Management v kreativních odvětvích. Do nového programu přijme FF UP první posluchače

Foto: Vojtěch Duda
Friday 17 May 2024, 8:25 – Text: Milada Křížková Hronová

Filozofická fakulta Univerzity Palackého nabízí nové interdisciplinární profesní studium Management v kreativních odvětvích. Absolventi tohoto navazujícího magisterského programu najdou uplatnění především na manažerských pozicích ve sféře kreativních odvětví jak v soukromém, tak i ve veřejném sektoru. Přihlášku ke studiu lze podat do 30. června.

Ideální příležitost pro kvalifikační růst současných i budoucích producentů, manažerů neziskových organizací, zakladatelů start-upů, ekonomů, kurátorů a řídících pracovníků v institucích hudební, divadelní či audiovizuální tvorby a distribuce i profesionálů v médiích nabízí nové navazující magisterské studium Management v kreativních odvětvích. Filozofická fakulta Univerzity Palackého jej nabízí v kombinované formě.

„Cílem tohoto studia je připravit multidisciplinárně orientované absolventy a absolventky, kteří v praxi dokážou propojit a aplikovat specifika manažerských přístupů a kreativních odvětví. Jde o profesně zaměřený obor, v němž se budeme věnovat managementu, ekonomice a marketingu dynamického sektoru kulturních a kreativních odvětví. Podstatnou část studia budou tvořit atraktivní praxe a odborná reflexe kulturní produkce,“ uvedl Ondřej Kročil, vedoucí katedry ekonomických a manažerských studií FF UP. Vedle této katedry se na realizaci programu podílí i katedra divadelních a filmových studií, katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky, katedra muzikologie i odborníci z praxe, jimž bude i výuka některých předmětů patřit.

Podle garantky oboru Jaroslavy Kubátové bude nabytí manažerských znalostí a dovedností posluchačům umožněno zejména díky absolvování povinných předmětů Management and leadership, Marketing management a marketingové plánování, Projektový a grantový management a Podnikání. Obecnou orientaci absolventů v prostředí kreativních odvětví včetně vlivu veřejných financí pak zajistí předměty Úvod do kulturních a kreativních odvětví či Legislativní rámec provozu kreativních odvětví. Další povinné předměty pak akcentují zaměření programu na vybraná kreativní odvětví.

„Absolventi a absolventky navazujícího magisterského programu Management v kreativních odvětvích se uplatní zejména na manažerských pozicích v organizacích soukromého i veřejného sektoru, působících ve sféře kreativních odvětví, a to především v oblasti médií, audiovizuálního průmyslu, hudebního průmyslu, ale i dalších. Mohou se uplatnit jako projektoví manažeři v organizacích kreativních odvětví, jako zakladatelé start-upů působících v uvedeném odvětví, marketingoví manažeři či například jako vedoucí pracovníci ve veřejných institucích s vazbou na kreativní odvětví,“ vypočetla členka katedry ekonomických a manažerských studií Jaroslava Kubátová.

Zájemce a zájemkyně o studium čeká ústní přijímací zkouška, při níž bude nutné předložit písemný projekt své budoucí diplomové práce, a to v rozsahu tří stran. Při pohovoru se bude hovořit o managementu i motivaci ke studiu.

Už nyní se na přijímačky připravuje například Markéta Pernická, posluchačka závěrečného ročníku bakalářského studia Ekonomicko-manažerských studií, kterou možnost studovat nový program zaujala zejména díky kombinaci ekonomického a tvůrčího prostředí.

„Myslím si, že potřeba kreativity a inovace je pro nynější moderní svět stěžejní. Nabízené studium propojí mé znalosti z oblasti managementu s dynamickým prostředím kreativních odvětví. Vzhledem k tomu, že se jedná o studium kombinované, nabízí i příležitost zužitkovat teoretické znalosti s těmi praktickými v zaměstnání i během studia,“ řekla. Od studia očekává prohloubení znalostí v oblasti managementu, podnikání a marketingu.

„Řekla bych, že získám i přehled o možnosti propojení těchto oblastí s těmi kreativními, a to hlavně díky pestré nabídce vyučovaných předmětů. Věřím, že díky tomuto studiu niterněji pochopím strategií řízení a fungování podniků v kreativních odvětvích a že se tyto znalosti naučím i aplikovat v praxi.“

Co jsou to kreativní odvětví?

Podle definice Evropské komise představují kulturní a kreativní odvětví (KKO) taková odvětví, jejichž činnosti jsou založeny na kulturních hodnotách nebo na uměleckých a jiných individuálních nebo kolektivních kreativních projevech. Mohou zahrnovat vývoj, tvorbu, produkci, šíření a ochranu produktů a služeb, které představují kulturní, umělecké či jiné kreativní projevy, jakož i související funkce, jako je vzdělávání nebo řízení. Podle tvůrců Strategie rozvoje a podpory kulturních a kreativních odvětví lze tuto oblast považovat za motor ekonomického růstu vyspělých států, který inspiruje další sektory.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)