Kandidáti na děkana pedagogické fakulty prezentovali své vize před akademickou obcí

Kandidáti na děkana PdF UP. Zleva Petr Zemánek, Libuše Ludíková, Čestmír Serafín.
Fotogalerie: Milada Hronová
čtvrtek 2. listopad 2017, 11:01 – Text: Milada Hronová

Libuše Ludíková, Čestmír Serafín a Petr Zemánek. To jsou kandidáti na děkana pedagogické fakulty na funkční období 2018-2022. Včera vystoupili s prezentací svých vizí před akademickou obcí fakulty a ve zhruba hodinové následné diskuzi hovořili s akademiky i studenty o tématech, která aktuálně řeší nejen fakulta, ale i univerzita a české vysoké školství. Volby nového děkana nebo děkanky pedagogické fakulty se uskuteční už 8. listopadu.

V aule pedagogické fakulty se včera sešla její akademická obec s kandidáty na děkana. Již dříve přijaté usnesení AS PdF UP stanovilo, že každý z kandidátů měl pětadvacet minut na to, aby shrnul, s jakými vizemi se o funkci děkana uchází. O pořadí jejich prezentace rozhodl los.

Petr Zemánek, který před akademickou obcí vystoupil jako první, nabízí fakultě zkušenosti, které získal nejen v pedagogické a vědecko-výzkumné sféře, ale i v komerčním sektoru.

„Mým cílem je prosperující a konkurenceschopná fakulta s lidskou tváří. Pokud se stanu děkanem, rád bych, aby mé funkční období bylo charakterizováno právě těmito třemi slovy. Jsem odpovědný za vzdělávání dalších generací, ale mám odvahu přijít s inovativními řešeními,“ řekl Petr Zemánek z katedry antropologie a zdravovědy. Jako děkan by chtěl na fakultě zvýšit počet zahraničních posluchačů i studentských a zaměstnaneckých mobilit. Je to podle něj nutné pro navázání dalších kontaktů důležitých pro publikační a vědecko-výzkumnou činnost. Mimo jiné by podporoval kariérní růst a mezioborovou spolupráci. Ve srovnání s ostatními pedagogickými fakultami v republice označil tu olomouckou za jakýsi střed.

Odlišný názor poté vyslovil jeho protikandidát Čestmír Serafín, současný děkan fakulty, který ve své prezentaci označil pedagogickou fakultu za dynamicky se rozvíjející část univerzity, která je v mnoha oborech excelentní i unikátní. Ve své prezentaci mimo jiné hovořil o posílení vědecké práce, potřebě rozšíření spolupráce s odbornou praxí i se zahraničím. Pedagogická fakulta by se podle něj měla víc zabývat i inovativními formami výuky, které je nutné provázat s moderními technologiemi. Aktuální je podle něj i tvorba nové metodiky dělení financí uvnitř fakulty.

„Fakulta má i řadu úspěchů. Má uzavřeno 182 erasmovských smluv s 29 zeměmi světa. Založili jsme tradici letních škol, o které je nebývalý zájem v zahraničí. Ve vědecké práci máme tradici. Jsme řešiteli několika projektů GA ČR, desítky projektů v rámci operačních programů i řady dalších. Účastníme se i smluvního výzkumu, který je spojován spíše s přírodovědeckými a technickými univerzitami. Jsme vynikající v umělecké činnosti, což dosvědčuje naše první místo mezi pedagogickými fakultami v republice,“ řekl Čestmír Serafín. Zdůraznil, že se fakulta nachází v čase transformace, kterou nastolují nejen legislativní změny a s tím související aplikace nového vysokoškolského zákona, tak i změny, které stanovují ekonomické podmínky. Podstatné jsou i odlišná pravidla související s vykazováním vědy, výzkumu i tvůrčí činnosti v rámci metodiky hodnocení výzkumných organizací.

Složitou dobu, v níž se pedagogická fakulta nachází, shodně vnímá i nynější proděkanka Libuše Ludíková, která už fakultu dříve vedla.

„Našim cílem by mělo být zvyšování kvality. Máme novou legislativu, před sebou máme institucionální akreditaci. Učitel se stal regulovanou profesí, k tomu musíme nastavit standardy i uvnitř univerzity. Před sebou máme i novou metodiku, která zahajuje období, jež bude vnímat odlišně výzkumné organizace. Ekonomické podmínky pro vysoké školy také nejsou jasné. To vše nás bude ovlivňovat,“ řekla Libuše Ludíková. Pokud by se stala děkankou, podporovala by mimo jiné oborové didaktiky, vyšší míru zastoupení praxe, internacionalizaci, vědecké aktivity, širší nabídku celoživotního vzdělávání a spolupráci s absolventy a jejich setkávání už po deseti letech. Chtěla by zvýšit doktorská stipendia, důležité jsou pro ni i vztahy s veřejností.

Harmonogram voleb kandidáta na děkana pro funkční období od 1. února 2018 do 31. ledna 2022 přijal Akademický senát PdF UP v červnu. Písemné návrhy na kandidáty mohli akademici fakulty podávat do 22. září. Všechny návrhy postoupili senátoři 25. září zvláštní volební komisi AS PdF UP. Ta obdržela patnáct platných návrhů, z nichž pět patřilo Libuši Ludíkové, osm Čestmíru Serafínovi a dva Petru Zemánkovi. Akademický senát pedagogické fakulty bude volit děkana 8. listopadu.

Prof. Libuše Ludíková, CSc., proděkanka pro vědu, výzkum a doktorská studia a statutární zástupkyně děkana pedagogické fakulty, členka Ústav speciálněpedagogických studií. Úvahy o nejbližším čtyřčlenném týmu proděkanů: proděkan pro studijní záležitosti Pavel Neumeister, proděkan pro vědu a výzkum Vojtech Regec, proděkanka pro zahraniční záležitosti Jana Kvintová, proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy Petra Šobáňová.

Doc. Čestmír Serafín, děkan pedagogické fakulty, člen katedry technické a informační výchovy. Úvahy o pětičlenném proděkanském týmu: změnil by svůj dosavadní tým ve dvou až třech pozicích, jména však sdělí až před volbou.

Mgr. Petr Zemánek, Ph.D., tajemník katedry antropologie a zdravovědy. Úvahy o pětičlenném týmu proděkanů: proděkan pro vnitřní a zahraniční vztahy Vojtech Regec, proděkan pro akreditaci a kvalitu vzdělávání Pavel Neumeister, proděkan pro studijní a sociální věci David Nocar, proděkanka pro vědu a výzkum Kateřina Vitásková.