Akademický senát opět zasedal online. Informoval o průběhu voleb a přijal důležité dokumenty

Foto: Vojtěch Duda
Thursday 21 May 2020, 15:00 – Text: (red)

Z důvodu mimořádných epidemiologických opatření vyhlášených Vládou ČR se i květnové zasedání Akademického senátu Univerzity Palackého uskutečnilo formou videokonference. Během jednání AS UP schválil některé zásadní dokumenty.

V první části jednání se senátoři AS UP seznámili se situací související s aktuálně probíhajícími online volbami do tohoto grémia. Předseda hlavní volební komise Jan Strojil (LF) ve své řeči potvrdil jejich dosavadní bezproblémový průběh a poděkoval Centru výpočetní techniky UP za přípravu. „Účast ve volbách do AS UP se zatím pohybuje ve dvojciferných číslech, výsledky zveřejníme během úterý,“ uvedl.

Během jednání AS UP diskutoval o přípravách strategického záměru UP na období 2021–2030. Shodl se na vytvoření pětičlenné pracovní skupiny senátorů, která se zapojí do jeho tvorby. O jménech senátorů, kteří budou na strategickém dokumentu pracovat, bude AS UP jednat záhy. Senátoři UP se poté věnovali Výroční zprávě o činnosti i hospodaření UP za rok 2019, novele Řádu vysokoškolské koleje UP, vzali na vědomí šest smluv o zřízení věcného břemene a souhlasili s personální změnou ve Správní radě Nadačního fondu UP. Během jednání AS UP přijal např. tato usnesení:

– AS UP zřizuje dle čl. 3 odst. 2 JŘ AS UP ad hoc pětičlennou pracovní komisi k přípravě Strategického záměru UP na období 2021+. AS UP dle čl. 6 odst. 2 bod c) JŘ AS UP souhlasí se schválením členů této pracovní komise formou hlasování mimo zasedání.

– AS UP bere na vědomí informaci předsedy hlavní volební komise pro volby do AS UP o průběhu voleb a oceňuje členy volebních komisí i pracovníky CVT UP za organizační a technické zajištění elektronického hlasování ve volbách do AS UP, AS PdF, AS FTK a AS PřF.

– AS UP schvaluje Výroční zprávu o činnosti UP za rok 2019 ve znění se zapracovanými připomínkami VR UP, EK AS UP a LK AS UP.

– AS UP žádá rektora UP o pověření kvestora UP součinností s EK AS UP na vypracování konceptu postupu při harmonogramu prací na Výroční zprávě o hospodaření (VZH) a schvalování rozpočtových podkladů na UP.

– AS UP žádá rektora UP o pověření kvestora UP kontrolním šetřením ztráty VTP UP.

– AS UP schvaluje materiál předložený rektorem UP pod názvem „Výroční zpráva o hospodaření UP za rok 2019“ včetně zapracovaných připomínek EK AS UP jako podkladový materiál pro následné ověření auditorem a po dodání výroku auditora k roční účetní závěrce bude AS UP hlasovat o VZH UP za rok 2019 formou hlasování mimo zasedání.

– AS UP schvaluje Novelu č. 1 Řádu vysokoškolské koleje UP ve znění po jednání LK AS UP a ve znění přijatého komplexního pozměňovacího návrhu.

– AS UP projednal a nemá námitek k uzavření smluv dle předložených důvodových zpráv.

– AS UP bere na vědomí informaci předsedy Správní rady Nadačního fondu UP Jaroslava Millera o plánované personální změně v tomto orgánu. Pavla Jörku a Kateřinu Sommerovou reprezentující původního generálního partnera Českou Spořitelnu, a. s., nahradí Soňa Jelínková a Marek Kasák z Komerční banky, a. s., která se stala nově generálním partnerem Nadačního fondu UP.

Back