Celosvětovou komisi pro logopedické vzdělávání nově vede Kateřina Vitásková z pedagogické fakulty

Friday 23 September 2016, 22:07 – Text: Milada Hronová

Novou předsedkyní komise The Standing Committee for Education for Speech Language Pathology je Kateřina Vitásková, vedoucí Oddělení logopedie a studií komunikačního procesu Ústavu speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého.

Hlavou komise celosvětové organizace zaměřené na logopedické vzdělávání se stala na jubilejním 30. kongresu Mezinárodní asociace logopedů a foniatrů (IALP) v Dublinu.

„Je to ocenění mého profesního a individuálního úsilí, které věnuji logopedii a speciální pedagogice. Sama volba má jistě i význam pro obor Logopedie na Pedagogické fakultě UP, zároveň pro celou olomouckou a de facto i českou speciální pedagogiku. V pojetí olomoucké univerzity ji považuji za excelentní vědní a profesní disciplínu,“ řekla Kateřina Vitásková z pedagogické fakulty.

 

Celosvětová organizace The International Association of Logopedics and Phoniatrics (IALP) je vědecká organizace sdružující 55 logopedických a foniatrických organizací z 35 zemí celého světa. Celkově, spolu s individuálními členy z 54 zemí světa má 230 tisíc členů, 12 mezinárodních vědeckých výborů. IALP spolupracuje s celosvětovým vědeckým vydavatelstvím Karger, jehož prostřednictvím vychází impaktovaný časopis společnosti Folia Phoniatrica et Logopaedica, do kterého přispívají autoři z celého světa. IALP přímo spolupracuje a je propojen se Světovou zdravotnickou organizaci WHO. Komise IALP mimo jiné utváří doporučené celosvětové standardy pro vzdělávání logopedů. Kongresy IALP se konají jednou za tři roky, vždy mívají víc než tisíc účastníků z celého světa. Příští se uskuteční na Tchaj-wanu, poté na Novém Zélandu.

To, že ve výběru uspěla, vnímá logopedka jako určité zadostiučinění. „Výsledek volby totiž potvrzuje prosazování mé koncepce v dalším vývoji logopedie. Preferuji koncepci, která reflektuje speciálněpedagogická východiska, zároveň i proinkluzivní směřování, které vede k přímému propojení mezioborové a meziresortní spolupráce, a to nejen odborníků z edukačního a zdravotnického sektoru, ale i z oblasti poradenských sociálních služeb,“ dodala docentka Vitásková. Víc než kdy jindy je podle ní nezbytné pracovat na budování vzájemných vazeb mezi jednotlivými odbornými skupinami a resorty, které se na intervenci osob s poruchami komunikace podílejí. Za podstatnou považuje i větší snahu o vzájemný respekt a harmonii kompetencí.

Kateřina Vitásková tvrdí, že by logopedie neměla být oddělována od problematiky osob se specifickými potřebami a že by se neměla koncentrovat jen na klinický sektor, protože prostupuje všemi resorty i všemi věkovými skupinami. Diagnostika i terapie poruch komunikace jsou podle ní neoddělitelné od sociálního a kulturně-jazykového zázemí rodiny, edukačního prostředí nebo problematiky profesního uplatnění osob s narušenou komunikační schopností.

„Jsem přesvědčena, že mé předsednictví bude významné i pro pregraduální a doktorské studenty, kterým tímto způsobem přinesu možnost navázat nové studijní i výzkumné kontakty. Nabízí se zároveň i možnost podělit se o některé zajímavé poznatky či konfrontace různých problémů a zájmů s postoji studentů logopedie a příbuzných oborů v jiných zemích. IALP totiž aktivně podporuje a oceňuje také výzkumnou a publikační činnost studentů.  Některým kolegům mohu také pomoci navázat nové, například výzkumné vazby, nabízí se mi také možnost motivovat odborníky z IALP ke spolupůsobení na UP,“ uvedla Kateřina Vitásková.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)