Za profesorkou Helenou Flídrovou

Profesorka Helena Flídrová.
Foto: Archiv Žurnál UP
Wednesday 24 January 2024, 8:07

Šestého ledna letošního roku nás nečekaně opustila prof. PhDr. Helena Flídrová, CSc.,  významná česká lingvistka, rusistka a slavistka, dlouholetá členka katedry slavistiky Filozofické fakulty a emeritní profesorka Univerzity Palackého.

Celý její profesní život byl s Filozofickou fakultou Univerzity Palackého spojen. V letech 1958–1962 zde absolvovala obor čeština-ruština, k jejím učitelům patřily takové významné osobnosti české lingvistiky, jako byli rusisté A. V. Isačenko a R. Zimek či bohemisté M. Komárek a J. V. Bečka.

Již témata její rigorózní a habilitační práce předznamenala její celoživotní badatelské zaměření na ruskou syntax, resp. morfosyntax. Téma poslední, knižně vydané monografie z r. 1991 Sociolingvistické a psycholingvistické aspekty dialogu a polylogu v ruštině již patří do oblasti textové, konkrétně komunikativní syntaxe a jak je patrno z jejího názvu, pojednává o dialogu a polylogu jako o řečových projevech skupinové komunikace. Tato monografická publikace je nejčastěji citovanou prací paní profesorky a dnes již patří do základního fondu české rusistické knižní produkce.

Kromě monografických prací je Helena Flídrová autorkou několika desítek drobnějších i rozsáhlejších odborných studií vesměs publikovaných v prestižních časopisech a periodikách. V 90. letech se v souvislosti se zaváděním nového studijního směru – bakalářského studia se zaměřením na hospodářskou a sociálně právní sféru – začala prof. Flídrová zabývat odbornou a hovorovou ruštinou s cílem stanovení jejich odlišností.

V posledních letech se věnovala možnostem uplatnění teorie gramatického synkretismu v české lingvistické rusistice. Charakteristickým rysem veškerého badatelského přístupu H. Flídrové je jeho důsledný konfrontačně-komparatistický charakter. I publikace z posledního období jsou důkazem toho, že ústřední oblastí jejího vědecko-pedagogického zájmu zůstávala problematika syntaktická. Helena Flídrová byla jednou z mála osobností české rusistiky, která se výzkumu syntaktické problematiky věnovala dlouhodobě a kontinuálně. Její dílo  otevírá nové dimenze náhledu na tuto zdánlivě již plně vědecky prozkoumanou badatelskou oblast.

Profesorka Flídrová byla zároveň jako odchovankyně profesorů Isačenka a Zimka důstojnou nástupkyní a pokračovatelkou strukturalistického směřování olomoucké jazykovědné rusistiky. Byla vždy také oblíbenou vysokoškolskou učitelkou, která dokázala i tak obtížnou a ze strany studentů mnohdy obávanou teoretickou disciplínu, jakou je syntax, svým posluchačům přiblížit a „zlidštit“ natolik, že mnozí z nich si pak volili syntaktická témata i pro své diplomové práce nebo s nimi vystupovali na studentských odborných konferencích a soutěžích.

Vysokoškolská skripta Синтаксис русского языка в сопоставлении с чешским, která vytvořila ve spoluautorství s prof. Stanislavem Žažou, využívají ve výuce všechna česká vysokoškolská rusistická pracoviště. Prof. Flídrová byla též školitelkou doktorského studia a vyškolila šest doktorandů; taktéž obětavě posuzovala odborné práce svých mladších katederních kolegů. Byla  aktivní členkou tří oborových rad na filozofických fakultách v Olomouci a v Brně, členkou Jazykovědného sdružení ČAV a České asociace rusistů.

Helena Flídrová byla člověk vzácný nejen po stránce profesní, ale i po stránce lidské. Všichni studenti i my kolegové jsme se na ni mohli vždy spolehnout, kdykoli se na ni obrátit s jakýmkoli odborným problémem či dotazem, vždy nám erudovaně a ochotně poradila a pomohla.

Budeme na ni vděčně a s láskou vzpomínat.

Za katedru slavistiky Zdeňka Vychodilová

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)