Zemřel doc. PhDr. Jindřich Schulz, CSc.

Foto: Archiv UP
Středa 13. duben 2022, 14:22

Doc. PhDr. Jindřich Schulz, CSc. (Olomouc, 1. 12. 1940 - Olomouc, 6. 4. 2022) byl členem katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V oboru středověkých dějin a regionálních dějin působil na tomto pracovišti celý svůj profesní život (z Univerzity Palackého odešel do penze v roce 2010). V prvním období měl status vědeckého pracovníka Kabinetu regionálních dějin při katedře historie FF UP, později pracoval v pedagogické pozici docenta. Studentům přednášel obecné dějiny středověku a historickou geografii a kartografii (kromě historie vystudoval i geografii a ve své odborné i pedagogické práci obě disciplíny často propojoval).

Externě přednášel historickou geografii a kartografii i na Ostravské univerzitě v Ostravě a na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě.

Dlouhé roky pracoval v Česko -  slovenské komisi historiků, která díky jeho iniciativě třikrát zasedala i na univerzitě v Olomouci. Odborné pracovní jednání 18-ti členné komise bylo vždy spojeno s jednodenním přednáškovým programem pro studenty. Byl spoluredaktorem i Česko – slovenské historické ročenky, kterou komise vydávala.

Od roku 1990 se velmi angažoval v akademické sféře. Stal se vedoucím katedry historie FF UP (před tím zastával funkci tajemníka katedry a  později i vedoucího Kabinetu regionálních dějin FF UP při katedře historie, kterým zůstal až do roku 2010). V roce 1993 byl akademickým senátem zvolen do funkce děkana Filozofické fakulty UP (na léta 1994-1997). Hned od roku 1990 v pozici proděkana FF UP se spolu s děkanem prof. PhDr. Ludvíkem Václavkem, CSc., a rektorem UP prof. PhDr. Josefem Jařabem, CSc., spolupodílel na rekonstrukci filozofické fakulty. Věnoval se především otázce rehabilitace oborů, které byly v předchozích desetiletích vytlačeny z fakulty, zejména obor a katedra filozofie a uměnovědná pracoviště. Dále šlo o rozšíření studia moderních filologií  (vedle angličtiny, němčiny a francouzštiny se opět začala studovat španělština, italština, portugalština, nizozemština, nově japonština a čínština). Zejména se J. Schulz zasazoval o znovuotevření studia klasické filologie. Nově se konstituovala katedra slavistiky. J. Schulz se výrazně zasazoval o znovuobnovení odborných jednooborových (nepedagogických) studií některých oborů. Na filozofické fakultě totiž byly pedagogické obory předimenzovány na úkor odborných studií a na úkor získávání zkušeností ve vědeckém výzkumu. Vrátit filozofické fakultě odborná výzkumná studia byl Schulzův cíl, který se podařilo realizovat mj. i odchodem pedagogických pracovišť pod pedagogickou fakultu. Nově rekonstruována byla katedra sociologie a andragogiky.

Na konci devadesátých let 20. století působil J. Schulz v pozici prorektora pro organizaci a rozvoj s druhým polistopadovým rektorem UP prof. RNDr. Lubomírem Dvořákem, CSc. Schulzovou snahou bylo v rámci této práce rozšířit univerzitu o další fakulty (např. technickou fakultu, což se nepodařilo). V době jeho akademických funkcí se dlouhodobě řešila otázka placení školného na vysokých školách, k čemuž se J. Schulz výrazně přikláněl.

V odborné práci se v prvním desetiletí 21. století věnoval zejména regionálním dějinám, kdy vedl a autorsky se spolupodílel na projektu velkých, tzn. komplexních dějin Olomouce (kniha o dvou svazcích vyšla v roce 2009 v rozsahu téměř 1 200 stran ve Vydavatelství UP, když před tím vyšly ještě v roce 2002 tzv. Malé dějiny Olomouce jako přípravný projekt a byly ihned rozprodány).[1]

 J. Schulz se odborně věnoval mnoho let práci na rozsáhlém projektu Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848 – 1960 (celkem 16 svazků) v úzké spolupráci s kolegy z Kabinetu regionálních dějin FF UP prof. PhDr. Milošem Traplem, CSc., a doc. PhDr. Josefem Bartošem, DrSc.

J. Schulz se spolupodílel na tvorbě dějin i dalších měst či vesnic, poslední byly dějiny olomoucké městské části Povel. Věnoval se i výzkumu šlechtických velkostatků na severní Moravě, otázkám výzkumu hranic mezi Čechami a Moravou ve středověku. Regionální dějiny začal v závěru své profesní kariéry zkoumat i z hlediska ekologických aspektů.

K jeho životním výročím byly v některých časopisech v minulosti publikovány jeho obsáhlé biografie a také bibliografie, např. v roce 2007 a 2010.

Prof. PhDr. Jana Burešová, CSc., katedra historie FF UP

[1] Schulz, J. (ed.): Olomouc. Malé dějiny města. Olomouc 2002. Schulz, J. (ed.): Dějiny Olomouce, 1. a 2. svazek. Olomouc 2009.

[1] Trapl, Miloš: Doc. PhDr. Jindřich Schulz slaví jubileum. In: AUPO, FF, Historica, 33, 2007, s. 9-12. Šmeral, Jiří: Výběrová bibliografie prací doc. PhDr. Jindřicha Schulze, CSc. In: AUPO, FF, Historica, 33, 2007, s. 13-23. Trapl, Miloš: Docent Jindřich Schulz sedmdesátníkem. In: Historica Olomucensia, 38, 2010, s. 119-121.


 

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)