Jiří Langer, předseda AS UP: Využijte svého volebního práva

Repro: Žurnál UP
Monday 10 February 2020, 12:01 – Text: Milada Hronová

Akademická obec Univerzity Palackého bude po třech letech opět volit nové složení svého nejvyššího samosprávného zastupitelského orgánu. Návrhy na kandidáty a kandidátky do Akademického senátu UP pro funkční období 2020–2023 mohou všichni akademici a studenti podávat od 24. února do 5. března.

Akademický senát Univerzity Palackého tvoří dvacet čtyři členů. Z jedné třetiny sestává ze studentů, dvě třetiny pak náleží akademickým pracovníkům. Své zastoupení v něm mají všechny fakulty UP.

„Akademická samospráva a řízení veřejných vysokých škol i jejich fakult je založena na demokratických principech. V celém systému hrají významnou roli právě akademické senáty. A protože senáty mají na univerzitní i fakultní úrovni značné pravomoci, je žádoucí, aby zvolení senátoři získali silný mandát. Ten bude tím silnější, čím vyšší bude volební účast. Chtěl bych proto vyzvat všechny členy akademických obcí – tedy jak studenty, tak i akademické pracovníky – jednotlivých fakult, aby využili svého volebního práva a aktivně se coby kandidáti nebo voliči zapojili do nadcházejících voleb do Akademického senátu Univerzity Palackého, případně do voleb akademických senátů těch fakult, které je budou paralelně konat,“ řekl Jiří Langer, předseda AS UP. Zdůraznil tak, že akademická obec olomoucké univerzity má volbou nových členů AS UP jedinečnou příležitost ovlivnit další směřování UP.

Návrhy kandidátů pro volby do AS UP je třeba podávat k rukám předsedy dílčí volební komise na příslušné fakultě. Kandidátní listiny budou zveřejněny do 13. března, volby do AS UP se uskuteční od 20. března do 3. dubna. Volby vyhlásili senátoři AS UP na svém jednání v listopadu 2019.

Vyhlášení a harmonogram voleb do AS UP na funkční období 2020–2023

Na zasedání dne 15. 11. 2019 přijal Akademický senát UP usnesení: Akademický senát UP vyhlašuje v souladu s čl. 2 Volebního řádu AS UP volby do AS UP na funkční od 28. 5. 2020 do 27. 5. 2023 včetně časového harmonogramu jednotlivých úkonů vztahujících se k volbám:

Zvolení členů dílčích volebních komisí, jejich předsedů a místopředsedů do 21. 2. Zveřejnění termínů a míst konání voleb na fakultách do 5. 3. Návrhy kandidátů do AS UP 24. 2. – 5. 3. Zveřejnění kandidátních listin, sestavení seznamu voličů a jejich předání předsedům dílčích volebních komisí do 13. 3.  Zahájení voleb 20. 3. Ukončení voleb 3. 4. Vyhlášení výsledků voleb do 7. 4. Lhůta pro podávání stížnosti na průběh voleb do 9. 4. Termín pro případné opakování voleb do 7. 5.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)