Olomoucká právnická fakulta nominovala na pozice ústavních soudců pět osobností

Repro: PF UP
Thursday 6 April 2023, 12:05 – Text: Eva Hrudníková

Právnická fakulta Univerzity Palackého zareagovala na dopis Kanceláře prezidenta republiky a navrhla z řad svých profesorů a docentů možné kandidáty na pozice soudců Ústavního soudu.

Nominované osobnosti (abecedně)
doc. JUDr. Michal BARTOŇ, Ph.D. (katedra ústavního práva)
doc. JUDr. Milan HULMÁK, Ph.D. (katedra soukromého práva a civilního procesu)
doc. JUDr. Michael KOHAJDA, Ph.D. (katedra správního práva a finančního práva)
doc. JUDr. Filip MELZER, LL.M., Ph.D. (katedra soukromého práva a civilního procesu)
prof. JUDr. Vladimír SLÁDEČEK, DrSc. (katedra správního práva a finančního práva)

Na význačné osobnosti z řad akademiků, kteří na olomoucké fakultě a v právní praxi působí, upozornil v dopise Kancelář prezidenta republiky Václav Stehlík, děkan PF UP. „Předesílám, že jsem v tomto ohledu oslovil jednotlivé katedry tak, aby osobnosti navržené z naší právnické fakulty reprezentovaly vícero právních oborů i různorodou právní praxi. Současně jsem komunikoval se všemi navrženými, zda je mohu uvést v nominačním procesu za právnickou fakultu,“ vysvětlil Václav Stehlík.

Všichni nominovaní jsou podle něj nejen odborníky v dané oblasti práva, ale svými postoji a jednáním reprezentují respekt k idejím a hodnotám právního státu. „Věřím, že uvedené osobnosti v případě úspěšného nominačního procesu na post soudce Ústavního soudu budou pro tuto instituci přínosem,“ uzavřel dopis, ve kterém jsou i podrobné medailonky navrhovaných, děkan Václav Stehlík.

Medailonky kandidátů

doc. JUDr. Michal Bartoň, Ph.D.

je absolventem PF UP, kde vyučuje na katedře ústavního práva. Rigorózní řízení a posléze doktorské studium v oboru ústavního práva absolvoval na PF MU. V roce 2012 byl jmenován docentem pro obor ústavní právo a státověda po habilitačním řízení na PF MU.
V letech 2008-2013 byl členem pracovní komise pro veřejné právo Legislativní rady vlády. Od roku 2013 je asistentem soudkyně Ústavního soudu.
Je editorem a spoluautorem aktuálního komentáře k Listině základních práv a svobod (C. H. Beck, 2021), vedoucím autorského kolektivu a hlavním autorem knihy Základní práva (Leges, 2016) a spoluautorem dalších knih, odborných článků a konferenčních příspěvků z oblasti organizačního ústavního práva a práva lidských práv. Dvě monografie věnoval tématu svobody projevu (Svoboda projevu a její meze, Linde, 2002; Svoboda projevu: principy, garance, meze, Leges, 2010).
Na PF UP se od roku 2000 aktivně účastní akademické samosprávy, ať již jako člen akademického senátu právnické fakulty či akademického senátu univerzity, proděkan (2006-2007), předseda legislativní komise univerzitního senátu (2008-2011), či předseda fakultního akademického senátu (od roku 2009 doposud).
Je členem redakční rady Časopisu pro právní vědu a praxi, členem Vědecké rady PF UP i oborových rad doktorských studijních programů na PF UP (Teoretické právní vědy), PF UK (Ústavní právo) a PF MU (Ústavní právo).

doc. JUDr. Milan Hulmák, Ph.D.

je docentem na katedře soukromého práva a civilního procesu PF UP. Podílí se rovněž na přednáškách pro Justiční akademii České republiky, Justičnú akadémiu Slovenskej republiky a odbornou veřejnost. Spolupracuje dlouhodobě na projektech Grantové agentury ČR i Agentury pro podporu výzkumu a vývoje SR.
Od roku 2000 působí jako člen pracovních komisi LRV pro soukromé právo, byl členem Komise pro přípravu nového občanského zákoníku při Ministerstvu spravedlnosti. Je advokátem, rozhodcem Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR.
Po odborné stránce se věnuje především otázkám závazkového práva, zejména ochraně spotřebitelů. Je autorem knih Uzavírání smluv v civilním právu a Kontrola cenových ujednání ve spotřebitelských smlouvách, řady komentářů (Linde, C. H. Beck), odborných publikací a článků, naposledy publikace Contract Law in East Central Europe. Je členem redakční rady časopisu Právník.

doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.

je docentem na katedře správního práva a finančního práva PF UP. Ve své právní praxi se zaměřuje na obor finančního práva, v rámci něj pak na daňové právo, právo finančních trhů, bank a pojišťoven. Akademickým pracovníkem je od roku 2005, když byl odborným asistentem, později docentem na právnických fakultách Univerzity Palackého v Olomouci a Univerzity Karlovy.
Je autorem více než 90 publikačních výstupů a absolvoval množství zahraničních vzdělávacích a výzkumných pobytů. Od roku 2012 aktivně působí jako advokát. V letech 2011 až 2016 byl členem Pracovní komise Legislativní rady vlády pro finanční právo, od roku 2014 je členem rozkladové komise ministra financí pro oblast loterií. Do roku 2021 působil jedno funkční období v kárném senátu ve věcech soudců Nejvyššího správního soudu.
Od roku 2014 je zastupitelem v rodném Šumperku a od roku 2021 pak poslancem Parlamentu ČR.

doc. JUDr. Filip Melzer, LL.M., Ph.D.

je docentem na katedře soukromého práva a civilního procesu PF UP a na katedře občanského práva PF MU.
Magisterské a doktorské studium vystudoval na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Postgraduální magisterské studium (Magister legum, LL.M.) absolvoval na Universität Passau, SRN. Dále studoval na právnických fakultách Europa-Universität Viadrina v SRN a Universität Wien v Rakousku a na Collegium Polonicum v Polsku. Habilitoval se v oboru občanské právo na Univerzitě Palackého v Olomouci.
V právní praxi působil jako asistent soudce Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu. Od roku 2013 je advokátem.
Byl členem kodifikační komise pro nový občanský zákoník. Je předsedou odborné společnosti České a slovenské společnosti pro deliktní právo a příbuzné obory. Je členem pracovní komise pro soukromé právo Legislativní rady vlády, členem komise pro rekodifikaci soukromého práva na Slovensku a lektorem Justiční akademie SR. Byl náměstkem ministra spravedlnosti, místopředsedou Rady justiční akademie a proděkanem Právnické fakulty Univerzity Palackého pro reformu studia.
Byl oceněn kromě jiného bronzovou medailí Antonína Randy udělenou Jednotou českých právníků za rok 2018, cenou Václava Mandáka za nejlepší odborný článek v Bulletinu advokacie 2020, medailí Pacta sunt servanda Právnické fakulty Trnavské univerzity a dvakrát autorskou cenou za nejlepší českou právnickou publikaci udělenou Společností Karlovarské právnické dny.
Je autorem kromě jiného Metodologie nalézání práva, úvodu do právní argumentace a jedním ze dvou hlavních redaktorů Velkého komentáře k občanskému zákoníku. Je též spoluautorem odborného podcastu Judikatúra.

prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc.

je profesorem správního práva na katedře správního práva a finančního práva PF UP. V současné době působí jako soudce na Ústavním soudu. S ohledem na jeho dlouhou praxi na Ústavním soudu není třeba dále kandidáta představovat. Více na stránkách Ústavního soudu.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)