenková, Veronika de Azevedo Camacho, Jiřina Hrbáčková, Petra Sojková) z půdy Centra jazykového vzdělávání MU v Brně prezentoval příspěvek s názvem Vybrané aspekty výuky ekonomického jazyka na Ekonomicko-správní fakultě MU v Brně. Autorky se v něm pokusily zodpovědět otázku, zda představuje výuka jazyka pro obchodní účely omezené možnosti při výběru aktivit a metod, nebo zda naopak pomáhá nalézat nové způsoby, jak daný jazyk studentům přiblížit.

O výuce slovenského jazyka v prostředí Lékařské fakulty UPJŠ v Košicích referovala Beáta Jurečková (Centrum jazykovej prípravy FF UPJŠ, Košice). V referátu na základě údaje o 1 050 zahraničních studentech přiblížila využití tradičních i inovativních forem a prostředků výuky slovenštiny pro budoucí lékaře. Ze slovenského prostředí pocházela i další studie, a sice práce Alice Antalové s názvem Nové trendy vo vzdelávaní (Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava). Autorka se v něm zaměřila na aktuální trendy v pedagogice, teorii vyučování jazyků a didaktice cizích jazyků, stejně jako na strategie psaní a rozvíjení kritického myšlení. Poslední přednášející tohoto bloku byla Dagmar Sieglová (Škoda Auto Vysoká škola, Mladá Boleslav), která představila termín kooperativní třída jako metodu výuky pro nové generace, jež zohledňuje nové návyky a způsoby práce vyhledávání informací.

V rámci následujícího programu třetí sekce přišly na řadu příspěvky z oblasti testování a měření jazykových dovedností. Blok otevřela Milica Lacíková Serdulová (Katedra jazykov FF UK, Bratislava) věnující se ve svém referátu tématu vylepšení funkčního využití lingválních zdrojů cizího jazyka prostřednictvím studentských prezentací. Otázku po validitě a spolehlivosti testů si položila Halka Čapková z Vysoké školy ekonomické v Praze. Ve své práci připomněla principy klasické teorie testování, které jsou součástí přijímacích testů. Testování na konkrétním příkladu anglického jazyka se věnovala Zuzana Hlavičková (Katedra jazykové přípravy, Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha). Autorka v příspěvku prezentovala přístup k diagnostikování vstupní jazykové úrovně v anglickém jazyce studentů nastupujících do prvního ročníku.

Díky spolupráci CJV FF UP a nakladatelství Oxford University Press měli účastníci konference během přestávek možnosti konzultovat výukové materiály, objednávat učební pomůcky s 20% slevou i vyzvednout si svůj výtisk učebnice zdarma. Celá konference byla zakončena obědem ve formě občerstvení sýrárny Gran Moravia, kdy se četné diskuze z přednáškových sálů pozvolna přesunuly do neformálního prostředí. Po ukončení konference měli účastníci možnost setkat se se členy výboru CASAJC (České a slovenské asociace učitelů cizích jazyků na vysokých školách).

Během následujícího roku budou práce proslovené na letošní konferenci vydány v recenzovaném sborníku. Bohatost příspěvků byla jednoznačným důkazem toho, o jak odborně nevyčerpatelné pole se stále jedná. Těšíme se na další ročníky, které nás jistě čekají.

Mgr. Eva Skříčková, Centrum jazykového vzdělávání FF UP

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)