Pamětní medaile i Ceny děkana. Na pedagogické fakultě se sešla akademická obec

Zlatou medaili Za zásluhy o rozvoj UP převzal v aule PdF UP docent Jaroslav Kysučan, emeritní vedoucí dřívější katedry speciální pedagogiky PdF UP.
Fotogalerie: Alžběta Gregorová
Friday 10 November 2023, 8:00 – Text: Milada Křížková Hronová

Pedagogická fakulta svolala svou akademickou obec. Během setkání děkan Vojtech Regec shrnul uplynulé období, zároveň se vyjádřil k současnosti i k výhledu fakulty. Ocenil osm studentů Cenou děkana, třem osobnostem předal pamětní medaili.

V akademickém roce 2023/2024 se poprvé sešla akademická obec Pedagogické fakulty UP. Tradiční událost, během níž zaznívají informace o fakultním dění, je zároveň místem, kde je akademická i neakademická veřejnost oceňována. Vedení fakulty tuto příležitost využívá i k přivítání nových zaměstnanců a zaměstnankyň.

Klíčovým momentem listopadového setkání bylo udělení zlaté medaile Za zásluhy o rozvoj Univerzity Palackého. V zastoupení rektora UP Martina Procházky ji z rukou děkana Vojtecha Regece převzal docent Jaroslav Kysučan, emeritní vedoucí dřívější katedry speciální pedagogiky, a to při příležitosti blížícího se životního jubilea.  

Jaroslav Kysučan patří k nevětším osobnostem oboru Speciální pedagogika. Na dřívější katedře speciální pedagogiky působil od roku 1970 a vzhledem k tomu, že se netajil svým světonázorovým pohledem, byl do roku 1989 řadovým členem katedry. Titul docenta mu byl přiznán až v rámci rehabilitací v roce 1990, v témže roce se stal i vedoucím katedry speciální pedagogiky, již vedl do roku 1999. Po celou dobu svého působení byl pro studenty pedagogické fakulty příkladem člověka slušného, skromného, a především hluboce zapáleného pro svět speciální pedagogiky a svět osob, jimž je tato věda věnována. 

„Z ocenění mám upřímnou radost. Rád bych ale vzpomněl i na ty, kteří před mnoha lety tuto katedru, dnes Ústav speciálněpedagogických studií, zakládali, například na Josefa Sasína, Ladislava Štejgerleho, vždy usměvavého kolegu Mirka Čecha. Ti všichni stáli u počátků pracoviště a nepochybně tu zanechali svůj díl práce. Chtěl bych i připomenout, že katedra už ve svých začátcích vyvíjela úctyhodnou činnost, byla zde organizována mezinárodní sympozia, jichž se účastnila řada význačných odborníků,“ uvedl Jaroslav Kysučan. Své poděkování uzavřel výrokem z knihy Patolog ví všechno... ale pozdě Hanse Bankla: „Nesmíme zapomenout, že protože stojíme na ramenou našich předků, vidíme tak daleko.“

Během setkání akademické obce předal děkan Vojtech Regec i dvě pamětní medaile pedagogické fakulty UP. Jednu obdržela docentka Vlasta Řeřichová, a to za dlouhodobou pedagogickou, výzkumnou a odbornou práci v rámci přípravy učitelů českého jazyka a literatury, zejména pak v oblasti literatury pro děti a mládež.  

„Děkuji za ocenění, i za možnost působit na fakultě a podílet se na realizaci doktorandské školy. Setkávám se v ní s velmi inteligentními, nadšenými a vstřícnými studenty. Tato práce mě obohacuje a motivuje k tomu, abych se dál vzdělávala a pracovala na sobě,“ uvedla laureátka ocenění, která se i v současné době na odborné přípravě doktorandů na pedagogické fakultě podílí.  

Druhou pamětní medaili převzala Jarmila Hofmanová z ekonomického oddělení, a to za celoživotní práci ve prospěch pedagogické fakulty. 

Součástí setkání akademické obce pedagogické fakulty jsou tradičně i Ceny děkana. Letos bylo oceněno osm studentů, a to jak v oborech učitelských, neučitelských, tak i v umělecké činnosti a tvorbě. Mezi lauretáty patří Michaela Boriková, Radka Dočekalová, Diana Holá, Adéla Juračková, Aneta Zavadilová, Jan Šmída, Michaela Zapletalová a Nikol Macoszková. 

Během setkání akademické obce byly uděleny i certifikáty čestného členství v České pedagogické společnosti. Získaly je profesorka Eva Šmelová, ředitelka Ústavu pedagogiky a sociálních studií, a to za dlouhodobý přínos na poli teorie i výzkumu v oblasti preprimárního vzdělávání, a dále profesor Miloň Potměšil z Ústavu speciálněpedagogických studií za celoživotní přínos v oblasti speciální pedagogiky.

Děkan fakulty Vojtech Regec informoval akademickou obec o stavu fakulty, hovořil o chystaném přijímacím řízení, o situaci v oblasti vědy a výzkumu, projektové činnosti, stipendiích, internacionalizaci, výhledu rozpočtu na rok 2024 či o chystané rekonstrukci budovy na Žižkově náměstí (její starší části). Činnost vrcholného grémia fakulty, Akademického senátu PdF UP, shrnul jeho předseda Michal Růžička. Během shromáždění fakulta přivítala i nové zaměstnance a zaměstnankyně.

Ceny děkana Pedagogické fakulty UP

Učitelské obory

Michaela Boriková za diplomovou práci Hodnocení obsahového a didaktického zpracování grafických prvků biologie člověka ve vybraných učebnicích přírodopisu pro 8. ročník ZŠ.

Radka Dočekalová za diplomovou práci s názvem Prekoncepce žáků 2. stupně základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií o stavbě a funkci buňky.  

Diana Holá za diplomovou práci s názvem Úroveň znalosti psacích písmen u dětí s odkladem školní docházky v prvním ročníku základní školy posuzovaná metodikou TETRECOM s uplatněním technologie eye tracking. 

Adéla Juračková za diplomovou práci s názvem Znalost českých pravopisných jevů u žáků ZŠ, víceletých gymnázií a SŠ

Aneta Zavadilová za diplomovou práci Specifika trajektorie očních pohybů posuzovaná metodikou TETRECOM s uplatněním technologie eye tracking při čtení tiskacích písmen u dětí s vývojovou dysfázií a u dětí s typickým jazykovým vývojem.

Neučitelské obory

Jan Šmída za diplomovou práci Uplatnění sociálního pedagoga v základní škole z pohledu ředitelů škol. 

Michaela Zapletalová za diplomovou práci Analýza jazykových deficitů u osob s neurodegenerativním onemocněním mozku. 

Umělecké činnosti a tvorba

Nikol Macoszková za umístění umělecké práce s názvem Kult těla ve finále prestižní fotografické soutěže Slovak Press Photo 2022, v kategorii mladých fotografů do 26 let a za získání Ceny Canon Junior Award v soutěži Czech Press Photo 2022 za stejný umělecký počin v kategorii mladých fotografů. Fotografický soubor Kult těla byl také obhájen jako praktická část její bakalářské práce v květnu 2022. 

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)