Snazší inkluzi má pomoci nová kniha

Repro: Žurnál UP
středa 24. květen 2017, 7:29 – Text: Milada Hronová

Michaela Pugnerová a Jana Kvintová, psycholožky z katedry psychologie a patopsychologie pedagogické fakulty napsaly pro učitele základních škol odbornou publikaci s názvem Přehled poruch psychického vývoje. I díky této knize mohou pedagogové lépe pochopit handicapované děti, zařazované v rámci inkluze do základních škol.

Kniha, která budoucím i současným pedagogům nabízí stručný a zároveň dobře pochopitelný výklad prokládaný příklady a kazuistikami čerpanými z praxe, reflektuje zhruba dvouletou práci psycholožek katedry psychologie a patopsychologie Univerzity Palackého. Specifika této publikace spočívají mimo jiné v popisu ontogenetického vývoje dítěte s postižením a v popisu projevů sledovaných problémů nejen v době dětství, ale i v dospělosti. Jejím velkým přínosem jsou původní příklady a kazuistiky, které autorky analyzovaly.

„Učitelé základních škol obvykle nemají vzdělání, které by je připravilo na kontakt, výchovu a výuku dětí s poruchami psychického vývoje. Jsou dobře připraveni v oblasti své profesní aprobace, nikoliv v oblasti patologie. Ve svém pedagogickém působení obvykle očekávají klientelu, která se nevymyká normám lidské psychiky, intelektu somatického či sociálního vybavení,“ říká psycholožka Michaela Pugnerová. Zároveň však dodává, že současná doba, která podporuje inkluzi, žádá od pedagogů v řadě okolností určité změny v přístupu. „Je velmi důležité až nezbytné, aby si pedagogové rozšiřovali vzdělání i v  patopsychologii, aby dokázali lépe pochopit psychiku dítěte s různými odlišnostmi a věděli, jak k těmto dětem přistupovat. Věřím, že naše kniha učitelům, kteří se setkávají s dětmi, jež trpí poruchou chování, jsou zneužívané, týrané či trpí psychickou deprivací nebo poruchami příjmu potravy pomůže,“ dodává psycholožka z pedagogické fakulty.  

Zhruba tři set stránkový Přehled poruch psychického vývoje, vydaný nakladatelstvím Grada, je rozčleněn na úvod, který poskytuje základní informace, na část obecnou, ve které čtenář najde přehled často se vyskytujících obtíží a poruch v dětském věku, zasahující do celého spektra dětské populace a na část speciální, která se věnuje dětem s postižením mentálním, senzorickým a motorickým. Data autorky čerpaly z vlastní poradenské praxe, v některých případech z poznatků studentů kombinovaného studia a jejich případových studií.

„Již delší dobu jsem chtěla vytvořit literární zdroj, který by měl strukturu prezentované knihy: v každé kapitole se zaměřit na téma z oblasti poruch psychického vývoje a ukončit jej kazuistikou. Jsem totiž přesvědčena, že právě tento způsob prezentace problému je srozumitelný, více pochopitelný, a čtenář tak získá konkrétní představu,“ dodává psycholožka Pugnerová, která na Univerzitě Palackého vyučuje vývojovou psychologii a přehled poruch psychického vývoje.

Mgr. Michaela Pugnerová, Ph.D., vystudovala jednooborovou odbornou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Nyní pracuje jako odborná asistentka katedry psychologie a patopsychologie Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde již léta vyučuje vývojovou psychologii a přehled poruch psychického vývoje v prezenčním i kombinovaném studiu. Má bohatou praxi v pedagogicko-psychologickém poradenství, je vedoucí Vysokoškolské psychologické poradny při PdF UP. Dlouhodobě se zabývá problematikou školní zralosti a kvalitou života pedagogů.

 

PhDr. Jana Kvintová, Ph.D., působí aktuálně jako odborná asistentka na Katedře psychologie patopsychologie Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde se zaměřuje na poruchy psychického vývoje, psychokorektivní intervenci a psychologii zdraví. V publikaci zúročila své pedagogické, lektorské i výzkumné aktivity a také zkušenosti z manželské a rodinné poradny, kde osm let působila. Výzkumně se zaměřuje na oblast psychosociálních aspektů zdraví, konkrétně na vlivy osobnostní i výchovné, techniky důležité pro zvládání stresu a v neposlední řadě i na oblast kvality života a životní spokojenosti.