Global Evidence Summit se uskuteční v Praze i díky Pedagogické fakultě UP

Na snímku zleva vedoucí Centra pro vědecké důkazy ve vzdělávání a v uměleckých terapiích – EduArt PdF UP doc. Jiří Kantor, jeho zástupkyně doc. Jana Marečková a doc. Vojtech Regec, děkan Pedagogické fakulty UP.
Foto: Lukáš Blokša
Pátek 22. březen 2024, 8:00 – Text: Milada Křížková Hronová

Global Evidence Summit (GES), prestižní vědecké globální sympozium, přivítá světové lídry v oblasti zdravotnických a společenskovědních oborů na podzim v Praze. V České republice se sympozium uskuteční se zapojením Pedagogické fakulty Univerzity Palackého a jejího Centra pro vědecké důkazy ve vzdělávání a uměleckých terapiích – EduArt. Ve střední Evropě je tato významná akce organizována vůbec poprvé.  

V září poskytne Global Evidence Summit (GES) platformu pro diskuzi o naléhavých otázkách různých odvětví, například v souvislosti se zdravím, sociální spravedlností, životním prostředím, změnou klimatu a vzděláváním. Toto prestižní mezinárodní sympozium se uskuteční za účasti několika tisíců účastníků z celého světa. Konání GES v České republice je výsledkem soutěže, která se uskutečnila před čtyřmi lety v konkurenci zájemců z různých zemí. Vstup do soutěže podpořila rovněž Pedagogická fakulta UP a její Centrum pro vědecké důkazy ve vzdělávání a uměleckých terapiích – EduArt, a také rektor Univerzity Palackého Martin Procházka.

Global Evidence Summit pořádají tři česká vědecká centra se značným mezinárodním kreditem, Cochrane Česká republika, České JBI centrum excelence a Česká síť GRADE center. Všechna tato centra spadají pod Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky a pod Národní institut kvality a excelence zdravotnictví při MZ ČR. Vede je Miloslav Klugar, kromě jiného také senior člen Centra pro vědecké důkazy ve vzdělávání a uměleckých terapiích – EduArt Pedagogické fakulty UP.

„Zapojení Univerzity Palackého do přípravy GES tedy není náhodné. Na Pedagogické fakultě UP se problematice praxe založené na důkazech (evidence-based practice) začalo mluvit v roce 2019, kdy zde díky Janě Marečkové a s podporou současného děkana fakulty Vojtecha Regece vznikla pod záštitou mezinárodní výzkumné organizace JBI mentorská skupina. Tato skupina získala po roční intenzivní činnosti akreditaci u JBI na Fakultě veřejného zdraví Univerzity v Adelaide v Austrálii. Díky tomu mohlo být roku 2021 ve spolupráci s dřívějším proděkanem fakulty Stanislavem Štěpáníkem založeno Center for Evidence-Based Education and Arts Therapies: A JBI Affiliated Group na Pedagogické fakultě UP. Před třemi lety uvedené centrum získalo status účelového fakultního zařízení Pedagogické fakulty UP s názvem Centrum pro vědecké důkazy ve vzdělávání a v uměleckých terapiích – EduArt,“ uvedl jeho vedoucí Jiří Kantor.

EduArt dnes vědecky spolupracuje s mezinárodními společnostmi Campbell a GRADE, k nimž bude i brzy oficiálně připojeno. Cílem centra je podporovat rozvoj vzdělávací a sociální politiky na podkladě nejlepších vědeckých důkazů, včetně jejich implementace do praxe.

„Principy a postupy odborné práce našeho týmu se opírají o metodiky původně vyvinuté pro zdravotnictví (JBI a GRADE), které adaptujeme do oblasti školství. Pracovníci EduArt se soustředí na tvorbu výzkumných důkazů, přípravu doporučených postupů a na implementační projekty, jejichž smyslem je pozitivně ovlivnit nejen vzdělávací praxi, ale i národní vzdělávací politiku,“ dodal Jiří Kantor. Zdůraznil přitom, že nejsilnější vědecké důkazy jsou výsledkem výzkumných studií typu systematická review s meta-analýzou nebo meta-agregací dat z existujících studií, a to vždy ke konkrétnímu problému ve vzdělávání. Tyto studie nabízejí zásadní důkazy k postupům, jež mohou daný problém v praxi řešit.

„Odborníci EduArt vedou semináře v metodologických kurzech Pedagogické fakulty UP pro doktorandy, které jsou otevřené i akademickým pracovníkům. Semináře jsou zaměřené na metodologickou propedeutiku primárního i sekundárního výzkumu, jejichž absolvování umožňuje spolupráci s EduArt na výzkumných studiích a projektech disertačních nebo diplomových prací,“ doplnila Jana Marečková, zástupkyně vedoucího centra.

Pro odborníky působící v praxi centrum připravuje doporučené pedagogické postupy, které nabízejí informace založené na vědeckých důkazech přehledným a srozumitelným způsobem. Postupy jejich tvorby respektují přísné metodické postupy pro přenos závěrů systematických review a je důležité, aby je připravoval panel odborníků složený z výzkumníků, specialistů v dané vzdělávací oblasti a možných uživatelů budoucího doporučení. Také i proto jsou doporučené postupy k šíření vědeckých důkazů mezi odborníky v praxi velmi účinným nástrojem.

„Aktuální panel se pod vedením EduArt věnuje doporučenému postupu na podporu studentů s poruchami autistického spektra (PAS) na vysokých školách. Zapojeni jsou odborníci z Centra pro podporu studentů se speciálními potřebami UP, odborníci z podobných center v celé České republice a studenti s PAS. Cílem doporučeného postupu je pomoci odborníkům při rozhodování, jaké intervence a typy podpory indikovat při vzdělávání uvedeného typu studentů,“ přiblížil vedoucí centra Jiří Kantor.

„V rámci našeho centra usilujeme o vytvoření kontaktů na potenciální uživatele i tvůrce vzdělávací politiky, které prostřednictvím naší činnosti můžeme informovat o tom, co říkají vědecké důkazy ve vztahu k různým oblastem vzdělávací praxe a jak zlepšit vzdělávání v lokálním i národním kontextu,“ uzavřel Jiří Kantor, vedoucí Centra pro vědecké důkazy ve vzdělávání a v uměleckých terapiích PdF UP.

Pro implementační projekty EduArt přejímá model a osvědčené metodiky výzkumné instituce JBI, ke které je centrum přidruženo. Tyto projekty spočívají v přímé spolupráci s konkrétním školským zařízením a jeho pracovníky a vedou k využití nových poznatků v běžné pedagogické praxi. Principiálně se jedná o monitorovanou změnu a o zajištění jejího udržení po ukončení implementačního projektu. Cílem je společně s týmem školy vytipovat oblast nebo oblasti pro potenciální změnu v běžně prováděných pedagogických postupech, a to za účelem zlepšení kvality a účinnosti vybrané pedagogické činnosti. V rámci takových projektů probíhá vstupní i závěrečný audit, jsou využívány manažerské postupy k překonání bariér a podobně.

Center for Evidence-Based Education and Arts Therapies vzniklo na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v roce 2020. Zaměřuje se na syntézu výzkumných důkazů v oblasti vzdělávání a uměleckých terapií a jejich implementaci do praxe. V lednu 2021 byl centru oficiálně udělen status centra afiliovaného k Joanna Briggs Institute (JBI). Center for Evidence-Based Education and Arts Therapies PdF UP je celosvětově prvním JBI centrem, které svou činnost primárně zaměřuje na problematiku vzdělávání. Jeho ambicí je v následujícím roce získat status JBI Centra Excelence.

JBI je mezinárodní výzkumná instituce se sítí přidružených pracovišť na všech kontinentech, které společně s institucemi Cochrane, GIN, GRADE a Campbell patří mezi vůdčí organizace v oblasti praxe založené na důkazech. Má centrálu na australské univerzitě v Adelaide. JBI poskytuje jedinečné a na vědeckých důkazech založené informace, vyvíjí softwary pro sekundární výzkum a nabízí vzdělávání, jehož cílem je zlepšit zdravotní praxi a výsledky ve zdravotnictví. V roce 2013 bylo přidružené pracoviště JBI založeno na FZV UP. Později bylo přemístěno na LF UP. Od roku 2019, již jako JBI centrum excelence, pokračovalo ve svém rozvoji pod vedením doktora Miroslava Klugara na LF MU. Nyní s názvem České JBI centrum excelence, je etablováno v národní struktuře Ministerstva zdravotnictví ČR a úzce spolupracuje s centrem EduArt na PdF UP, celosvětově prvním JBI centrem, jenž svou činnost primárně zaměřuje na problematiku vzdělávání. Evidence-based centrum PdF UP používá metodiky JBI a GRADE.

Centrum pro vědecké důkazy ve vzdělávání a v uměleckých terapiích EduArt oficiálně vzniklo roku 2022 na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého. Toto výzkumné centrum by mělo v budoucnosti plnit roli zastřešující instituce pro týmy, které získají akreditaci pod různými mezinárodními organizacemi. Aktuálně v rámci Centra EduArt existuje tým afiliovaný k organizaci JBI (prostřednictvím Center for Evidence-Based Education and Arts Therapies: A JBI Affiliated Group). Plánem je akreditace také vůči organizacím Campbell a GRADE, se kterými již nyní v rámci Centra EduArt probíhá intenzivní spolupráce. Aktivity Centra se zaměřují na syntézu výzkumných důkazů v oblasti vzdělávání a uměleckých terapií, na tvorbu doporučených postupů a na implementaci těch nejlepších dostupných důkazů do praxe.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)