Konference ukázala funkčnost podpory rovných příležitostí ve vzdělávání Olomouckého kraje

Fotogalerie: Martin Višňa
Wednesday 24 May 2023, 8:00 – Text: Martin Višňa

V neobvyklém prostředí, a sice na hrací ploše tenisové haly, zazněly hlavní příspěvky Konference krajských center projektu Rovné příležitosti ve vzdělávání v Olomouckém kraji (RPVOK), kterou uspořádala katedra aplikovaných pohybových aktivit (APA) Fakulty tělesné kultury UP. Třídenní program ve Vésce nedaleko Olomouce nabídl přednášky, kulaté stoly, studentské prezentace i praktické workshopy a především prostor ke sdílení zkušeností a inspirace pro další zkvalitňování vzdělávání nejen v oblasti školní tělesné výchovy. Organizátoři přivítali na 130 účastníků.

Dominantní součástí akce byla V. česká národní konference APA, na níž se sešli odborníci věnující se inkluzivní tělesné výchově a volnočasovým pohybovým aktivitám pro osoby se speciálními potřebami, studenti takto zaměřených oborů a také pedagogičtí pracovníci či představitelé organizací, kteří se v praxi v této oblasti pohybují. Konference se zúčastnili i zástupci ministerstva školství, Českého paralympijského výboru, Národní sportovní agentury, Národního pedagogického institutu nebo Kanceláře veřejného ochránce práv.

„Odborníci z oblasti APA se setkali po dlouhých šesti letech, protože naše dřívější plány na uspořádání národní konference překazila epidemie covidu-19. O to více nás těší, že připravený program přilákal takové množství účastníků a ukázal více než kdy dřív multidisciplinaritu našeho oboru. Není totiž zdaleka jen o učitelích tělesné výchovy či fyzioterapeutech, ale má něco společného se všemi, kteří si uvědomují, že pohyb a pohybová gramotnost, respektive inkluzivní pohybová gramotnost, jsou důležité téma,“ uvedl Ondřej Ješina, vedoucí projektu a zástupce vedoucího katedry APA FTK UP.

S ohledem na zaměření projektu, který se završí na podzim letošního roku, se mluvilo o zahrnutí oblasti APA do systému poradenství a celoživotního vzdělávání pedagogických pracovníků v Olomouckém kraji a jeho prioritách do budoucnosti. Své zkušenosti také představili konzultanti APA, kteří v regionu působí, a zástupci center inkluzivního zájmového vzdělávání, která v rámci projektu vznikla.

„Olomoucký kraj, který zatím jako jediný v České republice toto téma systémově uchopil, s námi chce spolupracovat i nadále. Podpora Regionálního centra APA je přímo zmíněna v Krajském akčním plánu, čehož si velmi vážíme. Nicméně abychom mohli udržet náš široký tým, který se podařilo v uplynulých letech sestavit a který skvěle funguje, hledáme i další možnosti financování. Velmi nám s tím pomáhá naše partnerská Střední průmyslová škola Jeseník, která je poměrně aktivní v přípravě česko-polských projektů a mimo jiné nám zajistila partnerství s fakultou fyzioterapie a tělesné výchovy v Opoli. Společně nyní připravujeme několikaletý projekt na rozvoj pedagogických a dalších pracovníků v oblasti APA,“ přiblížil Ondřej Ješina.

Mezi stěžejními tématy konference byla také probíhající revize rámcových vzdělávacích programů (RVP) pro tělesnou výchovu, které by měly více zohledňovat inkluzivní trendy ve vzdělávání. Proměnou má například projít pojetí zdravotní tělesné výchovy, která se má odklonit od korektivních cvičení a více využívat pohyb jako prostředek k celostnímu rozvoji a podpoře zdraví v jeho biologickém, psychologickém a sociálním kontextu.

Hovořilo se i o parasportu, rehabilitaci nebo výzvách ve výzkumu a diagnostice v APA, nechyběl prostor pro sdílení příkladů dobré praxe. „Jsem ráda, že slyším i nějaké pozitivní příklady. S takovými se už z podstaty věci u nás příliš nesetkáváme. K nám se většinou dostávají případy, kde jsou shledány nějaké nedostatky, neochota nebo zhoršování situace,“ zmínila Romana Švecová z Kanceláře veřejného ochránce práv při představování činnosti odboru ochrany práv osob se zdravotním postižením.

Program přednášek a besed doplňovala nabídka praktických workshopů, během nichž si mohli zájemci vyzkoušet některé z „přizpůsobených“ pohybových aktivit. Například jógu, tanec či vybrané sporty na vozíku, k paracyklistické vyjížďce bylo přistaveno několik tipů kol, handbiků a dalších vozítek, přes chladnější počasí došlo i na aktivity na vodě.

Součástí třídenní konference kromě setkání APA byly i sekce věnované práci v rámci projektu RPVOK zřízených krajských center prevence předčasných odchodů z odborného vzdělávání a kariérového poradenství v odborném vzdělávání. Byly představeny některé vzniklé metodické materiály a dotazníky pro šetření na školách, zazněly skutečné příběhy dětí a došlo i na inspiraci ze zahraničí.

„Velké poděkování si zaslouží jak všichni účastníci, kteří řešená témata vnímají jako důležitá, tak především organizační tým, který opravdu pečlivě a s nadšením odvedl svou práci. I díky tomu panovala na konferenci skvělá atmosféra, kterou si účastníci chválí. To bych si přál, aby se nám dařilo i do budoucna,“ dodal Ondřej Ješina.

Projekt Rovné příležitosti ve vzdělávání v Olomouckém kraji, za jehož podpory se konference krajských center uskutečnila, je jedním z projektů na implementaci Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje. Společně s katedrou APA Fakulty tělesné kultury UP na něm spolupracuje jako řešitel Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Olomouckého kraje, v rámci partnerství pak školy či domy dětí a mládeže a střediska volného času v regionu. Více informací a výstupy projektu jsou k dispozici zde.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)