Interaktivní vzdělávací workshop „Zdravá 5“ na Pedagogické fakultě

Optimální stravovací návyky byly obsahem vzdělávacího workshopu „Zdravá 5“.
Foto: archiv Katedry antropologie a zdravovědy PdF UP
pátek 10. listopad 2017, 8:06

Ve středu 8. listopadu se na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci uskutečnil další z interaktivních vzdělávacích workshopů k podpoře zdraví, výchově ke zdraví a rozvoji zdravotní gramotnosti, tentokráte s akcentem na oblast formování optimálních stravovacích návyků.

Výživa a stravovací návyky jsou formovány již od nejrannějšího věku a tak je žádoucí podporovat adekvátní stravovací zvyklosti, které jsou v souladu s aktuálními výživovými doporučeními. Oblast výživy je totiž jednou z nejvýznamnějších determinant životního stylu (společně s pohybem), která může při uplatňování správných zásad působit protektivně na lidské zdraví, tzn. posilovat přirozené determinanty zdraví a minimalizovat, event. oddálit, manifestaci onemocnění vázaných na výživu a životní styl. V opačném případě lze nesprávnými nutričními návyky podpořit vznik a rozvoj řady nemocí označovaných jako tzv. chronické neinfekční epidemie (civilizační choroby), kam spadá např. obezita, diabetes II. typu, kardiovaskulární nemoci na aterosklerotickém podkladě, některé typy nádorového onemocnění atp.

Protože je již dlouhodobě známým faktem, že významnou roli hraje v aktivním a zodpovědném přístupu ke zdraví úroveň zdravotní gramotnosti, je žádoucí formovat zdravotní gramotnost (ideálně kritickou zdravotní gramotnost) nejen v rodinném prostředí dětí, ale také v edukační realitě od předškolního, přes základní, až po středoškolské vzdělávání.  K tomu je však zapotřebí pedagogů, kteří disponují jak odbornými, tak zejména didaktickými kompetencemi pro oblast výchovy ke zdraví.     

A proto se na třicet pedagogů z mateřských škol a studentů Učitelství výchovy ke zdraví účastnilo vzdělávání v metodice projektu „Zdravá 5“ – pět didaktických námětů na podporu výchovy ke správné výživě dětí a mládeže (metodický seminář pro pedagogické pracovníky mateřských a základních škol).

Zdravá 5 je unikátní celorepublikový vzdělávací program pro základní i mateřské školy. Je zaměřen na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stravování. Cílem projektu je hravou a interaktivní formou seznamovat děti se zásadami zdravého stravování, a to speciálně vyškolenými lektory či přímo pedagogy v prostředí školy (více na www.zdrava5.cz). Projekt Zdravá 5 je realizován společností Ahold a finančně podporován nadačním fondem Albert.

Obsah workshopu vycházel z platných dokumentů MŠMT ČR i z vládního dokumentu ZDRAVÍ 2020.  Cílem semináře bylo mimo jiné seznámit účastníky s aktuálními informacemi z oblasti výchovy ke zdraví, představit nejaktuálnější poznatky z oblasti správné výživy, prezentovat nové metodické materiály a didaktické postupy pro interaktivní práci se žáky, naučit pedagogy v rámci interaktivních workshopů pracovat s představenými materiály, které účastníci získali zdarma. Pedagogové také byli po celou dobu motivováni k využívání inovativních postupů ve výuce v oblasti výchovy ke zdraví.

Workshop byl spolupořádán Centrem výzkumu zdravého životního stylu a Katedrou antropologie zdravovědy PdF Univerzity Palackého v Olomouci. 

Mgr. Michaela Hřivnová Ph.D., katedra antropologie a zdravovědy PdF UP