Tech-Edu-Inspire 2019: Inovovaná Technika a praktické činnosti míří do výuky na základních školách

Fotogalerie: Marek Šafář
Úterý 10. prosinec 2019, 10:49

Olomoucká pedagogická fakulta pořádala konferenci Tech-Edu-Inspire 2019, zaměřenou na problematiku technického vzdělávání na základních školách. Konference probíhala pod záštitou ministra školství Roberta Plagy, rektora UP prof. Jaroslava Millera a děkanky pedagogické fakulty prof. Libuše Ludíkové. Stala se prostorem pro vzájemnou diskusi účastníků z oblasti kurikulární politiky, školské praxe, laické veřejnosti, akademiků i firem.     

Rozvoj technického myšlení a kreativity získává na společenském významu. Je zřejmé, že technickou gramotností by měli disponovat všichni jedinci, podobně jako je tomu v případě gramotnosti matematické, přírodovědné, jazykové atp. Vedle toho existuje vysoká poptávka komerčního sektoru po technicky vzdělaných pracovnících. To bylo ústředním tématem dvoudenní konference, která se v Olomouci a Přerově odehrávala ve dnech 2. – 3. 12. 2019. Zaměření bylo následující: rozvoj technické gramotnosti, technické tvořivosti a technického myšlení ve škole 21. století; kurikulum předmětu Technika – kdo, proč, koho, jak, kdy, v čem a za jakých podmínek vzdělávat?; aplikace digitálních technologií při výuce techniky – 3D tisk, laser, CNC, robo-technika a další novinky ve výuce na základní škole; zřizování a vybavení učebny pro výuku předmětu Technika.

V první den konference odezněly dva klíčové příspěvky. První, s názvem „Pilotní ověřování nové koncepce technického vzdělávání na základních školách – individuální plány ověřování“, proslovil odborný garant pilotního ověřování doc. Jiří Dostál a druhou, s názvem „3D tisk na základních školách z pohledu Prusa Research“, pronesl Pavel Pelčák. V odpoledním bloku probíhaly přednášky ve třech paralelních sekcích. Celý den byly realizovány praktické workshopy pro učitele, kteří tak mohli načerpat inspiraci pro vlastní výuku. Workshopů se též účastnili žáci z následujících dvou škol: Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 a Základní škola Olomouc, Mozartova 48.

Druhý den konference se odehrával na jedné ze 40 pilotních škol zapojených do národního ověřování nové vzdělávací oblasti Člověk a technika. Na Základní škole Svisle v Přerově byla účastníkům prezentována vzorová učebna a následně proběhla diskuse o možnostech vybavování potřebným nábytkem a přístroji pro práci žáků. Je pozitivním faktem, že bez ohledu na pilotní ověřování, školy samy hromadně inovují prostory pro výuku. Příkladem z minulého týdne může být základní škola v Dolních Břežanech (viz tisková zpráva).

Zástupci ministerstva školství, stejně tak zástupci z řad ředitelů škol, v diskusi projevili mimořádný zájem o přípravu budoucích učitelů. Byly prezentovány moderně pojaté studijní programy Technika a praktické činnosti (Bc.) a Učitelství Techniky pro SŠ a praktických činností pro 2. stupeň ZŠ (Mgr.), které jsou jedinečné a lze je v rámci ČR studovat pouze na Univerzitě Palackého v Olomouci. Kvalitní realizaci výuky umožňuje nadstandardní vybavení učeben, laboratoří a dílen. Závěrem jednání byl ze strany ministerstva vysloven zvýšený požadavek na přípravu učitelů techniky a praktických činností, jelikož je jich aktuálně nedostatek a školy aprobované učitele marně hledají. V současnosti mají absolventi široké uplatnění, jelikož kvalifikovaně zajišťují výuku pracovního vyučování (dílen), digitálních technologií, přípravy pokrmů a pěstitelských prací, a taktéž realizují výchovu k volbě povolání. Navíc je ministerstvem připravován předmět Technika, což uplatnitelnost ještě zvýší.     

Organizaci konference zajišťoval tým pracovníků a studentů katedry technické a informační výchovy PdF UP pod vedením dr. Jaromíra Baslera a pracovníci ZŠ Svisle pod vedením Mgr. Miroslava Fryštackého. Konference se účastnilo na 150 zájemců z České republiky a Slovenska.

Doc. Jiří Dostál, vedoucí katedry technické a informační výchovy PdF

Zpět