Akademický senát UP schválil rozpočet

Foto: Vojtěch Duda
Čtvrtek 9 červenec 2020, 13:22 – Text: (red)

Univerzita Palackého má rozpočet na rok 2020. Senátoři jej přijali v předloženém znění. UP hospodaří s částkou, která se přibližuje dvěma a půl miliardám korun.

V souvislosti s preventivními opatřeními proti pandemii covid-19 a v souladu se zákonem číslo 188/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů, se 8. července uskutečnilo zasedání AS UP opět formou videokonference. Zásadním bodem tohoto jednání byl rozpočet Univerzity Palackého na rok 2020, který AS UP po diskuzi schválil v předloženém znění.

„Letošní rok jsou v rozpočtu plánovány výnosy v celkové výši 2,402 mld. korun, náklady ve výši 2,391 mld. korun. Hospodářský výsledek by měl činit 11 milionů korun. Bude o něco nižší než loni. Ten byl při výnosech 2,242 mld. korun a nákladech 2,229 mld. korun 13 milionů korun. Každopádně příjmy má letos Univerzita Palackého opět vyšší než loni,“ uvedl Jiří Langer, předseda Akademického senátu UP. Dodal, že senátoři se po schválení rozpočtu opět vrátili k metodice, která byla k tvorbě rozpočtu přijata nedávno. Především s ohledem na vnitrouniverzitní dělení RVO, tedy dělení financí, jež UP získá z vědecké činnosti.

„Je potřeba komplexně vyhodnotit nově přijatou metodiku dělení financí na UP a zároveň zrevidovat i další rozpočtové kapitoly, zejména ukazatel A, což jsou peníze na studenty. Proto také AS UP přijal k rozpočtu doprovodné usnesení, v němž se ztotožňuje s usneseními číslo 3 a 4, přijatými 3. července Ekonomickou komisí AS UP,“ doplnil Jiří Langer. (Více v usneseních níže.)

Během zasedání se senátoři Univerzity Palackého věnovali také řadě legislativních dokumentů, které navazují na zřízení VŠÚ na UP, a schválili nový vnitřní předpis s pravidly hodnocení kvality UP. V závěru zasedání započal AS UP i diskuzi o budoucnosti Konfuciova institutu na UP, kterou před časem zahájili senátoři na filozofické fakultě.

Funkční období stávajícího AS UP skončí 14. září. Do té doby se uskuteční ještě jedno zasedání, patrně na začátku září.

Z usnesení AS UP:

*AS UP schvaluje rozpočet UP na rok 2020 v předloženém znění.

*AS UP se ztotožňuje s usneseními č. 3 a 4 ze zasedání EK AS UP konaného dne 3. 7. 2020 ve znění:

– EK AS UP v Olomouci konstatuje názor, že vrcholný management univerzity je představován rektorem a děkany fakult a doporučuje tento koncept řádně implementovat do procesů řízení na UP.

– EK AS UP v Olomouci požaduje, aby byly v přípravě rozpočtového procesu realizovány změny v souladu s usneseními AS UP a dále doporučuje požadovat v letošním roce následné detailní předložení rozvahy k vyhodnocení hospodaření RUP a centrálních jednotek, které bude zohledněno při přípravě rozpočtu pro rok 2021 a přistoupit ke komplexní změně ve skladbě detailních rozpisů rozpočtových podkladů pro rozpočtové období 2021.

*AS UP žádá rektora UP o naplnění závěrů ze zasedání AS UP dne 26. 2. 2020 formulovaných v přijatých usneseních č. 9 a 10.

*AS UP schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu UP na roky 2021–2022 ve znění přijatého pozměňovacího návrhu.

*AS UP schvaluje nový vnitřní předpis UP Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Univerzity Palackého v Olomouci ve znění po jednání LK AS UP.

*AS UP schvaluje Novelu č. 2 Vnitřního mzdového předpisu UP ve znění po jednání LK AS UP.

*AS UP schvaluje Novelu č. 1 Řádu výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků UP ve znění po jednání LK AS UP.

*AS UP schvaluje Novelu č. 1 Pravidel užívání počítačových sítí a provozování programového vybavení UP ve znění po jednání LK AS UP.

*AS UP schvaluje Novelu č. 2 Organizačního řádu UP ve znění po jednání LK AS UP.

*AS UP schvaluje nový Spisový a skartační řád UP ve znění po jednání LK AS UP.

Zpět