Pedagogická fakulta přispěla k obnoveným metodickým pokynům MŠMT

Ilustrační foto: Centrum prevence rizikové virtuální komunikace PdF UP
Tuesday 9 January 2018, 7:21 – Text: Milada Hronová

Ministerstvo školství aktualizovalo Metodické doporučení k primární prevenci – zejména jeho části zaměřené na rizikové chování dětí, žáků a studentů v oblastech záškoláctví, vandalismu a kyberšikany. Autory více než dvacetistránkové úpravy, která se vztahuje ke kyberšikaně, jsou Kamil Kopecký a René Szotkowski z pedagogické fakulty.

Ministerstvo sjednotilo v jednotlivých přílohách dokumentu terminologii a doplnilo některé chybějící okruhy. „Oblast kyberšikany jsme navíc doplnili o síť spolupráce a možnosti pedagoga v řešení značně rizikového chování. Na základě požadavku veřejné ochránkyně práv jsme dokument rozšířili také o doporučení řešení kyberšikany, která se vyskytuje mimo vyučování a dále o doporučení pro ředitele škol. Informuje je o tom, jak mají kyberšikanu zohlednit ve svých školních řádech,“ řekl Václav Pícl, náměstek ministra školství pro řízení sekce vzdělávání.  

S rozvojem moderních informačních a komunikačních technologií a internetu se kyberšikana stala mimořádně nebezpečnou formou agrese, která ohrožuje vzdělávání a bezpečí ve škole. Pro její předcházení je tak podle Kamila Kopeckého, vedoucího Centra prevence rizikové virtuální komunikace PdF UP, velmi důležité zanést do školních řádů pravidla používání ICT, internetu a mobilních telefonů v areálu školy, během vyučování i o přestávkách. Podle Kopeckého je nutné vytvářet ve školách zdravé prostředí, protože  kyberšikana vzniká právě jako projev poruchy vztahů mezi žáky a učiteli. 

„Dokument je nyní doplněný o celou řadu informací, například o postupy řešení rizikových situací na straně školy, oběti agrese i jejích rodičů. Dílčí část se věnuje také rizikovým a protektivním faktorům, které jsou spojené s kyberšikanou, jejím vznikem i rozvojem. Doplnili jsme i legislativní rámec na různých úrovních,“ dodal autor materiálu Kamil Kopecký. Jeho kolega René Szotkowski, který v Centru vede oddělení výzkumu, doplnil, že dokument ministerstva nyní obsahuje i výčet spolupracujících institucí, na které školy mohou odkazovat jak oběti, tak i rodiče obětí. Nově jsou do něj integrovány i ty části, které odpovídají změnám školského zákona.

„Podle aktualizované verze školského zákona platné od 1. 9. 2017 je například v případě zvlášť závažného porušení školského zákona, tedy hrubých a opakovaných slovních či fyzických projevů násilí, cílených na žáky či učitele, ředitel školy povinen žáka střední školy vyloučit. V případě žáků, kteří plní povinnou školní docházku, musí ředitel incident oznámit odboru sociálně-právní ochrany dětí. Současně je v obou případech povinný nahlásit takové chování státnímu zastupitelství,“ dodal René Szotkowski. Aktualizované metodické pokyny a jednotlivá doporučení školám podle Szotkowského ukazují, jak v oblasti prevence a následné intervence postupovat. 

Centrum prevence rizikové virtuální komunikace PdF UP se zabývá rizikovými komunikačními jevy, které jsou spojené s využíváním informačních a komunikačních technologií. Zaměřuje se na kyberšikanu, kyberstalking, kybergrooming, hoax a spam, sexting, metody sociálního inženýrství, rizika sdílení osobních údajů v prostředí sociálních sítí a další nebezpečné komunikační jevy. Poznatky implementuje do vzdělávacích, výzkumných, preventivních a intervenčních aktivit.

Více o Centru prevence rizikové virtuální komunikace PdF UP ZDE. 

Tisková zpráva MŠMT ČR ZDE.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)