Prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc., oslavil 70. narozeniny

Profesor Karel Indrák, emeritní přednosta Hemato – onkologické kliniky LF UP a FNOL.
Foto: Archiv kliniky
Tuesday 5 December 2017, 9:00

Významné životní jubileum oslavil 4. prosince tohoto roku prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc. Narodil se v roce 1947 v Olomouci, kde absolvoval gymnázium a vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Palackého, na které v roce 1972 promoval. Poté nastoupil na I. interní kliniku FN Olomouc na pozici sekundárního lékaře. Vzhledem k jeho osobním a profesním vlastnostem – pracovitosti, pečlivosti a píli – se tehdejší přednosta kliniky a zakladatel olomoucké hematologické školy prof. Boleslav Wiedermann rozhodl, že mladého lékaře získá pro tuto medicínskou specializaci. Ten jeho nabídku přijal a s úsilím sobě vlastním se pustil do studia chorob krvetvorby. Pro svoji kandidátskou dizertační práci si vybral téma diferenciální diagnostiky a léčby polyglobulií. V ní doplnil, resp. upřesnil tehdejší diagnostická kritéria pravé polycytemie a popsal některé další vzácné formy polycytemií, jakou byla mimo jiné familiární polycytemie s nízkou hladinou erytropoetinu. 

Významnou etapu v profesním životě MUDr. Indráka odstartovala jeho spolupráce s předním americkým odborníkem v oblasti hemoglobinopatií prof. Huismanem. Toho upoutal Indrákův objev nové varianty hemoglobinu se zvýšenou afinitou ke kyslíku, která vedla u otce a syna k zvýšené tvorbě erytrocytů. Varianta dostala název hemoglobin Olomouc a byla publikována jako výsledek vzájemné spolupráce v roce 1987 v časopise Hemoglobin. Prof. Huisman pak o rok později navštívil Olomouc a mimo jiné pozval MUDr. Indráka k pobytu na pracovišti v USA. V roce 1990 byl MUDr. Indrák jmenován docentem pro obor Vnitřní nemoci a v témže roce odjel na roční stáž na oddělení buněčné a molekulární biologie na Medical College of Georgia v Atlantě. To zásadně ovlivnilo jeho další vědecko-výzkumné aktivity a směřování. Výsledkem bádání doc. Indráka byla identifikace dvou dosud nepopsaných strukturálních variant hemoglobinu – Hb Hradec Králové a Hb Haná, dále prioritní odhalení některých variant Hb v české populaci, popis 6 nových beta-talassemických mutací, jedné alfa-talassemické mutace a mutace způsobující perzistenci fetálního hemoglobinu. Později k těmto objevům přibylo odhalení tří nových variant enzymu G-6-PD, které způsobují hemolytickou anémii a byly nazvány Olomouc, Praha a Varnsdorf. Objevy na poli hemoglobinopatií se v roce 1994 staly podkladem k doktorské dizertační práce doc. Indráka. 

Po návratu ze svého amerického působení se doc. Indrák pustil do budování moderního hematologického pracoviště v Olomouci. Již v roce 1985 vystřídal ve vedení Oddělení klinické hematologie (OKH) prof. Wiedermanna a po šestiletém úsilí k němu získal i tolik potřebné lůžkové oddělení. Se svými spolupracovníky navíc při OKH vybudoval molekulárně – biologickou laboratoř, první svého druhu jak ve FNOL, tak i na UP v Olomouci. Takto komplexní diagnosticko-léčebný a vědecko-výzkumný celek se logicky transformoval v Hematologickou kliniku FNOL a LF UP v Olomouci, což bylo formálně potvrzeno jak ministerstvem zdravotnictví, tak i školství v roce 1992. V dalších letech nejenže klinika prokázala své kvality a životaschopnost, ale doc. Indrákovi se podařilo přesvědčit management FNOL, aby klinice poskytl nové prostory, kde by bylo možné realizovat nejen intenzivní léčebné programy, ale především transplantace krvetvorných buněk. V roce 1996 tak byla lůžková oddělení kliniky přestěhována do nových prostor s odpovídajícím technickým i hygienickým zázemím a klinika získala nový název - Hemato - onkologická klinika (HOK) FNOL a LF UP. V roce 1997 byl doc. Indrák jmenován profesorem pro obor Vnitřní nemoci. Na jaře téhož roku byla otevřena moderní transplantační jednotka HOK s izolačními boxy, kde byla 6. března 1997 provedena první autologní transplantace krvetvorných buněk v Olomouci, v roce 2000 pak první transplantace od příbuzného dárce a od roku 2004 je realizován také program nepříbuzenských transplantací. Pro podporu transplantačního programu kliniky prof. Indrák se spolupracovníky rovněž založil a dlouhé roky vedl Nadaci Haimaom.

Prof. Karel Indrák za svoji více než čtyřicetiletou vědeckou kariéru přednesl přes 500 přednášek doma i v zahraničí, publikoval více jak 330 prací, z toho třetinu v anglickém jazyce, vydal 5 monografií a 1 skripta, na řadě dalších se podílel. Počet citací překračuje 1600 a jeho h-index dosahuje hodnoty 20. Prof. Indrák byl hlavním řešitelem 7 grantů IGA a GAČR a v letech 2005 – 2011 odpovědným řešitelem rozsáhlého vědecko-výzkumného záměru MŠMT „Studium genů a molekulárních mechanismů účastnících se řízení krvetvorby, jejich klinický význam a využití k cílené léčbě“. Významné je působení prof. Indráka v řadě národních i mezinárodních odborných společnostech, organizacích a redakčních radách časopisů. Od roku 1986 do dnešního dne působí jako člen výboru České hematologické společnosti ČLS JEP, kde od roku 1994 do roku 2006 zastával funkci předsedy. V této roli se zásadní měrou podílel na ukotvení center intenzivní hematologické péče v systému českého zdravotnictví a vyjednal úhradu nákladné zdravotní péče v hematologii, včetně úhrady transplantací krvetvorných buněk z veřejného zdravotního pojištění, což bylo klíčovým předpokladem pro fungování pracovišť a rozvoj oboru vůbec. V roce 1996 inicioval a do roku 2015 vedl celonárodního registr ALERT, registr o diagnostice, léčbě a sledování prognostických faktorů u nemocných s akutní leukémií v ČR, v roce 2002 k tomu přibyl mezinárodní registr CAMELIA pro nemocné s chronickou myeloidní leukemií, který stále působí v rámci Evropské leukemické sítě (European LeukemieNet - ELN) a projektu EUTOS for CML.

Své předpoklady pro pedagogickou práci začal MUDr. Indrák rozvíjet již po 3 letech od svého nástupu na I. interní kliniku, kde přednášel a vedl praktická cvičení v roli odborného asistenta v rámci LF UP. Výuku hematologie pro studenty významným způsobem rozšířil na Hemato-onkologické klinice, kde k základům oboru přednášenému v rámci Vnitřního lékařství inicioval vznik řady zajímavých volitelných předmětů. Zásadní bylo také jeho pedagogické působení v roli mentora a školitele v oblasti postgraduální, kdy ke specializační atestaci připravil více než 20 lékařů, přivedl k úspěšné obhajobě přes 20 doktorandů, vychoval 5 docentů a 3 profesory.  Od roku 1996 je členem Akademického senátu LF, od roku 1997 pak členem Vědecké rady LF UP.

V roce 1987 MUDr. Indrák uspořádal na počest prof. Wiedermanna nejprve jednodenní seminář, který se mu a jeho spolupracovníkům podařilo postupně změnit v největší každoroční setkání odborníku zajímajících se o hematologii v ČR – Olomoucké hematologické dny. Ty se loni konaly již po třicáté. Více jak 20 let pak také organizoval pravidelné postgraduální podzimní pracovní setkání spolupracujících hematologických a onkologických pracovišť střední a severní Moravy.

Za svoji odbornou, vědeckou, výzkumnou i akademickou činnost byl prof. Indrák po zásluze několikrát oceněn a vyznamenán. Z těch nejvýznamnějších to jsou Zlatá medaile za zásluhy o rozvoj UP, čestné členství ČHS ČLS JEP, Čestná medaile ČLS JEP, Čestné členství v Hematologické a transfuzní společnosti Slovenské lékařské společnosti, Award for the Scientist of the Year United Arab Emirates Genetic Disease Association, Cena ČHS ČLS JEP a cena děkana LF UP za monografii Hematologie a transfuzní lékařství a naposledy Cena města Olomouc v oblasti věda a výzkum.

Všech svých úspěchů by prof. Indrák nemohl dosáhnout bez pevného rodinného zázemí, o které se stará jeho manželka Jarmila. Radost mu přinášejí také jeho dvě dcery a především čtyři vnoučata, se kterými tráví podstatnou část svého volného času.

Vážený pane profesore, milý Karle,

z celého srdce Ti děkujeme za Tvoji obětavou a poctivou práci jak za obec zdravotníků, učitelů a studentů LF UP a FNOL, tak především za tisíce pacientů, kterým jsi pomohl navrátit zdraví nebo jsi jim dal naději v boji s těžkým onemocněním. Vážíme si Tvého zápalu, odvahy a vytrvalosti, díky nimž jsi Olomouc pevně ukotvil na hematologické mapě světa. Do dalších let Ti přejeme pevné zdraví, optimismus, osobní pohodu a štěstí, které čas od času všichni potřebujeme.

Prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc., prof. MUDr. Edgar Faber, CSc.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)