Konference Metody a formy práce ve výuce mateřského jazyka

Na PdF UP se uskutečnila konference s názvem Metody a formy práce ve výuce mateřského jazyka. Foto: D. Cibáková
pondělí 4. prosinec 2017, 10:35

Ve čtvrtek 23. 11. 2017 se na katedře českého jazyka a literatury PdF UP konala tradiční mezinárodní konference s názvem Metody a formy práce ve výuce mateřského jazyka. Odborníci z České republiky, Slovenska a Slovinska prezentovali své příspěvky tentokrát ve dvou sekcích. Na dopolední jednání v sekcích navazoval odpolední workshop, v němž lektorky Mgr. Hana Veselková a Mgr. Jiřina Finsterlová seznámily účastníky s možnostmi práce s literárními texty v čtenářských klubech a čtenářských dílnách.

Konferenci zahájila vedoucí katedry Mgr. Jana Sladová, Ph.D., následně účastníci představili svá témata v jednotlivých sekcích. V první sekci, vedené doc. Mgr. Igorem Ficem a Mgr. Janou Sladovou, Ph.D., vystoupila doc. PaedDr. Dana Kollárová, PhD., s příspěvkem Literárny text v súčinnosti s integrovanými esteticko-výchovnými činnosťami ako prostriedok k nadobúdaniu čítania a počúvania s porozumením. Následoval příspěvek Jedno malé školní dobrodružství doc. PhDr. Svatopluka Pastyříka, Ph.D. Doc. PhDr. Ivana Gejgušová, Ph.D., a Mgr. Vladimíra Zychová se věnovaly recepci komiksu žáky staršího školního věku, doc. PhDr. Radana Metelková Svobodová, Ph.D., prezentovala současné výzkumné možnosti čtení s porozuměním. Mgr. Jitka Zítková, Ph.D., se poté věnovala tématu Systém literárněvýchovných metod – zbytečné teoretizování nebo potřeba?, doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D., pak představil novou didaktickou hru Koberec souvislostí.  PhDr. Ondřej Hausenblas se zaměřil na téma Třetí replika v hovoru se žákem, následovala Mgr. Štěpánka Klumparová, Ph.D., s příspěvkem Dílna čtení na vysoké škole

Sekci uzavírali se svými prezentacemi doktorandi KČJL PdF UP v Olomouci.  Mgr. Veronika Mikšíková pojednala o vztahu čtení, emocí a motivace, Mgr. Veronika Švecová se věnovala obrazu genderové socializace ve vybraných knihách pro děti a mládež, Mgr. Kristýna Šmakalová pak historické tematice v čítankách pro druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky gymnaziálního vzdělávání. Čítanky podrobil analýze také Mgr. Milan Mašát, výsledky prezentoval v příspěvku K uplatnění tematiky šoa v literárních čítankách pro druhý stupeň základních škol

Druhou sekcí provázeli Mgr. Milan Polák, Ph.D., a Mgr. Michal Kříž, Ph.D. Jednání zahájila svým příspěvkem Konceptualizace vzdělání ve školním prostředí a v rozhlasovém zpravodajství PhDr. Jasňa Pacovská, CSc.  Následovali hosté ze zahraničí, a to Assoc. Prof. Dr. Alenka Valh Lopert s tématem Linguistic Analysis of Sound Recordings as a Method of Solidifying Mother Tongue Proficiency a izr. prof. dr. Melita Zemljakova Jontesova s doc. dr. Simonou Pulkovou s příspěvkem Slovene (social) Language Varieties among the Youth. Z českých odborníků dále vystoupili Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D., která se věnovala problematice akvizičních korpusů češtiny a jejich možnému využití ve výuce, Mgr. Vlasta Galisová přispěla příspěvkem Mediální texty v hodinách českého jazyka aneb Zamyšlení nad pojmy, PhDr. Jiří Hasil, Ph.D., se pak zaměřil na oblast teorie jazykové kultury ve vztahu k profesní přípravě budoucích češtinářů a k samotné výuce na českých školách. Mgr. Jarmila Sulovská spolu s  Bc. Alenou Nyčovou seznámily účastníky konference s výsledky výzkumu popisujícího stav poezie na českých školách. I v této sekci prezentovaly svá témata doktorandky katedry KČJL PdF UP v Olomouci. Mgr. et Bc. Andrea Dostálová vystoupila s příspěvkem O motivaci v hodině českého jazyka a literatury a Mgr. Tereza Šustková se věnovala tématu Možnosti třetí čtenářské iniciace

Jednotlivé příspěvky z konference budou publikovány v recenzovaném elektronickém časopise JAZYK – LITERATURA – KOMUNIKACE, který již tradičně vydává katedra českého jazyka a literatury PdF UP.

Konference proběhla v přátelské atmosféře a poskytla mnoho podnětných témat k diskuzi. Všem účastníkům děkujeme za účast a těšíme se na další setkání v nadcházejícím roce.

Mašát, Šmakalová, Švecová