Férová univerzita: Podílejte se na analýze pracovních podmínek a pomozte tak ke zlepšení rovných pracovních příležitostí

Foto: 123RF.com
Wednesday 1 September 2021, 11:56 – Text: (red)

Univerzita, která vytváří rovné pracovní příležitosti a podmínky pro všechny své zaměstnankyně a zaměstnance, snaží se co nejlépe sladit jejich soukromý i pracovní život a respektovat jejich potřeby, to je „férová“ univerzita. Právě taková má být Univerzita Palackého. Chybí jí k tomu něco? Je třeba na něčem zapracovat? I na tyto otázky by mělo přinést odpovědi dotazníkové šetření, které v nejbližších dnech zrealizují mezi zaměstnankyněmi a zaměstnanci pracovnice Oddělení řízení lidských zdrojů UP.

Analýza rovných příležitostí se stane nástrojem, pomocí něhož bude možné lépe nastavit dosavadní personální procesy univerzity. „Rovnými příležitostmi rozumíme nejen stejné příležitosti zaměstnankyň a zaměstnanců s ohledem na jejich pohlaví či věk, ale i potřebu slaďování pracovního a soukromého života z důvodu péče o děti, blízké nebo rodiče. Analýza se dotkne kultury organizace jako celku, zejména procesů náboru, výběru a přijímání zaměstnanců, jejich hodnocení, odměňování, vzdělávání, rozvržení mateřské a rodičovské dovolené a tak dále,“ vysvětluje prorektorka Zdenka Papoušková, v rámci jejíhož úseku pro legislativu a organizaci se řeší nejen agenda rovných příležitostí, ale také například příprava HRS4R/HR Award.

Na dotazníkové šetření navážou individuální a skupinové pohovory s vybranými zaměstnankyněmi a zaměstnanci. Osloveni budou lidé z různých skupin, jako například rodiče malých dětí, osoby pečující o další blízké, zástupci různých úrovní řízení, zaměstnaní ve věkové skupině 50+ apod. Dotazník naleznete na Portále UP.

„Kromě toho bude řešitelský tým, jehož členy jsou zástupci fakult, vysokoškolského ústavu a odborníci z nevládní organizace Gender Studies, analyzovat normy UP a jiné relevantní dokumenty. Výsledky budou použity pro tvorbu Plánu rovných příležitostí (Gender Equality Plan). Ten se stane od ledna 2022 nedílnou součástí personálních procesů organizací, které žádají o granty v rámci evropského programu Horizon Europe,“ připomíná Milena Kysučanová, vedoucí Oddělení řízení lidských zdrojů UP.

Proto se řešitelský tým obrátí na zaměstnankyně a zaměstnance UP s prosbou o spolupráci. „Silné a slabé stránky každé organizace znají nejlépe právě ti, kteří zde pracují. Osobní zkušenost každého je zásadní pro definování kroků ke zlepšení férového prostředí na Univerzitě Palackého. S bližšími informacemi se na vás bude obracet kolegyně z HR Award týmu, konkrétně Markéta Šupplerová,“ dodává Milena Kysučanová.

Co znamená získat ocenění HR Award?

Evropská komise uděluje cenu HR Excellence in Research Award (HR Award) institucím, které implementují zásady Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků (dále Charta a Kodex) do své politiky a zásad v oblasti lidských zdrojů. Tento proces primárně vychází ze schválené Strategie rozvoje lidských zdrojů pro výzkumné pracovníky (HRS4R).

Univerzita Palackého v Olomouci se počátkem roku 2020 přihlásila k Chartě a Kodexu a tím se zavázala zavést do své strategie rozvoje lidských zdrojů na UP také principy a procedury, které vytvoří či zlepší pracovní podmínky výzkumných pracovníků (akademických a vědeckých) a zatraktivní instituci v mezinárodní konkurenci univerzit.

Více informací o celém procesu tvorby HRS4R naleznete zde.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)