Ohlédnutí za profesorem Janem Kořenským

Foto: archiv JK
Monday 25 April 2022, 9:14

Profesor Jan Kořenský je jednou z nejsilnějších osobností profilujících českou lingvistiku dvacátého století, základní stavební kameny dnes standardně užívané lingvistické teorie (mluvnice, teoretické koncepty) nesou jeho podpis. Jeho práce z nedávných let, které mají především metodologický rámec, pak předznamenávají vývoj studia jazyka, který bude následovat. Současný vývoj věd o jazyce jeho vize postupně potvrzuje a můžeme předpokládat, že bude dále přibývat situací, kdy z faktických důvodů konstatujeme, že měl pravdu.

Profesor Kořenský své počátky v lingvistice spojil s aktuálně řešenými otázkami strukturního popisu jazyka na rovině věty, a to především vzhledem k morfologickým vlastnostem slova (klasické gramatické kategorie). V tehdejším valenčním obratu k popisu komponentů věty, inspirovaném zároveň generativismem promítaným do konceptu větných vzorců prof. Daneše, se ujal komplexního přehledu pádových vzorců v češtině. Ty byly dále jako součást popisu tzv. výrazového větného vzorce výchozí složkou popisu české věty. Pozdější oddíl pádu substantiva v Akademické mluvnici češtiny je napsán právě jím. Svým zájmem o teorii pádu vědomě navazoval na osobnosti, jako byli Roman Jakobson nebo Louis Hjelmslev.

Při rozdělní úkolů na popisu češtiny z hlediska dvourovinné valenční syntaxe, kam spadala i jeho koncepce pádu, se následně zaměřil na statické predikátory a tento materiál zpracovával z velké části samostatně. To vedlo k jeho výraznému odklonu od pohledu na jazykový materiál oproti dalším českým lingvistům. Zároveň se tak dál profiloval na dvou větvích vývoje české lingvistiky. Jednak rozpracovával jazykové roviny v projektu Akademické mluvnice založené na dvourovinné valenční syntaxi, vytvořil si ale také vlastní specifický způsob jazykového popisu. Ten v roce 1984 představil v práci Konstrukce gramatiky ze sémantické báze (celý přístup měl ale stanovený, jak ukazují články, už na konci sedmdesátých let, a vydání práce se z nejrůznějších dobových důvodů značně protáhlo).

V Konstrukci gramatiky ze sémantické báze profesor Kořenský na základě proložení s tradičními rovinami znaku (syntax, sémantika, pragmatika) direktivním způsobem zpochybnil výkladovou výhodnost tradiční lingvistické teorie rovin a veličin jejich popisu (morfém, slovo, věta atd.). Ukázal, že znakové složky nejsou neseny jednotkami samostatně, ale jsou zastoupeny ve větě v různém rozsahu a bez respektu k příslušnosti k jazykové rovině (vyjadřuje sdělovaný obsah koncovka, vyjadřuje jej slovo, vyjadřuje jej spojení slov?). Tímto způsobem v podstatě roztřídil gramatické kategorie na základě toho, zda mají syntaktickou, sémantickou nebo pragmatickou kompetenci (syntaktickou, tzn., vztahují k sobě příslušné tvary slov ve větě: Mladý Karel, nikoliv Malého Karel; sémantickou, tzn., vyjadřují obsah výpovědi: Karel leží, nikoliv Karel položil; pragmatickou, tzn., vyjadřují vztah aktu komunikace k obsahu sdělení: Karel jede, nikoliv Karel pojede. Tradiční členy řady osoba, číslo, čas, způsob, vid atd. se tak ocitly na zcela odlišných souřadnicích v podstatě fungování větného celku. (Profesor Kořenský by v příkladové větě použil spíše jméno Benjamín nebo Benedikt).

Naznačená koncepce profesora Kořenského zpochybňuje lingvistovu intuici. Když jakéhokoliv lingvistu zbavíme jazykových rovin a jejich jednotek, nepochybně ztratí půdu pod nohama. Má ale k dispozici jedinečnou výhodu: smiřuje neopominutelná východiska sémiotiky s lingvistickým popisem. A je tak mnohem blíž přirozeným vlastnostem znaku a jeho role v komunikaci. Přístup k textu profesora Kořenského má také poměrně neočekávatelný dosah v oblasti zpracování přirozeného jazyka komputacionálními metodami a metodami strojového učení. Tyto metody klasifikující text nebo hledající určitou informaci, se totiž nemusejí spoléhat na jazykové znaky v jednotlivých jazykových rovinách samostatně, ale spojují všechny rozhodující vlastnosti textu na rovině komplexního znaku – tak jak to dělá profesor Kořenský. Až začnou tyto přístupy k textu hledat své teoretické zázemí, najdou jej právě u něj.

V následujícím období se stal profesor Kořenský receptorem české lingvistiky v oblasti vývoje teorie textu a pragmatiky a zároveň si postupně vypracovával vlastní koncepci náhledu na věc (viz jeho polemiku s de Beaugrandem v časopise Slovo a slovesnost, jehož byl v té době dlouholetým šéfredaktorem). Vývoj jeho zájmů měl také jasnou logiku. Začínal na úrovni slova a přes větnou úroveň se postupně dostával k větným celkům většího rozsahu. Pak už přemýšlel nad strukturou textu zcela univerzálně. Vysvětloval výchozí koncepty Pražského strukturalismu, vymezoval vztah moderních vědeckých trendů k lingvistice – viz jeho diskuse o zapojení pojmů metafora, vágnost nebo chaos v lingvistice. V roce 2005 se zapojil do debaty o jazykové kultuře, na níž stojí dnešní lingvistický konsensus týkající se jazykové správnosti.

Profesor Kořenský měl rád divadlo, divadlo taky psal, i když nepublikoval, měl rád umění, nové a originální. Nedokázal nevyprsknout smíchy, když se na formálním plénu někdo dopustil terminologicky hypertrofovaného vtipu. Měl rád kočky a v restauračním zařízení si nejčastěji objednával prostě řízek s bramborem. Měl rád trochu piva a trochu vína, pokud se u toho nezávazně teoretizovalo. Vždy tišil konflikty, slovy prof. Uličného, profesor Kořenský byl nadmíru konciliantní člověk. Nikdy nebyl ani náznakem povýšený nebo hrubý vůči studentům, a pokud se vůči němu někdo choval nevhodně, přešel to s velmi lehkou ironií. Rád se smál a rád se smál s někým společně. Jeho profesorem byl prof. Havránek, mluvil o všech českých lingvistech, ale o něm mluvil nejčastěji. Z dopravních prostředků měl nejraději letadlo, pak až automobil a vlak. Po obědě si vždy dával něco sladkého, a kdybyste mu bezprostředně poté nabídli něco slaného, odmítl by s úsměvem a omluvou: „To nemohu, to my strukturalisti nikdy neděláme.“ Hrál rád tenis a sledoval hokej. Když ostatní v parných dnech vyhledávali stín, on byl jediný, kdo po ulicích přecházel za sluncem. Radoval se z babího léta a sedě na lavičce rád obdivoval podzimní padající listí třpytící se ve slunci. Měl rád Belmonďáka a Janáčka se Smetanou. V tuto chvíli na něj myslí tisíce jeho studentů a kolegů, kterým řekl něco, co napořád změnilo jejich život.

 

Katedra obecné lingvistiky FF UP

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)