CLOSER. Výjimečný projekt právníků, který propojí Olomouc a Sarajevo

Název CLOSER vznikl jako akronym šesti slov: Cooperation –Lawyers – Olomouc – Sarajevo – Expertise – Route.
Repro: Žurnál UP
Tuesday 7 July 2020, 7:06 – Text: Eva Hrudníková

Dvě právnické fakulty, mezi jejichž sídly je vzdušná vzdálenost přes 600 kilometrů, nyní propojil speciální projekt nazvaný CLOSER. Jeho základní myšlenkou je vytvořit úzké vazby mezi fakultami v Olomouci a Sarajevu a přiblížit právní vzdělávání v Bosně unijním standardům. Projekt, jehož hlavním řešitelem je děkan olomoucké fakulty Václav Stehlík, uspěl jako jediný v oblasti společenských a humanitních věd ve výzvě ministerstva zahraničních věcí. Podporu získal z dotačního programu Posilování kapacit veřejných vysokých škol v rozvojových zemích.

O dotaci usilovalo celkem sedmnáct žadatelů, uspělo devět. „Ministerstvo výzvu vyhlásilo s velmi krátkou lhůtou pro podávání návrhů. Na přihlášku jsme měli zhruba měsíc. Úspěšně jsme tak otestovali kvalitu našeho Centra pro podporu vědy a výzkumu a schopnost vytvořit projektovou přihlášku i ve výzvě, kde jsme měli nulovou zkušenost a velmi málo času,“ vzpomněl Ondrej Hamuľák, proděkan pro vědu a výzkum PF UP, který projekt vymyslel a který je spolu s proděkanem Martinem Faixem jeho odborným garantem a koordinátorem.

Důvodů, proč padla volba právě na sarajevskou právnickou fakultu, je hned několik. Bosna a Hercegovina byla jednou z cílových zemí výzvy, proděkan Ondrej Hamuľák využil svých bosenských kontaktů, roli hrála také relativní blízkost a hlavně zaměření projektu, kdy jeho cílem je pomáhat kolegům ze země, která usiluje o členství v EU, dosáhnout unijních standardů řízení, projektové a výzkumné činnosti.

Obdobný projekt doposud právnická fakulta neřešila. „Jeho specifikum a význam jsou v tom, že jím fakulta naplňuje vizi a cíl Univerzity Palackého jako světově uznávané instituce, která je schopná pomáhat a odevzdávat svoji expertizu a know-how na mezinárodním poli. Získání dotace je zároveň oceněním naší fakulty jako respektované instituce,“ doplnil Ondrej Hamuľák.

Název projektu CLOSER vznikl jako akronym šesti slov, která vystihují jeho hlavní myšlenku: Cooperation – Lawyers – Olomouc – Sarajevo – Expertise – Route. „Naším cílem je především intenzivní podpora akademických pracovníků a doktorských studentů sarajevské fakulty, sdílení našich kapacit a know-how v oblasti řízení vysoké školy, internacionalizace aktivit, rozvoj výzkumných aktivit, publikačních strategií a projektového managementu. Účelem je dále vytvořit trvalé vazby mezi oběma institucemi, které budou zárukou udržitelné spolupráce,“ vysvětlil Václav Stehlík, děkan PF UP a hlavní řešitel projektu.

Věcně je CLOSER zaměřen především na oblast práva Evropské unie a mezinárodního práva veřejného, doplňkově též na oblast klinického právního vzdělávání a právní komparatistiky. Cílovými skupinami jsou management sarajevské právnické fakulty, akademičtí pracovníci a výzkumníci obou fakult, studenti doktorského studijního programu obou fakult a studenti pregraduálních programů sarajevské školy. V plánu pro nadcházející rok a půl jsou například kulatý stůl, na kterém se bude sdílet know-how v oblasti managementu, uzavření dohody o partnerství v rámci Erasmus+, krátkodobé výzkumné a síťovací pobyty na PF UP, společné doktorandské workshopy, podpora doktorského výzkumu, metodologický workshop, mezinárodní vědecká konference, publikační výstupy nebo letní škola práva EU.

Podle harmonogramu plnění byly aktivity CLOSERu naplánované již na první čtvrtletí letošního roku. „Vzhledem k uzavření hranic jsme byli nuceni odložit cesty do Sarajeva a hlavně příjezdy bosenských kolegů na zimní semestr. Pevně věřím, že budeme moci jednotlivé aktivity uskutečnit. V případě, že budou nějaká omezení trvat i na podzim, máme připravené alternativní formy kontaktu a spolupráce,“ naznačil Ondrej Hamuľák.

Získaná dotace se zatím pohybuje kolem 700 tisíc korun. Podle proděkana má výše podpory u tohoto typu projektu až sekundární význam. Za hlavní považuje přínos pro partnerskou fakultu a nastavení dlouhodobých vazeb. Projekt navíc počítá se spoluprací na dva roky, takže o dotaci budou fakulty usilovat i v roce 2021.

Právnická fakulta Univerzity v Sarajevu byla založena v roce 1946. Je největší a nejvýznamnější právnickou fakultou v zemi.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)