Pedagogická fakulta připravila unikátní koncept Učitel21

Z tiskové konference o konceptu učitelského vzdělávání. Na snímku proděkanka Petra Šobáňová a vedoucí Centra prevence rizikové virtuální komunikace Kamil Kopecký.
Foto: Ondřej Moučka
pondělí 5. listopad 2018, 7:57 – Text: Milada Hronová

Pedagogická fakulta připravila pro své studenty unikátní koncept Učitel21. Jde o koncept učitelského vzdělávání v duchu moderních evropských trendů a potřeb společnosti. Absolventy má vybavit dovednostmi a znalostmi potřebnými pro úspěšné fungování v současném i budoucím světě.

V návaznosti na institucionální akreditaci, kterou Univerzita Palackého v Olomouci letos obdržela a díky které si může sama nejen koncipovat, ale také schvalovat a upravovat studijní plány, připravila pedagogická fakulta novou koncepci Učitel21. Jejím cílem je vybavit budoucí absolventy učitelství i neučitelských oborů kompetencemi potřebnými pro uplatnění v praxi v kontextu rychle se proměňující společnosti.

„Pedagogická fakulta má řadu kateder a ústavů, které připravují kvalitní učitele a pedagogické pracovníky v různých oborových specializacích. Podle tvůrců koncepce však existují navíc dovednosti, které by měl ovládat každý absolvent a absolventka. Proto jsme na základě širokých konzultací napříč jednotlivými pracovišti sestavili soubor klíčových kompetencí, kterými by měl kvalitní učitel pro 21. století disponovat, a oblastí, ve kterých by se měl pedagog – bez ohledu na svou aprobaci – rozvíjet tak, aby obstál v současném světě a dokázal úspěšně rozvíjet potenciál svých žáků a vést je k porozumění světu i k sobě samému,“ uvedla Libuše Ludíková, děkanka PdF UP. Tyto kompetence mají definovat, čeho by měl být kvalitní učitel schopen. „Měl by přemýšlet o cíli a smyslu vzdělávání, měl by mít přehled o svém oboru, měl by mít i širší rozhled o světě kolem nás, vést žáky k porozumění světu kolem i sobě samým, měl by umět žáky nadchnout a vyvolat v nich zájem,“ dodala.

Pedagogická profese patří podle Libuše Ludíkové k těm nejnáročnějším. „V českém školství mají učitelé značnou autonomii, a potřebují tedy velmi dobré znalosti svých aprobačních oborů. To však dnes zdaleka nestačí. Kompetence, jimiž má být vybaven kvalitní pedagog, jsou jak na úrovni hard skills, tak soft skills. Absolvent, kterého připravuje PdF UP podle nové koncepce Učitel21, má přehled o svém oboru i přehled všeobecný. Je motivován k dalšímu profesnímu i osobnostnímu rozvoji, je mediálně a digitálně gramotný, je kreativní, lidský, otevřený a komunikativní,“ dodala děkanka Libuše Ludíková. Doplnila, že k tomu, aby koncept Učitel21 byl úspěšný, je nezbytné co nejvíce přiblížit učitelské vzdělávání praxi. Přispívají k tomu různé projekty i posílení praxí ve studijních plánech nově akreditovaných programů.

„Snahou olomoucké pedagogické fakulty je, aby její absolventi byli nejen vysokoškolsky vzdělanými lidmi připravenými na výkon povolání, ale i sociálně a lidsky vyzrálými osobnostmi, které chápou společenské souvislosti svého oboru a k praxi přistupují odpovědně.  Kvalita vzdělání a úrovně celé společnosti stojí a padá s kvalitou učitelů. Cílem PdF UP je připravovat naše studenty na budoucnost a heslo, kterým oslovujeme uchazeče a které vyjadřuje toto vědomí odpovědnosti, je: chci studovat, chci učit, chci měnit svět,“ dodala děkanka. Více o unikátním konceptu Učitel21 se dočtete ZDE.