Akademický senát schválil přípustnost návrhu na odvolání rektora

Grafika: Žurnál Online
Thursday 24 November 2022, 10:55 – Text: Milada Křížková Hronová

Akademický senát Univerzity Palackého rozhodl, že návrh na odvolání rektora Martina Procházky, předložený předsedou AS PřF UP Karlem Lemrem, je přípustný. Přípustnost potvrdil jedenácti hlasy. Návrhem samým se senátoři univerzity budou zabývat na příštím jednání.

Listopadové jednání Akademického senátu UP mělo na programu několik důležitých témat. Hned v první části se senátoři věnovali předloženému návrhu AS PřF UP na odvolání rektora UP. K tématu se vyjádřil jak předseda senátu přírodovědecké fakulty Karel Lemr, tak rektor univerzity Martin Procházka. Po krátké diskuzi senátoři v souladu s Jednacím řádem AS UP rozhodli, že podaný návrh na odvolání je přípustný. Pro se v tajném hlasování vyjádřilo jedenáct senátorů, proti jich hlasovalo osm, dva senátoři se zdrželi. Pro schválení přípustnosti uvedeného návrhu byla potřebná třetina hlasů všech senátorů AS UP. Podle nastavené procedury nyní předseda AS UP Jiří Langer předá návrh rektorovi, vlastní jednání o odvolání rektora se uskuteční na příštím jednání AS UP. Do té doby bude s největší pravděpodobností ještě svoláno shromáždění akademické obce UP.

Během dalšího jednání AS UP schválil navrženého zástupce fakulty tělesné kultury do Ekonomické komise AS UP. Stal se jím Zdeněk Svoboda z katedry přírodních věd v kinantropologii. Po krátké diskuzi vzal AS UP na vědomí návrh Etického kodexu UP, a to ve znění zapracovaných podnětů. Během jednání se senátoři také seznámili se zprávou Pavla Banáše, pověřeného řízením CATRIN UP, který prezentoval dokument s názvem Strukturovaný střednědobý plán dalšího rozvoje a směřování CATRIN. K tomuto tématu se senátoři vrátí na příštím jednání, a to poté, kdy uvedený materiál projedná Ekonomická komise AS UP.

Ve studentské části zazněla informace o setkání u kulatého stolu věnovaného přístupu studentů k přístrojům. Uvedené setkání navázalo na složitou situaci v přístupu studentů k laboratorním přístrojům, která souvisí s rozdělením majetku mezi PřF a CATRIN. O setkání informovali Michal Nguyen, místopředseda AS UP, společně se studentským senátorem Dominikem Voráčem. Před senátory hovořili o tom, že během setkání s posluchači přírodovědecké fakulty identifikovali problémy, které studenty trápí a které souvisejí s přístupem k přístrojům. Uvedli, že možné řešení spatřují ve stanovení takzvané transparentní fronty, jakémsi rezervačním systému pro přístup k přístrojům. Ve své řeči rovněž zmínili možnost stanovení operátora pro daný unikátní přístroj a připustili nejasnost v rozdělení duplicitních přístrojů mezi obě součásti univerzity.

„Studenti žádají, aby jim bylo sděleno, jaké jsou objektivní důvody, které znemožňují rozdělení duplicitních přístrojů rovnocenně mezi PřF a CATRIN. Pokud existují, žádají o vytvoření rezervačního systému k přístupu. Pokud nic nebrání tomu, aby se daný duplicitní přístroj přesunul  do budovy PřF, žádají, aby se tak učinilo,“ uvedl Dominik Voráč, který v závěru řeči zdůraznil, že z uvedeného setkání i vyplynulo, že řada neshod vychází z nedostatečné komunikace. AS UP vzal informaci o výstupech z tohoto jednání na vědomí.

AS UP schválil během zasedání novelu č. 2 Volebního řádu AS UP, který nově umožňuje výhradně elektronické hlasování ve volbách do uvedeného grémia a navrací střídání funkčních období AS UP do květnového termínu. Schválil i návrh Jednacího řádu Vědecké rady PdF UP ve znění pozměňovacích návrhů Legislativní komise AS UP. V závěru také přijal návrh na nové členy rozšířené Správní rady Nadačního Fondu UP. Příští zasedání AS UP je plánováno na 16. prosince.

Usnesení AS UP ze dne 23. listopadu:

*AS UP schvaluje upravený program zasedání.

*AS UP schvaluje upravený zápis č. 26/2022 ze zasedání Akademického senátu Univerzity Palackého v Olomouci konaného dne 19. října 2022.

*AS UP souhlasí v souladu s čl. 6 odst. 2. písm. d) Jednacího řádu AS UP s tajným hlasováním o přípustnosti návrhu předsedy Akademického senátu Přírodovědecké fakulty UP na odvolání rektora UP.

*AS UP schvaluje Annu Holečkovou a prof. Mgr. Kateřinu Vitáskovou, Ph.D., jako skrutátorky pro všechna tajná hlasování konaná na zasedání AS UP dne 23. 11. 2022.

*AS UP v souladu s ustanovením čl. 25 odst. 4. JŘ AS UP shledává návrh na odvolání rektora UP prof. MUDr. Martina Procházky, Ph.D., který byl předložen předsedou Akademického senátu Přírodovědecké fakulty UP doc. Mgr. Karlem Lemrem, Ph.D., dne 8. listopadu 2022, přípustným.

*AS UP souhlasí v souladu s čl. 6 odst. 2. písm. c) Jednacího řádu AS UP s veřejným hlasováním ve věci udělení souhlasu AS UP se jmenováním nového zástupce Fakulty tělesné kultury UP v Ekonomické komisi AS UP.

*AS UP vyjadřuje souhlas se jmenováním doc. Mgr. Zdeňka Svobody, Ph.D., jako zástupce Fakulty tělesné kultury UP v Ekonomické komisi AS UP.

*AS UP bere na vědomí návrh Etického kodexu UP ve znění zapracovaných podnětů.

*AS UP bere na vědomí informaci o výstupech z jednání kulatého stolu ve věci přístupu studentů k přístrojům.

*AS UP schvaluje návrh Novely č. 2 Volebního řádu AS UP ve znění pozměňovacích návrhů LK AS UP.

*AS UP schvaluje návrh Jednacího řádu Vědecké rady Pedagogické fakulty UP ve znění pozměňovacích návrhů LK AS UP.

*AS UP souhlasí v souladu s čl. 6 odst. 2. písm. c) Jednacího řádu AS UP s veřejným hlasováním ve věci vyjádření AS UP k personálním změnám ve Správní radě Nadačního fondu UP.

*AS UP projednal a bere na vědomí jmenování Václava Johna a Marka Maráčka novými členy Správní rady Nadačního fondu UP.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)