Třetí role UP: Propojení vědy s veřejnou správou

Grafika: Joint Research Centre
Tuesday 24 October 2023, 12:30

EIPM (evidence-informed policymaking) je koncept tvorby veřejných politik, které se zakládají na faktech a vědeckých důkazech, nikoli na politických přesvědčeních nebo teorii. Tento koncept nabyl na významu zejména v posledních letech v reakci na celospolečenské výzvy typu pandemie covidu-19 nebo vzrůstajícího vlivu dezinformační scény. Spolupráce tvůrců politik s vědeckou komunitou je trendem, který se prosazuje napříč zahraničními i českými univerzitami a stává se tak součástí třetí role univerzit.

Na UP je tato spolupráce dynamicky rozvíjena formou společných projektů. Jedním z nich je projekt SCIENCE Flag (Science for Local Governance), probíhající v tomto roce. Projekt je financován z programu Science meets Regions, který je nástrojem pro podporu strategického zaměření výzkumu na témata důležitá pro regiony a města. Umožnuje navázání a prohloubení spolupráce univerzit a neakademického sektoru, zejména regionální veřejné správy, a jeho poskytovatelem je Joint Research Centre (JRC, součást Evropské komise). SCIENCE Flag propojil tři fakulty UP (FF, FZV a PřF) s Olomouckým krajem a Inovačním centrem Olomouckého kraje v rámci tzv. párovacího schématu, v němž se setkávají týmy či jednotlivci ze zapojených institucí při řešení společných aktuálních výzev s dopady na lokální a regionální úrovni. Párovací schéma je přitom natolik flexibilní, že umožňuje účastníkům vybrat si, jaké konkrétní téma a jaký formát setkávání vyhovuje jejich potřebám.

Například na Fakultě zdravotnických věd (hlavní řešitelé projektu: doc. RNDr. Ondřej Holý, Ph.D. a doc. Ing. Jarmila Zimmermannová, Ph.D.) probíhají intenzivní individuální konzultace a skupinové semináře na témata zajištění tísňové péče v Olomouckém kraji, systém dostupné rehabilitační péče pro veřejnost, vzdělávání pracovníků pečovatelských služeb nebo využití asistivních technologií u klientů sociálních služeb se specifickými potřebami. Na Filozofické fakultě (hlavní řešitel projektu: Francis Charles Bond, Ph.D.) se podařilo navázat spolupráci v oblasti zpracování a vizualizace prostorových a textových dat s cílem podpořit vývoj portálu s otevřenými daty Olomouckého kraje.

EIPM v této podobě nese mnoho benefitů pro obě zapojené strany, veřejnou správu i univerzitu. Na úrovni instituce je jedním ze způsobů naplňování třetí role univerzity, kdy vědci vstupují do veřejného prostoru s možností formovat pohled společnosti na vědu a využití vědeckých poznatků pro vytváření politik, které mají přímý dopad na fungování společnosti a život občanů. Samotný výzkum pak získává nové impulsy; řešením aktuálních témat na regionální či lokální úrovni se vědci dostávají k novým typům dat a mají možnost implementovat výsledky svého výzkumu v praxi. Zároveň prohlubují své schopnosti komunikace vědy směrem k neakademickému publiku, která je klíčová pro nacházení společné řeči s odborníky z jiných sektorů. V neposlední řadě pak networking s různými typy institucí a organizací a mezisektorová spolupráce obecně vede k rozšířeným možnostem zapojení se do nových výzkumných projektů. Zejména pro sociálněvědní a humanitní obory je to příležitost podílet se na projektech s přesahem do aplikační sféry.

Právě na Science meets Regions se podařilo v říjnu 2023 navázat novým projektem, který je financován programem Erasmus+. Projekt je koordinován Univerzitou Johanna Wolfganga Goetheho ve Frankfurtu (DE), Univerzita Palackého je v roli partnera. Dalšími partnerskými univerzitami jsou Universidad de Granada (ES), Fundacio Universitaria Balmes (ES), Universita Ca' Foscari Venezia (IT) a Universite Lumiere Lyon 2 (FR). Řešitelský tým UP tvoří výzkumníci ze dvou fakult: z Přírodovědecké fakulty (hlavní řešitelé: doc. RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D. a Mgr. Jakub Koníček) a z Filozofické fakulty (hlavní řešitel: Francis Charles Bond, Ph.D.). Filozofickou fakultou je projekt i administrován.

Klíčová témata nového projektu s názvem ENGAGEgreen (Enhancing Institutional Capacities and Researchers’ Competences for Policy Engagement for Green and Digital Transitions) jsou zároveň politickými prioritami Evropské Komise: životní prostředí, změna klimatu a digitální tranzice. Cílem projektu ENGAGEgreen je ustanovit přenos vědeckých poznatků z těchto oblastí do oblasti tvorby politiky jako běžnou praxi na jednotlivých partnerských univerzitách. V první fázi projektu budou realizována nová lokální párovací schémata, která umožní projektovým partnerům sdílení postupů, nástrojů a metod pro spolupráci s tvůrci veřejných politik. Následně budou realizována školení praktických dovedností nejen pro výzkumníky, ale i pro studenty a projektové manažery. Hlavním výstupem projektu pak bude tzv. Virtual Policy Engagement Toolkit, metodika pro práci s tvůrci politik, která bude dostupná online v režimu open access. Tato metodika se nebude omezovat na projektem řešená témata, ale bude využitelná v rámci jakékoli vědní disciplíny. Vytvořené a sdílené know how pak bude mít dopad na celouniverzitní úrovni tím, že v dlouhodobém horizontu povede k systematizaci spolupráce s veřejnou správou.

Mgr. Martina Miechová, projektová manažerka, Grantové oddělení FF UP  
 

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)