Na Univerzitě Palackého vznikla analýza stavu dobrovolnictví v regionu

Ze setkání na CMTF UP, kde byly představeny závěry analýzy.
Foto: archiv Dobrovolnického centra UP
Thursday 10 November 2022, 13:00 – Text: Martin Višňa

Dobrovolnické centrum Univerzity Palackého vypracovalo analýzu současného stavu dobrovolnictví v oblasti sociálních služeb a školství v Olomouckém kraji. Jde o jeden z prvních výstupů spolupráce UP a vedení kraje, jejímž cílem je rozvoj systémové podpory dobrovolnictví v regionu. Hlavní zjištění analýzy byla prezentována na setkání zástupců univerzity, kraje, středních škol a organizací v sociální oblasti, které se uskutečnilo na půdě Cyrilometodějské teologické fakulty UP.

Poté, co se zejména během posledních tří let ukázal masivní zájem studentů Univerzity Palackého zapojit se dobrovolnicky do zvládání nastalých krizí, určili představitelé univerzity a Olomouckého kraje tuto oblast jako jednu z příležitostí pro vzájemnou spolupráci. Týmy prorektora pro komunikaci a studentské záležitosti Víta Procházky a prvního náměstka hejtmana Ivo Slavotínka začaly hledat konkrétní možnosti rozvoje systémové podpory dobrovolnictví.

Jedním z výstupů a zároveň podkladem pro další práci je dokument, který za finanční podpory kraje zpracovalo Dobrovolnické centrum UP. Obsahuje nejen analýzu současného stavu dobrovolnictví, ale také konkrétní návrhy a podněty od pedagogických či sociálních pracovníků a dalších profesionálů související s nastavením podpory v této oblasti. Analýza byla zacílena na studenty zejména středních škol, autorkám se podařilo sebrat a vyhodnotit téměř osm stovek dotazníků.

„Z výsledků analýzy je mimo jiné možné vyvodit, že všechny organizace v sociální oblasti by uvítaly podporu ze strany krajského úřadu, a to nejen finanční, ale zejména v oblasti náboru dobrovolníků, medializace a propagace dobrovolnictví. Po dobrovolnících, zejména studentech středních, případně vyšších odborných a vysokých škol, je ze strany organizací v sociální oblasti, které jsou mimo Olomouc, neustálá poptávka,“ uvedla Tatiana Matulayová, garantka Dobrovolnického centra UP a docentka katedry křesťanské sociální práce CMTF UP.

Pro další rozvoj dobrovolnictví v Olomouckém kraji formulovaly autorky dva klíčové návrhy. Krajský odbor sociálních věcí a odbor školství by společně měly připravit konkrétní aktivity, programy nebo opatření s cílem podpořit studenty středních škol v dobrovolnické činnosti v sociální oblasti. Ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem UP, Maltézskou pomocí a dalšími organizacemi má pak krajský úřad pokračovat v diskuzi o možnostech propagace dobrovolnictví a podílení se na náboru dobrovolníků a finanční a metodické podpoře.

Hlavní zjištění analýzy byla představena na odborném diskuzním setkání na CMTF UP, kterého se zúčastnilo na 40 zástupců univerzity, kraje, středních škol a organizací v sociální oblasti.

„Účastníci se shodli na významu výchovy k dobrovolnictví i v rámci formálního vzdělávání na školách. Výzkum totiž ukázal, že ředitelé středních škol studenty v jejich dobrovolnické činnosti podporují, ale pro masivnější zapojení nejsou na školách vytvořené vhodné podmínky. Jedním z návrhů je zařadit téma dobrovolnictví do vzdělávacích programů a navázat spolupráci s konkrétními organizacemi v okolí. Přítomní se také shodli na nezbytnosti podpory pracovníků, kteří umějí studenty k dobrovolnictví motivovat, také na potřebnosti cílené kampaně a propagace dobrovolnictví přes sociální sítě,“ dodala Tatiana Matulayová.

Podněty ze setkání Dobrovolnické centrum UP také zapracuje do dokumentu, který se stane podkladem pro další spolupráci univerzity a kraje a rozvoj systémové podpory dobrovolnictví v regionu.

Dobrovolnické centrum UP vzniklo v roce 2016 jako první dobrovolnické centrum zřízené univerzitou v České republice. Ve spolupráci se studenty a pracovníky UP a dalšími subjekty podporuje téma dobrovolnictví jako příležitost vlastního seberozvoje, podporu občanské angažovanosti a plnění tzv. třetí role univerzity. Ta spočítá v rozvíjení vztahu univerzity s jejím okolím a vztahováním se k celospolečenským tématům. Další informace o centru najdete na jeho webu zde.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)