Akademický senát UP jednal o budoucnosti Etické komise i komunikaci na univerzitě

Rektorát UP.
Foto: Gabriela Knýblová
Pátek 14. únor 2020, 7:53 – Text: (red)

Akademický senát UP se na svém únorovém zasedání věnoval novelizaci řádu Etické komise UP i komunikaci a formě diskuze na Univerzitě Palackého. Souhlasil též se jmenováním nového člena Vědecké rady UP.

V návaznosti na žádost rektora UP Jaroslava Millera diskutoval Akademický senát UP o stávajících pravidlech fungování Etické komise UP a o potřebě nového nastavení procesů, které se zabývají porušením Etického kodexu. Univerzitní senátoři se shodli na tom, že se aktualizací těchto procesů bude zabývat šestičlenná pracovní komise složená ze současných nebo bývalých členů etické komise a zástupců AS UP.

Během jednání se AS UP věnoval také aktuální situaci ohledně komunikace a formy diskuze na Univerzitě Palackého. Po diskuzi senát vyzval akademickou obec UP i ostatní zaměstnance univerzity, aby v rámci komunikačních platforem vně i uvnitř univerzity respektovali ustanovení Statutu UP a dodržovali zásady věcné a kolegiální akademické diskuze a dbali dobrého jména Univerzity Palackého.

Zároveň vyzval vrcholné reprezentanty UP i jejích součástí, aby podporovali a realizovali aktivity směřující k informování akademické obce o dění na UP, především o významných strategických změnách a rozhodnutích.

Senátoři Univerzity Palackého si v průběhu jednání vyslechli i krátkou zprávu o činnosti ad hoc komise AS UP, která byla zřízena k nastavení technických dohod v souvislosti se vznikem VŠÚ, jejichž vypořádávání stále probíhá.

Akademický senát UP se zabýval též návrhem na nového člena Vědecké rady UP. Na základě jednomyslného souhlasu se jím stane nový děkan právnické fakulty Václav Stehlík. Emeritní děkanka Zdenka Papoušková se naopak svého členství v grémiu vzdala. 

Senátoři UP na tomto jednání též schválili Novelu Volebního řádu AS FZV UP, a to ve znění pozměňovacích návrhů Legislativní komise AS UP. Seznámili se i se stavem řešení stížnosti zaměstnanců RCPTM a ZOV, týkající se vztahů mezi vedením PřF a RCPTM. Rektor se v této věci obrátil na oddělení interního auditu a kontroly.

Usnesení AS UP:

*AS UP souhlasí se jmenováním doc. JUDr. Václava Stehlíka, LL.M. Ph.D. členem Vědecké rady UP.

*AS UP bere na vědomí informaci rektora o záměru nastavení nových procesů posuzování porušení Etického kodexu zaměstnanců a studentů Univerzity Palackého v Olomouci a nominuje doc. Marka Šebelu, doc. Martina Cajthamla a dr. Veroniku Tomoszkovou jako zástupce AS UP v pracovní komisi rektora zřízené k vypracování návrhu nových procesů řešení etických prohřešků a novelizace příslušných vnitřních norem UP.

*AS UP vyzývá akademickou obec UP i ostatní zaměstnance UP, aby v rámci komunikačních platforem vně i uvnitř UP respektovali ustanovení Statutu UP (zejm. pak čl. 3, odst. 2 a 3) a dodržovali zásady věcné a kolegiální akademické diskuze.

*AS UP vyzývá vrcholné reprezentanty UP i jejích součástí, aby podporovali a realizovali aktivity směřující k informování akademické obce UP o dění na UP a rovněž zavedli odpovídající nástroje řízení komunikace významných strategických změn a rozhodnutí na UP.

*AS UP bere na vědomí zprávu o činnosti ad hoc komise AS UP k nastavení dohod v souvislosti se vznikem VŠÚ a vyzývá zapojené strany k hledání kompromisních a systémových řešení.

*AS UP schvaluje novelu Volebního řádu AS FZV UP ve znění pozměňovacích návrhů LK AS UP.

Zdroj: AS UP

Zpět