Univerzitní projekt pomůže studenty lépe připravit na požadavky praxe

Kreativní obory nabízí i Pedagogická fakulta UP. Na snímku Kristýna Tkadlecová při obhajobě své závěrečné práce na katedře výtvarné výchovy.
Foto: Milada Hronová
Tuesday 18 October 2016, 14:10 – Text: Ivana Pustějovská

Hned čtrnáct českých univerzit se spojilo v ojedinělém projektu, který by měl studenty vybraných oborů lépe připravit na požadavky praxe. Vysoké školy se rozhodly reagovat na dynamicky se rozvíjející oblast kulturních a kreativních průmyslů a chtějí zmapovat předměty a obory, jejichž absolventi by mohli najít uplatnění v tomto segmentu ekonomiky. Garantem projektu je Univerzita Palackého v Olomouci.

Pružně reagovat na měnící se pracovní trh, využít na vysokých školách více odborníků z praxe a rozvinout mezifakultní a meziuniverzitní spolupráci napříč regiony, to jsou hlavní cíle projektu Příprava adaptace VŠ na potřeby kulturních a kreativních průmyslů. „Tato oblast představuje velký potenciál. Podle kvalifikovaných odhadů se kulturní a kreativní průmysly, do nichž zahrnujeme činnosti, jejichž základem jsou lidská kreativita a talent, podílí na HDP Evropské unie asi 4,5 procenty. Je to rychle rostoucí ekonomika, která bude potřebovat vzdělanou pracovní sílu,“ vysvětlil Radek Palaščák, manažer projektových aktivit.

Spolupracují školy z celé republiky

Do kulturních a kreativních průmyslů (KKP) spadají například oblasti jako je design, architektura, film, divadlo, software, reklama nebo výtvarná umění. České vysoké školy sice už nabízejí desítky studijních oborů, jejichž absolventi nacházejí uplatnění v této oblasti, ne vždy ale reagují pružně na měnící se potřeby trhu a ne vždy se teoretická výuka doplňuje i s praktickým vzděláváním. Pomoci by měl právě projekt iniciovaný v Olomouci, jehož výsledkem bude i podrobná „mapa“ předmětů a oborů vztahujících se ke kreativním odvětvím na jednotlivých univerzitách a fakultách. Pokud by se projekt ujal, tak by školy i studenti napříč republikou dostali dokonalý přehled předmětů, který by mohli vzájemně kombinovat a doplňovat. Výsledkem by byla jejich mnohem lepší připravenost pro praxi. „Už víme, že zapojené vysoké školy dnes dohromady nabízejí na šest stovek předmětů, které je možné využít v oblasti kreativních a kulturních průmyslů,“ doplnil Palaščák a připomněl, že partnery projektu jsou vysoké školy a univerzity z Brna, Ostravy, Zlína, Prahy, Plzně, Českých Budějovic, Liberce a Ústí nad Labem.

Společně pro praxi

„Chceme vytvořit síť spolupracujících vysokých škol, které propojí svá pracoviště tak, abychom dokázali společně reagovat s nabídkou předmětů či celých oborů na potřeby dynamicky se rozvíjejícího odvětví. Počítáme i s tím, že tento univerzitní networking vytvoří podmínky pro systematický postup v relativně nové oblasti zájmu vysokých škol a v konečném důsledku zaručí i efektivnější využití financí,“ řekl Petr Bilík, prorektor UP pro vnější vztahy a hlavní řešitel projektu. Školy by se totiž na základě analýzy, která z projektu vzejde, například mohly vyhnout zavádění duplicitních předmětů nebo oborů. Naopak využívat by mohly vzájemných vazeb a kontaktů do podnikatelsko-hospodářské sféry a zkušeností svých poradenských center. Proto projekt počítá ve svém pokračování s větším zapojením odborníků z praxe do výuky. „Nejenže praxe často vyžaduje jiné schopnosti a znalosti, než si studenti osvojí při studiu, ale často se právě v oblasti kulturních a kreativních průmyslů velmi rychle mění celé obory. Proto chceme do výuky zapojit mnohem více odborníků z praxe. A opět se nechceme omezovat jen na jednotlivé regiony, ale naopak na základě naší analýzy budeme schopni nabídnout jednotlivým katedrám, fakultám a školám i zkušenosti z jiných regionů,“ dodal Bilík.

Univerzita Palackého se oblasti kulturních a kreativních průmyslů věnuje systematicky. Už druhým rokem mapuje speciální tým ve spolupráci s městem a krajem tuto oblast v Olomouci. Výsledkem dosavadní práce je řada podrobných analýz jednotlivých odvětví, včetně jejich podílu na pracovním trhu a ekonomickém přínosu pro město. Součástí mapování byly i odborné semináře, na kterých se potkaly téměř dvě stovky zástupců soukromého sektoru, veřejných institucí, podnikatelů, živnostníků, neziskových organizací a škol. Více informací na kreativniolomouc.cz.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)