Gregor Johann Mendel v archivním fondu olomoucké univerzity

G. J. Mendel v Generálním katalogu posluchačů filozofického studia, detail k nahlédnutí v textu. V galerii pod textem pak pamětní deska G. J. Mendela na budově CMTF a dům na Dolním náměstí, kde G. J. Mendel bydlel, a jeho současný majitel Antonín Navrátil.
Foto: Renáta Klvačová
Sunday 31 July 2022, 8:00 – Text: Renáta Klvačová, Archiv UP

Univerzita Palackého v Olomouci si při příležitosti 200. výročí narození Gregora Johanna Mendela připomíná jeho tříleté studium na zdejší C. k. Františkově univerzitě, a to v letech 1840–1843.

Pamětní deska Gregora Johanna Mendela je dostupná zrakům veřejnosti na fasádě budovy Cyrilometodějské teologické fakulty UP v Univerzitní ulici (deska byla zhotovena v roce 1980 podle návrhu sochaře Bohumila Teplého [1932–2020]), kde sídlila C. k. Františkova univerzita. Další doklady o pobytu světoznámého zakladatele genetiky v Olomouci se však skrývají ve fondu Univerzita Olomouc, (1576) 1640–1950, uchovávaném v olomoucké pobočce Zemského archivu v Opavě.

Relevantní záznamy týkající se G. J. Mendela jsou obsaženy ve dvou německy vedených studijních katalozích Filozofické fakulty C. k. Františkovy univerzity v Olomouci. Pod č. 42 je uvedeno, že Mendel, Johann, rodák ze Slezského Heinzendorfu (nyní Hynčice, místní část obce Vražné, 5 km jižně od města Odry), absolvent gymnázia v Opavě, narozený 20. VII. 1822, syn Antonína, sedláka, bydlí na Dolním náměstí (Niederring) č. 171.

Johann Mendel byl během svého studia na olomoucké filozofické fakultě hodnocen jako „sehr fleißig“ (tj. velmi pilný). Zkoušky z povinných předmětů na filozofické fakultě – byly to v 1. ročníku náboženství, teoretická filozofie, matematika, přírodověda a latinská filologie, ve 2. ročníku náboženství, praktická filozofie, fyzika, světové dějiny a latinská filologie – skládal Mendel s výtečnou klasifikací, jen jeho studijní „postup“ a „mravy“ ve filozofických disciplínách byly oceněny známkou „I“. Z „volných studií“, tj. nepovinných předmětů, absolvoval Mendel vychovatelství a klasickou literaturu, obé s hodnocením „eminenter“. V 1. ročníku byl Johann Mendel osvobozen od školních poplatků. Podle dalších poznámek v následujících ročnících školné hradil a studium ukončil jako „Repetent v[om] J[ahre]“ (opakující z r. 1841), neboť byl nucen studium s ohledem na své zdravotní problémy přerušit.

Vraťme se na závěr k olomouckému bydlišti G. J. Mendela. Nynější dvoupatrový měšťanský dům s č. popisným 171 a č. orientačním 17 na Dolním náměstí vlastní manželé Antonín a Jaroslava Navrátilovi. Tento původně gotický dům po renesanční a barokní přestavbě stále ještě zachoval stopy původního dřevěného schodiště, po kterém po tři roky chodil student Johann Mendel. V nedávno vydané knize Jana Kleina Osamělost skromného génia – Gregor Johann Mendel: 1. díl, Brno 2016, bylo mylně spojeno (podle staré mapy „Plan der Koeniglichen Haupstadt Olmütz“ z roku 1850) číslo popisné 171 s původním číslem orientačním 18, v současnosti však nese toto orientační číslo sousední dům s popisným číslem 172, plasticky vyobrazeným přímo na fasádě tohoto domu.

Doufejme tedy, že na fasádě domu č. 171/17 se záhy objeví, snad i díky iniciativě Univerzity Palackého v Olomouci, další olomoucká pamětní deska zakladatele genetiky.

Autorka článku děkuje za pomoc a spolupráci PhDr. Janu Štěpánovi, Ph.D., ze Zemského archivu v Opavě, pobočka Olomouc, a Ing. Milanu Novotnému z Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)