Václav Havel ve své úvaze věnované moderní informační společnosti citoval Josefa Šafaříka a zamýšlel se především nad tím, že v záplavě informačního toku nemusí vždy informace automaticky znamenat pravdu. Hodnota informace je podle něj nedílně spjatá s jejím autorem, jenž za ni ručí, vychází z jeho osobnostní i etické integrity a jde ruku v ruce s kontextem, jenž je jejím interpretem určen.

Kde jinde než na akademické půdě bychom měli být připraveni ručit za "své" informace a zároveň je korektně konfrontovat s jinými fakty a zjištěními?

Právě akademická půda by měla být zralá pro otevřenou, třeba i ostrou diskuzi - ať už o vnitřním ústrojí naší instituce, či o aktuálních odborných problémech, jež jsou k řešení a společnému promýšlení.

Již před rokem jsme připravili pro takové střetávání názorů interní platformu UP Reflexe. Interní nikoliv proto, aby byla zde diskutovaná témata utajena, ale proto, aby mohla krystalizovat v seriózní debatě uvnitř komunity, jež k nim má nejblíž. Studenti a zaměstnanci Univerzity Palackého jsou natolik rozlehlou společností, že jejich účast v debatě a přístup k jejímu obsahu garantuje nezávislost i dostatečnou otevřenost, zároveň ale "podpis" každého z diskutujících vnáší do diskuze autenticitu i zodpovědnost.

Mnohá témata, která mohla být tímto způsobem probrána, však byla uchopena zcela odlišně. Prioritou nebylo setkání informací a interpretací událostí, ale veřejná prezentace některého z pólů existujících konfliktů. Bez oponentury přitom není kritického korektivu, nedochází ke kvalitativnímu posunu probíraných idejí a není ani využit intelektuální potenciál, jenž by měl být našemu prostředí vlastní.

Po rešerši různých diskuzních platforem na tuzemských vysokých školách (moc jich popravdě není a ty existující většinou trpí nezájmem akademické obce) jsme se rozhodli vylepšit stávající UP Reflexi o možnost vlastního vkládání textů i komentářů, jak to známe například ze sociálních sítí.

Stanovení pravidel diskuze je prosté: Jsme na akademické půdě a měli bychom dodržovat její etické standardy. Přicházet s vlastními texty, nikoliv s recyklací jinde publikovaných. Měli bychom být schopni naslouchat a korektně a věcně argumentovat, mít za cíl posouvat naši instituci s respektem k její tradici a jejím hodnotám, s úctou ke kolegyním a kolegům, kteří mají stejný záměr, byť možná zastávají jiný úhel pohledu a disponují rozdílnými zkušenostmi.

Užívejte, prosím, UP Reflexi 2.0 v dobré víře a ve prospěch akademické obce Univerzity Palackého a celé naší společnosti.

Petr Bilík