„Zdravotní gramotnost – cesta ke zdraví“ jako podtitul Dne zdraví na Pedagogické fakultě

Vzdělávací konference Den zdraví na Pedagogické fakultě UP.
Foto: archiv konference
Středa 12. duben 2017, 12:30

Vzdělávací konference Den zdraví na Pedagogické fakultě se konala již pošesté, a to 5. dubna 2017.  

Impulsem pro tematické zacílení konference, určené zejména stávajícím i budoucím pedagogům a dalším zájemcům o problematiku podpory zdraví a výchovy ke zdraví, byly výsledky Studie zdravotní gramotnosti dospělé populace, kterou realizoval Státní zdravotní ústav v Praze ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a Světovou zdravotnickou organizací v roce 2015. Výsledky přinesly zjištění, že 60 % dospělých obyvatel ČR vykazovalo neadekvátní nebo problematickou úroveň celkové zdravotní gramotnosti. Převaha omezené zdravotní gramotnosti byla zaznamenána rovněž v oblasti prevence nemocí (54,1 %) a zejména u podpory zdraví (64,1%); pouze pokud jde o orientaci v oblasti zdravotní péče, mírně převažovala  nadprůměrná úroveň zdravotní  gramotnosti   (50,5 %). V mezinárodním srovnání zaujímá ČR z devíti zemí EU, v nichž zatím proběhlo šetření, předposlední místo.

A protože zdravotní gramotnost je definována jako „schopnost přijímat správná rozhodnutí mající vztah ke zdraví v kontextu každodenního života“ stává se významným atributem zvyšující vliv lidí na své vlastní zdraví s akcentem na jejich plnou odpovědnost a aktivní přístup ke zdraví. A kde jinde najít dostatečný prostor pro formování zdravotní gramotnosti nastupující generace než ve výchově a vzdělávání. I v akčním plánu Rozvoje zdravotní gramotnosti na období let 2015-2020 je oblast vzdělávání jednou z cílových oblastí.

Proto cílem vzdělávací konference bylo zvýšit úroveň zdravotní gramotnosti pedagogů a sekundárně pak jejich žáků a studentů multidisciplinárním spektrem odborného programu. Účastníci tak měli možnost vyslechnout a poté diskutovat nad tématy „Zdravotní gramotnost ve vztahu k prosperitě“ s MUDr. Marií Nejedlou ze Státního ústavu v Praze, která se této problematice jako vedoucí Centra podpory veřejného zdraví dlouhodobě věnuje.  Výživu jako významný faktor ovlivňující zdraví představila dr. Dana Hrnčířová z 3. Lékařské fakulty UK v Praze, která participuje na projektu Ministerstva zemědělství Výživa ve výchově ke zdraví. Edukační aspekty zvyšující úroveň zdravotní gramotnosti formou metod krátkých intervencí demonstrovala doc. Lidmila Hamplová. Na význam prevence v péči o zdraví upozornila MUDr. Jarmila Ševčíková, PhD., a to z pohledu praktického lékaře. Neopomenuty byly i psychologické aspekty formování zdravotní gramotnosti, o kterých hovořila dr. Kamila Holásková z Katedry psychologie a patopsychologie PdF UP. Zahraniční zkušenosti z pohledu ekonomických výdajů za zdravotnickou péči představily kolegyně z Fakulty zdravotnických věd, Katedry veřejného zdraví Univerzity v Toruni (Polsko).

Již tradičně byl pro účastníky připraven také bohatý doprovodný program, v letošním ročníku inovovaný o „edukační koutky“. V rámci nich konzultanti olomouckého centra Mamma Help umožnili nácvik samovyšetření prsu a zodpověděli četné dotazy v oblasti prevence a terapie rakoviny prsu. Nabídli také formou charitativního prodeje dárkové předměty a další interaktivní aktivity. Centrum Anabell se svými lektory edukovalo účastníky akce v problematice poruch příjmu potravy, předvedlo mnoho vzdělávacích materiálů a aktivit vhodných pro primární prevenci. Zajištěna byla také možnost analýzy tělesného složení a odborné konzultace s dr. Sofkovou z Katedry antropologie a zdravovědy PdF UP. Této možnosti využila více jak třetina účastníků. Distribuovány byly také edukační materiály projektu HOBIT s cílem poskytnutí adekvátní pomoci u mozkového a srdečního infarktu. Realizován byl také prodej skript a nabídka vzdělávacích programů Centra celoživotního vzdělávání PdF UP. Doprovodný program saturoval i pitný režim účastníků díky Pí.-centru Olomouc. Atmosféru konference podpořila nabídka ručně vyráběných dekorací s jarní tematikou či ukázky přírodní a ekologické kosmetiky a drogerie.  Příjemnou a přátelskou, a hlavně velikonoční, atmosféru vytvořili již při slavnostním zahájení svým vystoupením žáci ze Základní školy Příkazy.

Naplnění cíle konference a spokojenost účastníků byla patrná bezprostředně, nicméně byla potvrzena i dotazníkovou evaluací.     

Akci pro 85 registrovaných účastníků pořádalo několik pracovišť Pedagogické fakulty, zejména Centrum výzkumu zdravého životního stylu a Centrum celoživotního vzdělávání, dále pak Katedra antropologie a zdravovědy, Katedra primární a preprimární pedagogiky a Katedra psychologie a patopsychologie. Spolupořádajícími organizacemi byla Asociace pro podporu zdraví a výchovu ke zdraví, Státní zdravotní ústav v Praze, Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu a Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví PdF MU v Brně.

Záštitu nad akcí převzal primátor statutárního města Olomouce doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. a děkan Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci doc. Ing. Čestmír Serafín, Dr. Ing-Paed IGIP.

Nezbývá, než srdečně poděkovat všem organizátorům a přednášejícím za jejich profesionální přístup a popřát všem účastníkům, aby získané poznatky využili ve svém pedagogickém i osobním životě.

Na závěr je možné pozvat všechny zájemce o zdraví a zdravý životní styl na již 6. ročník interaktivního vzdělávacího workshopu  Vánoce a zdraví, který se uskuteční 6. prosince 2017 v prostorách Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Michaela Hřivnová

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)