Letošní výroční přednášku k poctě J. L. Fischera přednesl biochemik Vilím Šimánek

Jako autor 24. výroční přednášky k poctě J. L. Fischera se představil biochemik Vilím Šimánek.
Fotogalerie: Velena Mazochová
Thursday 23 November 2017, 8:00 – Text: Velena Mazochová

Biologická aktivita přírodních látek a výsledky jejich výzkumu byly tématem 24. výroční přednášky k poctě prvního rektora obnovené Univerzity Palackého J. L. Fischera. Na slavnostním zasedání akademické obce UP v kapli Božího Těla Uměleckého centra ji přednesl respektovaný odborník na komplexní výzkum přírodních látek a emeritní přednosta Ústavu lékařské chemie a biochemie lékařské fakulty Vilím Šimánek.

Profesní zaměření celoživotní vědecko-výzkumné práce Vilíma Šimánka přiblížil v úvodu setkání děkan lékařské fakulty Milan Kolář, který zároveň zdůraznil její významný domácí i zahraniční ohlas. „Ve svém profesním působení se celý život věnoval lékařské chemii a biochemii, konkrétně výzkumu přírodních látek, které lze následně využít ve prospěch pacientů při terapii různých onemocnění. Jeho vysokou odbornou úroveň dokumentuje 250 původních prací, 3 200 citací podle Web of Science a h-index 33,“ připomněl Milan Kolář. „Osobně jsem jej poznal jako medik, když nám přednášel chemii a biochemii. Byly to fantastické a inspirativní přednášky, na které vzpomínám nejen já, ale i celý můj ročník,“ doplnil děkan.

Z badatelského zájmu Vilíma Šimánka, který provází celou jeho profesní kariéru, vyplynulo i zvolené téma přednášky s názvem Nutraceutika v prevenci chronických onemocnění. Zaměřil se v ní na nutraceutika, látky nezbytné pro správnou funkci organismu, jako jsou vitamíny, minerální látky a stopové prvky, které mají potenciální účinek na snížení rizika vzniku některých chronických onemocnění. „Jejich racionální užívání ve formě doplňku stravy je založeno na objektivních výsledcích klinických zkoušek a na subjektivním hodnocení prospěchu či rizika pro organismus. O očekávaných účincích nutraceutika by měl pacient komunikovat s lékařem, zejména když hranice mezi ním a lékem není zřetelná,“ vysvětlil Vilím Šimánek.

Ve svém vystoupení stručně přiblížil mechanismy, jimiž nutraceutika v lidském organismu působí a popsal jejich účinky. Nastínil také vývoj odborného zájmu o výzkum přírodních látek a poukázal na některá úskalí aplikace výzkumných výsledků v praxi. „Výzkum nutraucetik probíhá na počáteční úrovni úplně stejně jako u látek, které vytipujeme jako potenciální nadějná léčiva. Začíná to experimenty v laboratoři a pokračuje na buněčných kulturách – a zde vzniká to, co nutraceutika nejvíce poškozuje: výsledky těchto experimentů jsou v komerční sféře vydávány za biologické účinky. Není to pravda. Až v té fázi, kdy jsou odzkoušena na lidském organismu, lze určit, jestli dané látky biologickou aktivitu pro organismus vůbec mají, anebo pouze k něčemu přispívají. Od základního i aplikovaného výzkumu nesmíme očekávat nic víc, než inzerci zlepšení fyziologických funkcí, snížení rizika onemocnění nebo prodloužení doby remise,“ zdůraznil Vilím Šimánek.

Poukázal také na důležitost kombinace jednotlivých nutraceutik v komplexních směsích. „Tuto myšlenku jsme uplatnili například u našich přípravků jako doplňků stravy se silymarinem, kdy jsme jeho biologickou aktivitu míchali s biologickou aktivitou dalších látek. Výsledkem byl potom doplněk stravy, který všechna tato nutraceutika kombinoval a byl účinný i v klinických zkouškách,“ uvedl biochemik.

Ve svém vystoupení také připomněl své nejvýznamnější učitele, zejména profesora Františka Šantavého. „Začínal na univerzitě právě s profesorem Fischerem a významně se podílel na budování ústavů biologie a lékařské chemie a biochemie. Přivedl do Olomouce ty nejlepší chemiky a biochemiky, kteří se přírodními látkami zabývali. I on patří do první desítky osobností, kterými se univerzita může chlubit,“ zdůraznil Vilím Šimánek. Jak dodal, za svou úspěšnou vědeckou kariéru vděčí celému týmu svých kolegů a spolupracovníků. „Sám na ten vrchol vyleze málokdo, potřebuje k tomu realizační tým. Chtěl bych proto poděkovat všem, s nimiž jsem spolupracoval na domácích a zahraničních pracovištích i těm, kteří náš výzkum sponzorovali.“

Biochemik, experimentální toxikolog a vysokoškolský pedagog Vilím Šimánek je s Univerzitou Palackého spjat od dob svého vysokoškolského studia. Jako absolvent její přírodovědecké a lékařské fakulty nastoupil v šedesátých letech minulého století jako odborný asistent na Ústav lékařské chemie LF UP, v jehož čele stál v letech 1987 – 2007 a kde se dodnes věnuje vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti.

Tradice výročních fischerovských přednášek byla založena v roce 1994 při příležitosti 100. výročí narození prvního rektora obnovené olomoucké univerzity Josefa Ludvíka Fischera. Uskutečňuje se obvykle jednou ročně jako projev ocenění významu osobnosti profesora Josefa Ludvíka Fischera. K dosavadním přednášejícím patřili například nositel ocenění Česká hlava Pavel Hobza, astrofyzik a popularizátor vědy Jiří Grygar, lingvista Jan Kořenský, fotograf a pedagog Jindřich Štreit, imunoložka a mikrobioložka Blanka Říhová nebo teolog a sociolog Tomáš Halík.

Bližší informace o výroční přednášce k poctě J. L. Fischera najdete ZDE. http://www.upol.cz/o-univerzite/fischerovske-prednasky/

 

Prof. MUDr. RNDr. Vilím Šimánek, DrSc. (*1942)

Biochemik, experimentální toxikolog a vysokoškolský pedagog absolvoval studium analytické chemie na Přírodovědecké fakultě a stomatologie na Lékařské fakultě Univerzity Palackého. Od roku 1964 působí na Ústavu lékařské chemie a biochemie LF UP, který jako přednosta vedl v letech 1987 – 2007. 

Je mezinárodně respektovaným odborníkem na komplexní výzkum přírodních látek. V letech 1969 až 1999 byla jeho výzkumná práce orientována na izolaci, řešení struktur a biologickou aktivitu isochinolinových a tropolonových alkaloidů. V posledních letech se zaměřil na studium biologické aktivity mikronutrientů (nutraceutik)  rostlin, které jsou řazeny do potravin a jejichž extrakty jsou aktivními složkami některých doplňků stravy. Spolupracoval jako konzultant s různými farmaceutickými firmami a s Českou asociací pro zvláštní potraviny. Je autorem několika patentů, z nichž sedm bylo realizováno. 

Vilím Šimánek je výkonným redaktorem odborného lékařského časopisu Biomedical Papers, členem redakční rady časopisů Heterocycles, Journal of Applied Biomedicine a Chemické listy. Je členem několika domácích a zahraničních odborných společností. Ve dvou volebních obdobích v letech 1998 - 2006 byl předsedou České společnosti chemické a členem výkonného výboru Federation of European Chemical Societies/European Communities Chemistry Council (FECS/ECCC nyní European Association for Chemical and Molecular Sciences, EuCheMS). Je ředitelem pacientského sdružení PROSTAK o.p.s.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)