Studenti medicíny představili své vědecké práce na konferenci

Foto: Martin Višňa, archiv Kliniky zubního lékařství
Wednesday 1 June 2022, 8:00 – Text: Martin Višňa

Přes sto příspěvků vyslechli členové hodnoticích komisí během 54. konference studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ) na Lékařské fakultě UP. Mluvilo se mimo jiné o bipolární afektivní poruše, nádorech močového měchýře nebo asymetriích obličeje, řada prezentovaných prací se týkala onemocnění covid-19, se kterým se v posledních dvou letech zdravotnictví po celém světě potýká.

Teoretické ústavy ožily konferencí SVOČ po třech letech, právě kvůli epidemii covidu-19 totiž studenti vloni a předloni nemohli výsledky své vědecké práce prezentovat prezenčně, pouze elektronicky. Nyní si ale mohli události, kterou organizačně za podpory děkanátu zabezpečili členové Spolku mediků LF UP, užít se vším všudy, včetně formálního oblečení, diskuzí tváří v tvář s hodnotiteli i tradiční společné fotografie na schodech před budovou fakulty.

Účastníky při zahájení ve velké posluchárně přivítal děkan Josef Zadražil, který mimo jiné připomněl, že SVOČ má na LF UP více než půl století dlouhou tradici a že vysokou úroveň vědecké práce olomouckých mediků pravidelně potvrzují úspěchy v celostátním kole SVOČ, kam ti nejlepší z fakulty postupují.

Společně s proděkankami Hanou Kolářovou a Evou Kláskovou a předsedou Akademického senátu LF UP Dušanem Klosem se děkan také během večerního setkání v jídelně Fakultní nemocnice Olomouc ujal ocenění vítězů v každé ze šesti sekcí, ve kterých studentské příspěvky zazněly. Autoři nejlepších prezentací převzali diplomy a vedle mimořádného stipendia získali také poukaz na literaturu z produkce nakladatelství Grada. Kromě toho také zástupci Spolku mediků LF UP vyhlásili a odměnili vítěze sekcí podle studentského hlasování.

„My jsme především rády, že konference vůbec mohla proběhnout a že jsme měli možnost prezenčního setkání. Úroveň prezentací byla vysoká a jako tradičně bylo nesmírně náročné rozhodnout v jednotlivých sekcích o prvních třech místech,“ uvedla proděkanka pro studium Všeobecného lékařství 1.–3. ročníku Hana Kolářová. „Že se studenti zapojují do projektů, které řeší naše kliniky a ústavy, nás velmi těší. To, že se mohou navzájem s personálem pracovišť více poznat a zapadnout do kolektivu pracujícím na výzkumném projektu, je pro ně velký benefit do budoucího života,“ dodala.

„Z pohledu klinika považuji za úžasné, že pro studenty, kteří prezentovali postery v klinických sekcích, to podle diskuze s nimi není jen teoretická práce s daty, ale že jsou schopní komentovat i klinický průběh onemocnění, o kterých mluví. Bylo tedy vidět, že se na pracích podíleli i z praktického hlediska,“ vyzdvihla proděkanka pro studium Všeobecného lékařství 4.–6. ročníku Eva Klásková, která nešetřila slovy chvály ani směrem k pořadatelům ze Spolku mediků LF UP. „Byli skvělí tak, jak naše studenty známe.“

Poděkování si zaslouží také členové komisí, které studentské prezentace hodnotily. Kromě odborníků z Lékařské fakulty UP a Fakultní nemocnice Olomouc mezi hodnotiteli zasedli i dva hosté z Jesseniovy lékařské fakulty v Martině, se kterou LF UP dlouhodobě spolupracuje, proděkan pro doktorské studium a další vzdělávání zdravotnických pracovníků Ján Švihra a Michal Šimera z Ústavu lékařské biofyziky. „Vždy se snažíme do komisí zabezpečit i odborníky z jiných lékařských fakult u nás, případně ze zahraničí. Velmi si vážíme, že k nám zástupci fakulty v Martině přijeli a aktivně se zapojili do hodnocení našich studentů,“ řekla Hana Kolářová s tím, že s Evou Kláskovou měly před několika týdny možnost zúčastnit se podobné akce na slovenské fakultě.

„Filozofie SVOČ u nás i v Martině je stejná, zapojit studenty do vědecké do vědecké činnosti na fakultě. Co se ale týče nastavení konference, v Martině studenti prezentují výsledky své práce v osmiminutových přednáškách, jdou více do hloubky. Naše konference je oproti tomu typická zapojením většího množství studentů, kteří komentují své postery, jejich sdělení jsou kratší, ale zase je pestřejší spektrum prezentovaných témat. Úroveň na obou fakultách je velmi vysoká,“ porovnala Eva Klásková.

Vítěze jednotlivých sekcí letošní konference SVOČ na LF UP najdete níže, abstrakty všech prezentovaných studentských prací pak ve sborníku, který je ke stažení zde.

Nejlepší prezentace 54. konference SVOČ na LF UP

Interní sekce

1. Michaela Horňáková a Martin Marhefka, téma: Prognostické a prediktivní faktory u MCL

2. Nikoleta Šurinová, téma: Vliv pandemie covid-19 na compliance pacientů s poruchami dýchání ve spánku

3. Vojtěch Látal, téma: Význam očkování proti COVID-19 u pacientů s hematologickou malignitou

3. Petr Mooz, téma: Sekundární pneumonie u pacientů s plicní COVID-19 infekcí

Studentská cena: Nikoleta Šurinová, téma: Vliv pandemie covid-19 na compliance pacientů s poruchami dýchání ve spánku

Chirurgická sekce

1. Adéla Kolářová, Výsledky korekční osteotomie distálního radia po malpozičně zhojené zlomenině

2. Eliška Mižičková, téma: Diagnostika a terapie nádorů močového měchýře

3. Vojtěch Ivo Pavlas, téma: Využití mikrochirurgického trenažéru otoskills trainer v nácviku chirurgických dovedností

Studentská cena: Petra Marešová, téma: Neprůchodnost slzných cest u dětí

Teoretická a preklinická sekce

1. Michal Lacek, téma: Predikce odpovědi pacientů s chronickou myeloidní leukémií na léčbu tyrozin-kinázovými inhibitory: In vitro analýza vybraných signálních molekul BCR:ABL1 pozitivních leukemických buněk

2. Alexandr Zarivnij, téma: EAAT2-Proteoliposomy jako detoxifikační agens v případě retinální neurodegenerace

3. Patrícia Maruniaková, téma: Stabilita a kompatibilita léčiv v balancovaných infuzních roztocích

Studentská cena: Michal Lacek, téma: Predikce odpovědi pacientů s chronickou myeloidní leukémií na léčbu tyrozin-kinázovými inhibitory: In vitro analýza vybraných signálních molekul BCR:ABL1 pozitivních leukemických buněk

Klinická sekce

1. Jakub Macík, téma: Motivace k očkování proti COVID-19

2. Ludmila Spilková, téma: Tandemová okluze u akutní ischemické CMP

3. Júlia Závacká, téma: Nepříznivé události v dětství, sebestigmatizace a disociace u pacientů s panickou poruchou

3. Kateřina Ožanová a Patrik Blinka, téma: Paréza n. Facialis jako projev borreliové neuroinfekce

Studentská cena: Silvie Dvorská, téma: Léčba a průběh bipolární afektivní poruchy: sledování míry úzkosti a deprese u hospitalizovaných pacientů trpících bipolární afektivní poruchou

Sekce zubního lékařství

1. Jakub Jasenský, téma: Konzervativní ošetření periimplantitis

2. Dávid Sluka a Klaudia Portašíková, téma: Síla intermaxilárních tahů

3. Leona Mašťanová a Miroslav Jozefík, téma: Diagnostika a terapie asymetrie obličeje

3. Michaela Wolfová a Marie Šafránková, téma: Změna polohy zubů při léčbě protruzních anomálií

Studentská cena: Dávid Sluka a Klaudia Portašíková, téma: Síla intermaxilárních tahů

General Medicine

1. Shweta Yadav, téma: Toward identification of novel stromal biomarkers for prostate cancer progression

2. Pratishtha Gurung, téma: Immune complications of allogeneic hematopoietic stem cell transplantation: pre-transplant Covid-19 infection increases the risk of hemophagocytic lymphohistiocytosis

3. Lidor Kleiner a Shahar Zharfati: Autonomic nervous system function in attention deficit hyperactivity disorder

Student’s Award: Surayya Mamun, téma: Labour introduction

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)