Svatováclavské návrší v nové expozici. Na jejím vzniku se podílejí i archeologové z UP

Zde se nacházíte - Svatováclavské návrší v Olomouci v proměnách staletí. To je název nové expozice, na jejímž vzniku pracují také archeologové z FF UP. Pavlína Kalábková, členka katedry historie, představuje na snímku nádobu, jejíž stáří spadá do období 3500 až 3300 let před naším letopočtem.
Foto: Vojtěch Duda
Monday 1 August 2022, 8:00 – Text: Milada Křížková Hronová

Z archeologického a historického hlediska je Svatováclavské návrší jednou z nejdůležitějších lokalit v Olomouci. Je to mimo jiné místo, jež je patrně osídleno sedm tisíc let nepřetržitě. Právě tuto skutečnost nově zdůrazní expozice nazvaná Zde se nacházíte – Svatováclavské návrší v Olomouci v proměnách staletí. Na jejím vzniku se podílejí i archeologové z Univerzity Palackého.

Mnozí Olomoučané si Svatováclavské návrší spojují se sídlem olomouckých údělných knížat či se sídlem biskupa. Jen někteří vědí, že se jedná o místo s historií mnohem delší, že se zde nalézají i důležitá pravěká naleziště. První stopy osídlení návrší totiž spadají do pátého tisíciletí před naším letopočtem a zdá se, že jeho kontinuita zde nikdy přerušena nebyla.

Unikátní stálá expozice, která v těchto měsících vzniká v podkroví budov kapitulního děkanství a která se veřejnosti otevře v prosinci, navazuje na rekonstrukci prostor Arcidiecézního muzea Olomouc, do níž se před několika lety pustilo Muzeum umění Olomouc. Archeologové z Univerzity Palackého a další odborníci byli ke spolupráci na nové expozici přizváni ve finální části rekonstrukce uvedeného prostoru.

„Připravujeme pravěkou část, kolegové z Národního památkového ústavu, kteří s námi spolupracují, pak i část raně středověkou,“ uvedla Pavlína Kalábková z katedry historie FF UP. I vzhledem k tomu, že plochy expozice nedávají badatelům moc prostoru, rozhodli se představit hlavní etapy pravěkého osídlení ve třech obdobích.

„Z pěti tisíc let jsme vybrali pozdní dobu kamennou, tzv. eneolit, starší dobu bronzovou a dobu železnou, halštatskou. Tato tři období totiž názorně ukazují, že návrší bylo nejen důležitým sídlištěm s nějakou centrální funkcí, de facto to bylo hradiště, předchůdce města, ale zjevně i duchovní centrum. Kumulují se zde totiž i nálezy tzv. světa ideí. Máme doklady kultů i kultovních rituálů. Celá expozice tak jasně ukáže i na to, že od počátku spojovalo Svatováclavské návrší duchovní a světskou moc, že bylo místem, kde se propojoval svět ideí se světem politickým,“ dodala archeoložka Pavlína Kalábková.

Expozice nabídne v nejstarší části eneolitu depot keramických nádob, jejichž stáří spadá do období 3500 až 3300 let před naším letopočtem. Jsou to velké, nádherné nádoby ve formě amfor, džbánů a pohárů.

„Mezi exponáty bude vystavena i unikátní nádoba, které se říká pseudokernos. Používala se ryze k rituálním účelům, jež jsou spojeny se světem ideí. Má čtyři vstupy. Mezi kultovními nálezy budeme prezentovat i bubínek. Uvedené období nám totiž nabídlo zlomky keramického bubnu, které jsou pro tuto dobu charakteristické. S kolegy jsme se dohodli, že jej zrekonstruujeme. Návštěvníci expozice si na tento pravěký nástroj budou moci i zabubnovat,“ doplnila Pavlína Kalábková.

Ve větší míře bude podle ní prezentována část z doby bronzové. Archeologové v ní zdůrazní propojení světského a duchovního světa v organizovanosti, a to demonstrací modelu pravěkého hradiště z doby bronzové.

„Díky archeologickým nálezům se nám podařilo zjistit fortifikaci v podobě hradby a příkopu. Připravíme tak rekonstrukci průběhu pravěké fortifikace. Vedle toho budeme opět prezentovat duchovno. Také z doby bronzové máme depot keramických nádob. A co je hodně důležité: Svatováclavské návrší nám pro toto období poskytlo i unikátní hrob. Původně šlo o hrob žárový, mrtvý byl spálen a uložen do nádoby, která byla vložena do specifického prostoru, zřejmě kamenné skříňky. K ní byly přiloženy další milodary v podobě keramických nádob. Urna pak byla překryta keramickou mísou. Ve své době se muselo jednat o výjimečného člověka, neboť ze starší doby bronzové, což je 16. a 15. století před naším letopočtem, totiž hroby nemáme,“ vysvětlila Pavla Kalábková.

Ve třetí části pravěké expozice, která obsáhne dobu železnou, postavili archeologové svůj nápad na kultu slunce.

„Božstvo slunce je jedním z hlavních pravěkých kultů a my máme k dispozici artefakty, které na sobě sluneční symbol mají. Máme nálezy pravěkých keramických nádob s motivem slunce. V době železné, halštatské, což je 8. až 6. století před naším letopočtem, na návrší totiž existovalo sídliště s nějakou centrální funkcí, které využívalo předchozí pravěké fortifikace,“ řekla archeoložka Univerzity Palackého. Zdůraznila přitom, že tímto však příběh Svatováclavského návrší zdaleka nekončí. Existují totiž doklady o osídlení tohoto místa i v mladších obdobích.

Středověká část expozice návštěvníkům představí Svatováclavské návrší především ve 12. století, tedy v době, kdy návrší obývala moc duchovní (biskup) i světská (údělný kníže). Další část bude věnována ranému novověku a představí proměny katedrály v 17. a 18. století.

Expozice bude velmi zajímavá i z různých jiných pohledů. Podle Miroslava Kindla z Arcidiecézního muzea Olomouc nabídne například trojici virtuálně-herních vizualizací prostoru svatováclavského návrší ve třech časových etapách – pravěku, středověku a novověku.

„Názorně představí návrší i trojice bronzových modelů, z nichž ten středověký přiblíží, jak Svatováclavské návrší vypadalo ve 12. století. Právě 12. století je totiž spojeno s významnou osobností Jindřicha Zdíka a s výstavbou velice ceněného románského paláce,“ uvedl Miroslav Kindl. Dodal, že částečných změn se dočkají i prostory paláce biskupa Jindřicha Zdíka a mladší gotická křížová chodba. Díky prostředkům z programu ITI IROP Olomoucká aglomerace tak podle něj vzniká nejen nová expozice, ale bude zpřístupněna i celá křížová chodba a rekonstruována návštěvnická infrastruktura paláce.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)