Univerzita učinila další významný krok směřující ke vzniku vysokoškolského ústavu

Fotogalerie: Milada Hronová
čtvrtek 17. říjen 2019, 11:06 – Text: Milada Hronová, Ivana Pustějovská

Akademický senát UP posunul svým včerejším rozhodnutím jednání, která směřují ke vzniku vysokoškolského ústavu UP (VŠÚ). Ten by měl zastřešit tři vědecká centra UP. Na svém jednání osmnácti hlasy schválil věcné záměry souvisejících vnitřních předpisů.

Osmnáct hlasů pro, tři senátoři se hlasování zdrželi, nikdo nebyl proti. Takový je výsledek včerejšího hlasování Akademického senátu Univerzity Palackého (AS UP) ve věci týkající se vzniku nového vysokoškolského ústavu na UP nazvaného CATRIN (Czech Advanced Technology and Research Institute). AS UP schválil věcné záměry souvisejících vnitřních předpisů a podle Jiřího Langera, předsedy Akademického senátu UP, tak učinil významný krok ke schválení návrhu na zřízení nového VŠÚ. „Vyžádal si však dořešení sporných bodů v dohodách mezi zainteresovanými fakultami, dotčenými vědeckými centry i vedením UP,“ řekl Jiří Langer.

S informací o dosavadním jednání vystoupili před hlasováním senátu rektor UP Jaroslav Miller i děkani zainteresovaných fakult, Martin Kubala, děkan PřF, a Josef Zadražil, děkan LF. Oba informovali o situaci na svých fakultách. Děkan LF potvrdil, že fakulta dospěla k dohodě s Ústavem molekulární a translační medicíny (ÚMTM), děkan PřF opětovně vyjádřil obavy, aby vznik vysokoškolského ústavu nepoškodil fakultu, a řekl, že dohody mezi fakultou a vědeckými centry (RCPTM a CRH) uzavřeny zatím nebyly.

Poté před senátory UP hovořili ředitelé center, Marián Hajdúch za Ústav molekulární a translační medicíny, Michal Otyepka za Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů a Ivo Frébort za Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum. Po téměř dvouhodinové diskuzi všech zúčastněných AS UP schválil věcné záměry souvisejících předpisů.

„Jsem velice rád, že Akademický senát Univerzity Palackého tím, že schválil věcné záměry těch nejdůležitějších norem, posunul do nějaké, řekněme, předfinální fáze dlouhý a náročný proces diskuze o vysokoškolském ústavu. Nyní je před námi poslední disciplína, a to dosažení konsenzu v případě technické dohody s přírodovědeckou fakultou, RCPTM a CRH. Pokud nebude dosaženo konsenzu úplně ve všech bodech, senát si vyhradil právo posoudit relevanci toho nesouhlasu a rozhodnout,“ uvedl rektor UP Jaroslav Miller, který je předkladatelem návrhu.

Poprvé se AS UP setkal s návrhem na zřízení nového vysokoškolského ústavu na podzim 2018. Rektor UP Jaroslav Miller tehdy kromě vize vzniku vysokoškolského ústavu před senátem zdůraznil šanci UP zvýšit jeho prostřednictvím vědeckou kapacitu univerzity i její prestiž. V únoru 2019 AS UP rozhodl o tom, že bude potřeba předložit věcný záměr. Závažnost celého procesu poté potvrdil obsáhlý připomínkovací proces.

V prosinci by Akademický senát UP měl jednat o s vysokoškolským ústavem související změně Statutu UP a novém Statutu VŠÚ. Schválení těchto dvou dokumentů a organizační změny by vedlo ke zřízení VŠÚ.

Usnesení AS UP:

AS UP schvaluje věcný záměr novely Statutu UP a věcný záměr Statutu VŠÚ ve znění doporučení LK AS UP.

AS UP schvaluje realizaci organizační změny zřízení VŠ ústavu, podmíněnou nabytím účinnosti novely Statutu UP a účinnosti Statutu VŠÚ po předchozím schválení těchto vnitřních předpisů UP a realizaci dalších s věcným záměrem souvisejících vnitřních norem UP Akademickým senátem UP; a to v souladu s řádem normotvorby na UP. 

Současně AS UP žádá o předložení vypořádání technických dohod a související opatření ze strany předmětných fakult a vedení UP, spolu s vypořádáním prohlášení děkanů fakult UP ve vztahu k realizaci plánované organizační změny. 

 

Zpět