Rektor UP zve na dnešní setkání s akademickou obcí

Ilustrační foto: Žurnál UP
Středa 5. prosinec 2018, 8:20 – Text: (ipu)

Dnes se uskuteční setkání rektora Univerzity Palackého Jaroslava Millera s akademickou obcí. Konat se bude v aule pedagogické fakulty v době od 14 do 16 hodin.

Tradiční akce je příležitostí jak k představení plánů a vizí do budoucna, tak k rekapitulaci uplynulého období.

„Během 445 let Univerzity Palackého je pětileté období časem zanedbatelným, nicméně v akademickém životě posledních desetiletí a v naší osobní historii jde o čas podstatný. Naším společným cílem bylo a zůstává budovat instituci s excelentním výzkumem, s mimořádným prostředím a s věhlasem, který přesahuje hranice regionu a naší země. Kdybychom shromáždili aktivity jednotlivých úseků univerzity, fakult a kateder, které by stály za připomenutí a zveřejnění, vydalo by to na obsáhlou publikaci. Proto si dovolím jen stručný výběr, který je zároveň poděkováním všem, kdo na univerzitě pracují, včetně studentů, za rozvoj a vytváření zdejší přátelské a konstruktivní atmosféry. Stejně tak by na knihu byl seznam výzev a úskalí, kterým budeme do budoucna čelit. O některých z nich se budeme bavit na setkání s akademickou obcí, jiné nám zůstanou na další grémia a setkávání. Těším se na vzájemnou podporu a spolupráci,“ pozval Jaroslav Miller.

Setkání rektora UP s akademickou obcí se koná  dnes v aule pedagogické fakulty v době od 14 do 16 hodin.

UP v posledních pěti letech  - vybrané aktivity a inovace

Studium a vzdělávání

 • získání institucionální akreditace na UP v 21 oblastech vzdělávání
 •  vybudování Centra podpory studentů se specifickými potřebami jako univerzitního zařízení

Správa kolejí a menz

 • rekonstrukce hlavní menzy UP
 • vybudování menzy na LF
 • pokrytí všech VŠ kolejí UP WiFi signálem
 • vybudování nových studoven v areálu kampusu Neředín
 • kompletní rekonstrukce studoven na VŠ kolejích GS a JLF na Envelopě
 • vybudování hotelového ubytování (vč. hotelových služeb) na dvou patrech VŠ koleje GS – zvýšení ubytovacího standardu pro specifické hosty
 • vybudování nového brandu Fresh Menza a bister FreshUP v rámci stravovacích služeb

Knihovna UP

 • zkvalitnění a aktualizace knihovního fondu díky razantně zvýšenému objemu financí na nákup knih, e-booků, časopisů
 • vznik noční studovny v nonstop režimu 24/7
 • časopisecká studovna Zbrojnice rekonstruovaná na tzv. common space – akustická křesla a pohovky, relaxační pódium s kobercem a polštáři, počítačové hnízdo, tiskárny, zásuvky a datové připojení > multifunkční prostor i pro výstavy, besedy
 • rekonstrukce recepce Zbrojnice, z dřívější šatny prostor s křesly, stolky, infopultem
 • zřízení dětského koutku ve Zbrojnici

Úsek strategie a kvality

 • zdokonalení systému strategického řízení UP (vytvoření datových podkladů v časových řadách)
 • vytvoření metodiky proškolování zaměstnanců v oblasti řízení kvality
 • implementace IS HAP na 7 fakultách UP

Centrum výpočetní techniky

 • vytvoření univerzitní Wiki jako nástroje pro sdílení a rozvoj IT návodů
 • vytvoření mobilní aplikace pro studenty a vyučující – UPlikace

Věda a výzkum

 • výrazný kvalitativní i kvantitativní rozvoj výzkumných aktivit na UP v posledních 5 letech
 • úspěch UP v hodnocení výsledků vědy a výzkumu dle Metodiky 2013, stabilní meziroční růst, jasná profilace UP jako klíčové výzkumné univerzity v ČR
 • významný nárůst finančních prostředků na vědu a výzkum (institucionální prostředky RVO, účelové prostředky OP VVV a další)
 • úspěšné dokončení realizace projektů OP VK a OP VaVpI v předchozím programovacím období
 • vysoká úspěšnost UP v klíčových výzvách OP VVV (Excelentní výzkum, Excelentní týmy, Čtyřvýzva pro VŠ, Předaplikační výzkum, Dlouhodobá mezisektorová spolupráce)
 • vytvoření podmínek a spuštění programu Juniorských grantů UP

Internacionalizace

 • vysoký počet zahraničních mobilit studentů UP a studentů z partnerských institucí v EU i mimo EU
 • narůstající počet zahraničních stáží studentů a absolventů
 • zvýšení počtu nabízených předmětů, modulů a studijních programů v anglickém jazyce
 • otevření odboru azylové a migrační politiky na UP

Marketing a PR

 • zavedení jednotného vizuálního stylu UP
 • vznik nového webu UP
 • udržení stabilního počtu přihlášek
 • otevření UPointu
 • rozvoj třetí role univerzity (Zaparkuj – oživujeme veřejný prostor, UP Bike, Univerzita pro sport, Občanská univerzita UniON)

Nadační fond

 • vznik Nadačního fondu UP a systematického fundraisingu

Festivaly a konference

 • organizace významných konferencí (OLINCO – Noam Chomsky, THE Summit 2018)
 • rozvoj Academia Film Olomouc (nejrychleji rostoucí filmový festival v ČR)

Absolventi

 • vznik databáze absolventů (cca 10 tisíc)
 • absolventský program a absolventská setkání (Olomouc 2016 a 2018, Praha 2017) 

Renovace budov a nová zařízení

 • vybudování moderního Centra kinantropologického výzkumu při FTK 
 • rekonstrukce mnoha historických budov několika fakult (FF, LF, PdF, CMTF)
 • otevření Coffee Library a Restaurace Konvikt

Vydavatelství UP

 • VUP jako největší knižní vydavatelství v ČR

Projektový servis

 • Další posílení čelní pozice UP v oblasti čerpání fondů EU, rozšíření a zkvalitnění projektového servisu

 

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)