Zaměstanci UP si mohou přečíst celkovou zprávu s výsledky dotazníkového šetření

Zbrojnice UP.
Ilustrační foto: Gabriela Knýblová
Thursday 9 May 2019, 12:10 – Text: Andrea Sojková

Ze šetření spokojenosti zaměstnanců realizovaného během listopadu 2018 jsou k dispozici kompletní výsledky, které navíc shrnují i vyjádření úseků prorektorů na některé podněty zaměstnanců.

 „Velice děkujeme všem zaměstnancům za trpělivé čekání na výsledky analýzy druhé části dotazníkového šetření, která se týkala podnětů k jejich spokojenosti v práci. Vzhledem k velkému počtu reakcí, kterých bylo více než tisíc, byla tato analýza velice časově náročná. Zároveň jsme chtěli respondentům současně s jejími výsledky nastínit alespoň část opatření, která z jejich podnětů vzešla či vzejdou, aby ke svým připomínkám a návrhům měli zpětnou vazbu. Proto bylo potřebné nejprve prodiskutovat identifikované problémy na jednotlivých úrovních vedení UP a fakult,“ uvedla Hana Marešová, prorektorka pro strategické plánování a kvalitu UP.

Zaměstnanci mají tedy v tuto chvíli na stránkách oddělení strategie a kvality k dispozici kompletní zprávu shrnující jejich podněty spolu s vyjádřením jednotlivých prorektorských úseků u některých tematických skupin, kde bylo možné rychle reagovat a začít realizovat nápravná opatření.

Nejčastěji zmiňovanými tématy byla problematika výše mezd, vysoká administrativní zátěž nejen akademických pracovníků, nedostatečná komunikace a distribuce informací mezi jednotlivými odděleními a součástmi univerzity, nízký zájem vedení o zaměstnance a návrhy na vylepšení systému benefitů.

Na základě připomínek zaměstnanců bude například upravena politika rozesílání hromadných e-mailů a je připravována koncepce newsletteru UP se strategickými ujednáními a informacemi. Dále na základě poptávky v dotazníkovém šetření oddělení komunikace připraví kurzy prezentačních dovedností a komunikace jednání s médii. Připomínky a návrhy týkající se například zjednodušení administrativy či možnosti využívání pružné pracovní doby si vyžádají větší diskuzi a v tuto chvíli k nim není možné poskytnout jednoznačnou zpětnou vazbu, ale vedení UP v těchto oblastech zvažuje změny. O dalším vývoji budou zaměstnanci informováni i nadále prostřednictvím již fungujícího newsletteru oddělení strategie a kvality a Žurnálu online.

Na úrovni RUP a univerzitních zařízení již proběhla zmiňovaná diskuze s vedoucími oddělení RUP a řediteli univerzitních zařízení, z níž vzešly návrhy řešení na zmiňované podněty, které jsou nyní diskutovány vedením UP. Rovněž děkani fakult obdrželi návrhy zaměstnanců svých fakult, které budou projednávány na výjezdním zasedání v květnu. Některé náměty byly vybrány a zodpovězeny v newsletteru oddělení strategie a kvality, který vyšel na konci března.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)