Odborníci budou diskutovat o zkoumání archeologických nálezů

Repro: Lukáš Kučera
Úterý 7. září 2021, 12:30 – Text: Šárka Chovancová

Mezioborové setkání vědeckých pracovníků zabývajících se zkoumáním archeologických nálezů nabídne I. podzimní škola archeometrie, kterou ve dnech 9. a 10. září pořádá katedra analytické chemie společně s katedrou geologie přírodovědecké fakulty.

„Hlavní myšlenka uspořádat takovouto akci vznikla při vzájemné diskuzi s kolegyní z oblasti archeologie, která se na mne obrátila s prosbou o provedení fosfátové analýzy. Vzhledem k tomu, že byly vzorky špatně odebrány, nemohli jsme provést podrobnou analýzu. Kolegyně na tento popud prohlásila, že by bylo velmi prospěšné uspořádat pro archeology nějaký workshop, aby věděli, jak postupovat správně,“ uvedl organizátor akce Lukáš Kučera z katedry analytické chemie.

První den podzimní školy bude rozdělen do čtyř sekcí – Chemie, Antropologie, Geologie a Archeobotanika. Na 90 přihlášených účastníků čekají ve čtvrtek 9. září v Pevnosti poznání přednášky zaměřené například na odběry vzorků pro chemickou analýzu, využití otisků prstů a dlaní v retrospektivních vědách o člověku, fosfátové analýzy, základy petroarcheologie, analýzy fytolitů či určení věku v době smrti a stresových událostí.

„Nabídku Lukáše Kučery ke spolupráci na podzimní škole archeometrie jsme nemohli odmítnout. Geologie a archeologie tradičně žijí v určité symbióze. Používají podobné metody a teoretické postupy a zčásti se i časově překrývají. Řada mých kolegů se zaměřuje geoarcheologicky a petroarcheologicky jak ve svém výzkumu a publikacích, tak i při vedení závěrečných prací studentů a pravidelné výuce. Namátkou lze jmenovat geofyzikální průzkumy v Česku, Polsku nebo v Jordánsku. Patří sem také studium strusek po středověké a novověké těžbě a hutnictví, výzkum původu kamenných artefaktů nebo studium technik výpalu keramiky. Katedra geologie používá georadar, odporovou tomografii, elektromagnetické profilování, refrakční a reflexní seismiku a gamaspektrometrii. Jedná se o metody, pro které jsou archeologické objekty tím správným hřištěm. Tyto metody budeme v rámci letní školy prakticky demonstrovat,“ dodal Ondřej Bábek z katedry geologie.

O den později, tedy v pátek 10. září, je na programu podzimní školy exkurze do laboratoří katedry geologie a katedry analytické chemie. Připravena jsou cvičení zaměřená na mikromorfologii, měření vzorku jantaru pomocí FTIR či digitální mikroskopii vlastního vzorku.

„V případě, kdy dochází k propojení humanitních a přírodovědných oborů, může nastat takzvaný informační šum a lidé se navzájem nepochopí. Podzimní škola archeometrie by tedy měla sloužit k vzájemnému vzdělávání se a pochopení, proč ten dělá věci tak, druhý zase jinak. Bude to dobrá příležitost se setkat a společně řešit aktuální vědecké problémy z dané oblasti výzkumu,“ doplnil Lukáš Kučera.

Zpět