Emil Tkadlec: Nutrie se stala trvalou součástí našich mokřadů

Foto: Pixabay.com
Friday 1 March 2024, 11:00 – Text: Šárka Chovancová

Stále častěji lze ve volné přírodě i ve městech pozorovat původem jihoamerické nutrie říční, jejichž populace se v našich zeměpisných šířkách neustále rozrůstá a devastuje přírodu v okolí vodních toků. Na rizika s nimi spojená upozorňuje profesor Emil Tkadlec z katedry ekologie a životního prostředí přírodovědecké fakulty.

Nutrie říční byla zařazena na seznam invazních druhů. Nutriím nahrávají do karet příhodné životní podmínky a také to, že je lidé často přikrmují. I když si na jejich přemnožení stěžuje řada měst v celé České republice, podle zákona je smí lovit pouze myslivecká stráž nebo myslivecký hospodář, což omezuje případnou regulaci jejich populace.

Nutrie patří k invazivním živočichům. Zvyšuje se jejich počet v ČR?

Ano, nutrie říční (Myocastor coypus) je zařazena mezí invazní druhy v celé Evropě. Pochází z Jižní Ameriky, takže to je druh pro tuzemskou zvířenu cizí, který byl introdukován odjinud a úspěšně se nejen v Česku šíří, což je podmínkou pro invazní druhy.

Kdy se do Evropy dostaly první nutrie říční a jak poté probíhalo jejich šíření ve volné přírodě?

Nutrie říční se do Evropy začaly dovážet na chov jako kožešinové zvíře. První záznam pochází z Francie roku 1882 a už ve 40. letech tam unikly z farem do volné přírody. K nám se nutrie říční dostala v roce 1924 z Argentiny na farmu v Jablonném nad Orlicí. O 10 let později tady bylo již 100 farem zaměřených na chov tohoto hlodavce. Zhruba od 70. let 20. století se v naší přírodě začaly objevovat nutrie uniklé ze zajetí a během posledních 20 let už vytvářejí v některých oblastech i polodivoké populace. V současnosti je stálý výskyt nutrií hlášený zhruba z 15 procent území ČR a nadále se rozšiřuje. Nutrie se tak stala trvalou součástí našich mokřadů a lze ji spatřit i v povodí řek v nížinách. Myslivci je mohou lovit, poprvé se nutrie v jejich výkazech objevily v roce 2003 v počtu 300 jedinců. V roce 2016 bylo odloveno už přes 6000 nutrií. Největší početnosti nutrie dosahuje na řadě míst v povodí Labe, početná je její populace také na jižní Moravě a v jihozápadních Čechách.

Co je příčinou zvyšujícího se počtu těchto hlodavců?

Nutrie, zejména mladí jedinci, jsou citlivější na nízké teploty v zimním období. Protože jsou ale nyní zimy mírnější, tak lépe přežívají. Spousta lidí je navíc chodí přikrmovat. Nutrie přitom mají velký reprodukční potenciál, dospívají již ve 4–6 měsících a mladé samice mohou porodit první vrh již v 8 měsících věku. Rodí 2x, někdy až 3x ročně a vrhy mají 5–6 mláďat. V zajetí se dožívají až 8 let.  

Jaké problémy mohou přemnožené nutrie způsobit?

Nutrie je býložravec, který konzumuje vodní i suchozemské rostliny, většinou jednoděložné, tedy trávy, rákos, orobince, ostřice apod. Vyhrabává i kořínky a oddenky a okusuje stromy. Zkonzumuje až 2 kg potravy denně a spásá většinou břehové porosty, které dokáže totálně destruovat. Devastace mokřadů nutriemi je známá i z jiných zemí.

Řeší už některá česká města problematiku přemnožených nutrií?

Města by se tím měla zabývat a někde už to dělají. Dost ale naráží na odpor lidí, pro které jsou nutrie milým zpestřením daného území. Je nutné vyhlásit zákaz přikrmování a lokální populace odlovit prostřednictvím myslivců.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)