Pedagogická fakulta začne v listopadu s rekonstrukcí budovy na Žižkově náměstí

Foto: archiv Žurnálu UP a Lukáš Blokša
Monday 10 June 2024, 8:00 – Text: Milada Křížková Hronová

Akademický senát Pedagogické fakulty UP se během svého červnového jednání věnoval nominaci kandidáta do Etické komise UP, reflexi písemného přijímacího řízení pro nadcházející akademický rok i podmínkám příjímacího řízení PdF UP pro akademický rok 2025/2026. Seznámil se se stavem příprav chystané rekonstrukce budovy na Žižkově náměstí a s tím související organizací nového akademického roku.  

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého se připravuje na komplikovaný život, který jejím zaměstnancům i studentům přinese chystaná rekonstrukce objektu na Žižkově náměstí. Stavět se začne už zkraje listopadu. S důležitými termíny, které se dotknou již nadcházejícího zimního semestru, seznámil senátory Ondřej Kolář, tajemník fakulty, i Jan Michalík, proděkan pro legislativu, organizaci a rozvoj PdF UP.

„Půjde o velmi náročný zásah do života fakulty. Se zásadními termíny, které mimo jiné souvisejí i se stěhováním pracovišť do náhradních prostor, jsou v tuto chvíli již seznámeni vedoucí kateder i rozvrháři fakulty, nyní informace obdrží zaměstnanci. Všechny na fakultě prosíme o maximální součinnost a pochopení,“ uvedl proděkan Jan Michalík který před senátory zdůraznil, že půjde o stavebně velmi náročnou akci. Její termín ukončení je stanoven na 26. září 2025. Akademický senát PdF UP vzal informace o přípravě stavebního projektu na vědomí. Včetně toho, že řada termínů závisí na průběhu výběrového řízení a stavby samé, tj. nejsou přímo ovlivnitelné ze strany fakulty. Poté přijal i harmonogram akademického roku 2024/2025 a harmonogram zápisu předmětů na PdF UP do IS STAG v akademickém roce 2024/2025, které již plánovanou rekonstrukci zohledňují.

Během jednání se senátoři věnovali také nominaci fakultního zástupce do Etické komise Univerzity Palackého. Shodli se na tom, že do konce funkčního období rektora UP, tedy do 30. dubna, bude tuto pozici zastávat profesor Milan Valenta z Ústavu speciálněpedagogických studií.

AS PdF UP přijal i usnesení, kterým schválil novelu č. 5 Statutu PdF UP, změnil tak organizační zařazení Centra celoživotního vzdělávání, které nově bude působit jako fakultní účelové zařízení. Přijal i novelu č. 3 Organizačního řádu PdF UP. V ní jde o úpravu řídicí struktury děkanátu fakulty, přičemž se ve většině de facto jedná o formální a jazykové změny, nově je zřizováno oddělení projektové podpory. Ve znění pozměňovacího návrhu pak schválil i dokument s názvem Podmínky přijímacího řízení PdF UP pro akademický rok 2025/2026.

Jedním z diskutovaných témat červnového jednání bylo i písemné přijímací řízení pro akademický rok 2024/2025, v němž fakulta nově spolupracovala se společností SCIO. Děkan fakulty Vojtech Regec i proděkanka pro studium Radka Dofková v této souvislosti představili analýzu dostupných informací a dat. Ta obsahuje zmínku o silných i slabých stránkách proběhlého řízení. Dostupné údaje potvrdily adekvátnost tohoto modelu přijímacího řízení. Počítá se ovšem s jeho dalším sledováním – je potřeba delšího časového úseku. Po krátké debatě vzal AS PdF UP předloženou reflexi na vědomí.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)