Akademický senát přijal metodiku dělení příspěvku a dotací pro stávající rok

Grafika: Žurnál Online
Pátek 19. duben 2024, 8:46 – Text: Milada Křížková Hronová

Senátoři Univerzity Palackého se souhlasně vyjádřili k prvnímu ze tří pomyslných kroků, jež vedou k sestavení rozpočtu Univerzity Palackého na rok 2024, přijali metodiku dělení příspěvku a dotací. Po odhlasování odbory přijal AS UP i novelu Vnitřního mzdového předpisu UP.

Akademický senát Univerzity Palackého schválil metodiku dělení příspěvku a dotací součástem UP pro rok 2024.

Poprvé se AS UP metodikou zabýval na svém zasedání 17. ledna. Během tohoto jednání příslušný bod programu její předkladatel, tedy rektor UP, stáhl. Podruhé se metodice věnovali senátoři 14. února 2024. Schválena nebyla.

Její aktuálně připravený návrh, který svým usnesením doporučila schválit Ekonomická komise AS UP, představila kvestorka UP Petra Jungová. Zopakovala, že předpis vychází z pravidel pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám MŠMT ČR pro rok 2024 i Rozpisu rozpočtu vysokých škol na rok 2024 a z usnesení AS UP ze dne 14. února 2024, kterým bere na vědomí závazek vedení UP, aby při sestavování rozpočtu UP pro rok 2024 zohlednila mimořádné výnosy za rok 2023 a mimořádné příspěvky a dotace z MŠMT pro rok 2024. Příslušná metodika vychází také z jednání s děkany fakult a ředitelem VŠÚ. Ve druhém ze tří kroků, jež vede k sestavení rozpočtu, se nyní bude AS UP věnovat přípravě a schvalování rozdělení příspěvku a dotací ze státního rozpočtu na centrální jednotky a na prostředky pro jednotlivé součásti UP.

Během dubnového jednání přijal AS UP i návrh novely č. 4 Vnitřního mzdového předpisu UP, a to poté, co se k novele souhlasně vyjádřila i Koordinační odborová rada UP. Tento předpis Univerzita Palackého zašle k registraci na MŠMT ČR tak, aby byl uvedený proces ukončen do září. Je to důležitý předpoklad k tomu, aby UP mohla požádat o finance z tzv. kohezního fondu. V dalším přijatém usnesení pak požádal rektora univerzity o předložení a informování o finální verzi podmínek dělení tzv. kohezního fondu F na UP a aby současně s rozpočtem předložil AS UP i záměry fakult z rozvojového fondu DKRVO, zahrnující zdůvodnění návrhu, způsobu čerpání a dílčí ukazatele.

Senátoři Akademického senátu UP se na zasedání věnovali i bezpečnosti a správě areálu vysokoškolských kolejí na UP. V debatě vystoupili mimo jiné studentští senátoři Michal Nguyen a Kateřina Kaprálová, informace poskytl i prorektor Michal Malacka a ředitel SKM Libor Kolář. Hovořilo se o strategii správy areálu, komunikaci i o opatřeních, které by pomohly zvýšit bezpečnost ubytovaných studentů. V této souvislosti AS UP přijal usnesení, v němž požádal rektora UP, aby přispěl ke kolegiální spolupráci dotčených součástí UP v areálu Envelopa při komunikaci a řešení problémů zejména s osobami bez domova.

AS UP schválil i návrh novely č. 3 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Palackého ve znění pozměňovacích návrhů Legislativní komise AS UP. Z dubnového jednání AS UP vyplynulo i několik nominací do pracovních skupin a komisí. Nominaci zástupce FF do Sněmu RVŠ získal díky souhlasnému vyjádření AS UP Jan Jeništa z katedry slavistiky FF UP, nominaci člena AS UP do pracovní komise ke Studijnímu a zkušebnímu řádu získal senátor Michal Nguyen (FF), nominaci člena AS UP do Komise pro informační technologie na UP získal po souhlasném vyjádření AS UP Vladislav Raclavský (LF).

Během jednání se hovořilo také o možné úpravě podmínek pro udílení ubytovacího stipendia, a to ve smyslu přiznání ubytovacího stipendia doktorandům i během letních měsíců. Hovořilo se také o vývoji UPlikace, přičemž z diskuze na uvedené téma vyplynulo i usnesení, v němž AS UP vyzval vedení univerzity, aby i nadále její vývoj podporovalo. Předsedkyně AS UP informovala o setkání fakultních a univerzitních studentských senátorek a senátorů, kterého se společně s rektorem účastnili. O jednání v Radě vysokých škol pak v závěru jednání AS UP hovořila Tereza Marková, která se stala předsedkyní Komise pro vysokoškolskou samosprávu RVŠ. AS UP schválil i několik smluv o zřízení věcného břemene. Přijatá usnesení AS UP zde. Více o AS UP zde.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)