AS UP schválil návrh Dělení příspěvku a dotací na rok 2023. Rozpočtu se bude věnovat v září

Grafika: Žurnál Online
Thursday 1 June 2023, 15:30 – Text: Milada Křížková Hronová

Květnové jednání Akademického senátu Univerzity Palackého se věnovalo přípravě rozpočtu univerzity na rok 2023. Senátoři schválili také výroční zprávy o činnosti i hospodaření univerzity za rok 2022.

Návrh Dělení příspěvku a dotací MŠMT na UP na rok 2023 představil senátorům univerzity rektor Martin Procházka. Připomněl, že předložený návrh vychází z Pravidel pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám MŠMT pro rok 2023, rozpisu rozpočtu vysokých škol na rok 2023 a z Metodiky dělení příspěvku a dotací, kterou senát Univerzity Palackého schválil 15. února. Pro rok 2023 obdržela Univerzita Palackého v rozpočtovaných položkách více než 2,5 miliardy korun, ve srovnání s loňským rokem téměř o 26,5 milionu korun více.

„Ve smyslu požadované racionální redukce nákladů předkládám oproti rozpočtu pro rok 2022 návrh potřebných prostředků na financování centrálních celouniverzitních aktivit v roce 2023 nižší o 5,16 %, návrh potřebných prostředků na financování rektorátu UP v roce 2023 pak nižší o 6,1 %. V letošním roce tak Univerzita Palackého bude hospodařit s vyššími finančními prostředky, které alespoň částečně saturují zvýšené náklady součástí. Současně je rozpočet celouniverzitních aktivit včetně rektorátu redukován bez jakéhokoliv dopadu na rozsah poskytovaných služeb součástem,“ uvedl rektor UP.

V následné diskuzi se pak mimo jiné vedly debaty o tom, jakým způsobem hospodaří rektorát a centrální jednotky. „Zatímco na fakultách probíhá kontrola na fakultních senátech, a to při schvalování dílčích rozpočtů, rektorátu a centrálním jednotkám by tuto kontrolu měl zajistit AS UP, který se věnuje rozpočtu univerzity,“ uvedla Irena Smolová, předsedkyně Ekonomické komise AS UP.  

Akademický senát návrh Dělení příspěvku a dotací MŠMT na UP na rok 2023 poté schválil, a to ve znění předloženém AS UP dne 12. května 2023. Zároveň usnesením požádal o zabezpečení všech služeb poskytovaných rektorátem UP a centrálními jednotkami UP na minimálně stávající úrovni a doporučil, aby výše prostředků z příspěvku a dotací pro RUP a centrální jednotky UP rámcově korespondovala s celkovým navýšením či poklesem prostředků pro UP z MŠMT. V usnesení senátoři dále požádali, aby návrh podílu prostředků pro RUP a centrální jednotky UP byl v následujícím období již součástí metodiky dělení příspěvku a dotací MŠMT pro daný rok. V části jednání související s tvorbou rozpočtu univerzity Akademický senát UP dále usnesením požádal, aby pro období 2024+ byla řešena i otázka elektronických informačních zdrojů a zdrojů jejich financování a aby v maximální možné míře byly pro jejich financování využívány projektové prostředky.

Rozpočtem Univerzity Palackého se Akademický senát UP bude zabývat patrně v září, a to poté, kdy jednotlivé fakulty univerzity a VŠÚ CATRIN schválí své dílčí rozpočty.

Během jednání AS UP schválil i návrh Výroční zprávy o činnosti UP za rok 2022, a to ve znění se zapracovanými připomínkami Legislativní komise AS UP. Schválil i návrh Výroční zprávy o hospodaření UP za rok 2022, taktéž ve znění se zapracovanými připomínkami Legislativní komise AS UP. A protože až ze zprávy, která se týká hospodaření uvedeného roku, vyplynulo, že Univerzita Palackého vloni nabyla na výnosových úrocích 50,9 milionu korun, senátoři dalším usnesením požádali rektora UP, aby do 30. října předložil AS UP metodiku, která se dělení výnosových úroků na Univerzitě Palackého bude věnovat. 

O průběhu voleb do AS UP informoval senátory předseda AS UP Jiří Langer. Podle průběžné zprávy hlavní volební komise se volby uskutečnily v souladu s volebním řádem a podle senátem schváleného harmonogramu. Předseda AS UP připomněl, že hlasování samé se uskutečnilo od 3. do 11. května a že na cyrilometodějské teologické fakultě se hlasovalo znovu od 22. do 31. května kvůli technické chybě při dešifrování výsledků. Konání voleb do AS UP a jejich konečné výsledky shrne na příštím AS UP předseda hlavní volební komise.

Akademický senát UP se na květnovém jednání věnoval i souvislostem s užíváním umělé inteligence, bezpečí v univerzitních kampusech i rekonstrukci tř. Svobody 8 pro potřeby FZV UP. Během jednání vzal také na vědomí závěr Dozorčí rady VŠÚ CATRIN, že v rámci projektu Nanotechnologie pro budoucnost bylo neefektivně nakládáno s dotačními prostředky, a požádal rektora UP, aby AS UP informoval o výsledcích šetření a přijatých opatřeních. Na vědomí senát vzal rovněž návrh na aktualizaci personálního složení orgánů Nadačního fondu UP. Přijatá usnesení AS UP zde.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)