Univerzita hledá koordinátora udržitelného rozvoje

Ilustrační foto: Pixabay. com
Tuesday 10 November 2020, 13:00 – Text: Ivana Pustějovská

Přívětivá k životnímu prostředí, šetřící energie i vodu a podporující nejrůznější aktivity, které pomáhají k udržitelnému rozvoji a zdravému životnímu stylu, taková se snaží být Univerzita Palackého. Aby se tyto představy úspěšně naplňovaly a ještě více rozvíjely, pokouší se nyní vedení UP tuto agendu zprofesionalizovat a hledá odborníka na pozici koordinátora udržitelného rozvoje.

„Témata týkající se otázek životního prostředí a udržitelnosti byla dílčím způsobem na univerzitě rozvíjena již v posledních letech. Nyní je zapotřebí tyto ideje zakomponovat do budoucích strategických plánů a zároveň nastal čas profesionalizovat jejich realizaci,“ vysvětlil rektor UP Jaroslav Miller.

Univerzita se řadě aktivit, které se dotýkají jak životního prostředí, tak udržitelného rozvoje, věnuje dlouhodobě. Měly a mají různou podobu, ať už osvětovou, například v rámci festivalu Academia film Olomouc, praktickou typu podpory iniciativy UPbike či technickou v podobě přechodu na různá méně energeticky náročná zařízení v různých budovách, výměny osvětlení atd. „Tyto činnosti je nutné posílit a profesionalizovat jejich převedení do praktického fungování kampusu a jeho budování. Proto jsme se před časem setkali se zástupci odborných kateder i ekologických sdružení a začali rozvíjet myšlenku systematického působení v této oblasti. Shodli jsme se na potřebě odborníka, který by se této problematice na naší univerzitě naplno věnoval. Zároveň máme díky těmto katedrám a iniciativám velmi dobré odborné zázemí, které lze využít i metodologicky,“ uvedl prorektor UP Petr Bilík.

Myšlenka na profesionalizaci této agendy rezonovala napříč univerzitou, včetně Akademického senátu UP a fakult. Právě velký univerzitní senát na svém posledním zasedání 21. října posvětil vznik Komise pro udržitelnou univerzitu. „Pracovní náplní komise bude otevřít problematiku udržitelného rozvoje a ekologie i na půdě Akademického senátu UP. Ten ostatně schvaluje celou řadu norem a předpisů, které se rovněž velmi často dotýkají i této oblasti. V komisi zasednou jak zástupci senátu a rektorátu, tak i iniciativy Univerzity za klima. Přizváni budou samozřejmě i odborníci z pracovišť naší univerzity a také onen nový koordinátor. Společně se pak začneme zabývat možnými kroky, které pomohou vytvořit ‚zelenější‘ a udržitelnou univerzitu,“ doplnil Michal Nguyen, člen AS UP za filozofickou fakultu.

Kromě toho, že by měl nový „člověk přes životní prostředí “ koordinovat a zastřešit různě rozptýlené stávající činnosti, bude jeho agenda zahrnovat i další témata: hospodaření s vodou a odpady (eliminace jednorázových plastů), energetická hospodárnost, snížení emisí CO2 a obecně ekologické stopy, udržitelná mobilita, vznik případové studie s informačním a osvětovým potenciálem (některá z budov UP s přesnou analýzou a popisem jejího fungování), strategie cirkulární ekonomiky. Zahrnuty do nových řešení mají být i budovy Správy kolejí a menz UP. Budoucí koordinátor by měl přinést i nové nápady a impulsy do oblasti vzdělávání a informování.

Při hledání a uplatňování nových ‚zelených‘ řešení se chce UP poučit i u jiných univerzit a připojit se k již existujícím aktivitám. Ideální platformou přitom může být mezinárodní networking evropských vysokých škol AURORA, jehož plnohodnotným členem se právě Univerzita Palackého stala a kde je motiv udržitelnosti a přenosu ekologického know-how jednou ze zásadních sfér spolupráce.

Jak dodává Martin Bernátek z iniciativy Univerzity za klima, inspiračních zdrojů je dostatek: „Udržitelnost se na UP stále častěji zmiňuje, je čas přejít od slov k činům. Špičkové zahraniční univerzity jako Berkeley, Yale či ETH Zurich, ale i brněnská Mendelova univerzita již mají kanceláře pro udržitelnost. Hlavním cílem je rychlá minimalizace uhlíkové stopy, dále přechod na obnovitelné zdroje energie, omezení odpadů a také osvěta. Obecný plán je podobný: komplexní strategii ‚shora‘ uskutečňuje speciální oddělení za podpory studentských a akademických aktivit ‚zdola‘. Nemusíme přitom objevovat Ameriku, pro každou oblast existuje mezinárodní platforma, manuály a osvědčené praxe.“

Podrobnosti k výběrovému řízení najdete zde. Budeme rádi za sdílení odkazu i textu a za co největší zájem o tuto pozici.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)