Nová tradice na právnické fakultě: pravidelná shromáždění akademické obce

Na shromáždění akademické obce dostali prostor i zástupci studentských spolků.
Foto: Eva Hrudníková
Neděle 2. říjen 2016, 13:30 – Text: Eva Hrudníková

Současné vedení Právnické fakulty Univerzity Palackého má za sebou prvních osm měsíců ve funkci. A právě výsledky jeho práce, úspěchy i aktuální problémy fakulty byly hlavními tématy shromáždění akademické obce. Její členové mohli využít také příležitosti k diskuzi s děkankou Zdenkou Papouškovou a členy jejího týmu. Shromáždění akademické obce se má stát do budoucna na fakultě tradicí.

Pondělní setkání v aule začalo uctěním památky dlouholetého akademického pracovníka Jaroslava Sovinského, který v srpnu neočekávaně zemřel. Poté děkanka Zdenka Papoušková vyzdvihla práci pěti proděkanů, kteří jí už přes půl roku pomáhají naplňovat její volební program. „Dovolte mi touto cestou poděkovat jim za jejich houževnatou práci, trpělivost, podporu a zejména za prokazatelnou snahu zvyšovat úroveň naší fakulty,“ řekla děkanka.

Novinky i výhled

U mikrofonu se poté postupně vystřídalo všech pět proděkanů. Každý měl připravenou prezentaci, ve které shrnul svou dosavadní práci a naznačil výhled na nejbližší měsíce.

Proděkan pro bakalářský a magisterské studijní programy Maxim Tomoszek si pro přítomné členy akademické obce připravil statistická čísla o vývoji počtu přijímaných studentů, počtech absolventů nebo úspěšnosti posluchačů u státních závěrečných zkoušek. Hovořil také například o institucionální akreditaci, speciálním dotazníku pro absolventy nebo o novele prováděcí směrnice ke Studijnímu a zkušebnímu řádu Univerzity Palackého.

Po něm si vzala slovo proděkanka pro doktorský studijní program a rigorózní řízení Olga Pouperová, aby představila dvě nové směrnice – Směrnici o mimořádných stipendiích a Směrnici o doktorských stipendiích. Přítomné seznámila i s aktuálními výsledky přijímacího řízení do doktorského studijního programu na akademický rok 2016/2017.

Martin Faix, proděkan pro zahraniční záležitosti a statutární zástupce děkanky, ve svém projevu zase zmínil zvyšující se počet přijíždějících odborníků na fakultu, novou orientaci Erasmus+ nebo zahraniční stáže pro studenty. „Pro zlepšení informovanosti zejména zahraničních studentů a akademických pracovníků jsme vytvořili novou webovou stránku v anglickém jazyce. Myslím, že je velmi povedená,“ řekl Martin Faix. Při výhledu na zimní semestr pak mluvil například o připravované říjnové konferenci Legal Responses to Forced Mass Migration: regional approaches and perspectives nebo o dohodě o spolupráci s univerzitou v Johannesburgu.

Vědu a výzkum má na fakultě na starost proděkanka Blanka Vítová. Ta nejprve připomněla úlohu Centra pro vědu a výzkum a poté informovala o počtu aktuálně podaných žádostí o granty GAČR a o projekty OP VVV. Zmínila také například zařazení fakultních časopisů do databáze ERIH+, posílení vědecké rady fakulty o množství odborníků nebo vydařené vědecké konference. „Nově jsme se rozhodli zavést cenu děkana nebo čestné uznání děkana, a to za významný vědecký nebo jiný počin, který přinese fakultě prestiž či přispěje k šíření jejího dobrého jména. Něco podobného doposud na fakultě chybělo. Podrobnosti a podmínky udělení této ceny budou zveřejněny co nejdříve, nejpozději v listopadu. Cena by měla být udělena již za rok 2016,“ upřesnila Blanka Vítová.

Jako poslední z vedení se dostala k mikrofonu Monika Horáková, proděkanka pro organizaci, rozvoj a komunikaci. Přítomným připomněla uskutečněné akce a aktivity spojené s letošním 25. výročím obnovení právnické fakulty – sraz absolventů, retrospektivní výstavu fotografií nebo nedávno vydaný almanach. Mluvila také o popularizačních aktivitách, DMS systému, prezentaci fakulty v médiích nebo o fakultním e-zpravodaji, který by měl začít vycházet jako měsíčník ještě v letošním roce.

Aktivní spolky

Na shromáždění akademické obce dostali prostor i zástupci studentských spolků – ELSA Olomouc a Nugis Finem, kteří představili své aktivity.

Setkání si nenechala ujít například Michaela Olivová. „Svolání akademické obce beru jako vstřícné gesto paní děkanky, jako ideální platformu pro komunikaci. Účast pro mě, jako studenta, byla velmi přínosná. Dostala jsem se k důležitým informacím. Vím, co vedení chystá. Navíc jako člence ELSA Olomouc mi bylo velikou ctí, že jsme zde dostali prostor k prezentování naší činnosti,“ zhodnotila studentka 3. ročníku magisterského oboru Právo.

Svolávat pravidelně akademickou obec doposud nebylo na právnické fakultě zvykem. To však chce současná děkanka změnit. „Dnešní setkání rozhodně není poslední. Chci svolávat akademickou obec minimálně dvakrát za akademický rok. Samozřejmě v případě potřeby i vícekrát. Shromáždění akademické obce totiž patří k životu fakulty,“ dodala děkanka Zdenka Papoušková.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)