Univerzita má nové profesory

Ilustrační foto: Archiv Žurnálu UP
Úterý 23. leden 2018, 8:00 – Text: Martina Šaradínová, Velena Mazochová

Celkem 52 nových profesorek a profesorů převzalo včera v Praze jmenovací dekrety. Ve Velké aule Karolina jim je předal ministr školství Robert Plaga. Mezi nově jmenovanými byli také čtyři noví profesoři lékařské a přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého.

Řízení ke jmenování profesorem úspěšně dovršili genetik Jiří Drábek, vedoucí jedné z výzkumných skupin Ústavu molekulární translační medicíny LF, chirurg Roman Havlík, ředitel Fakultní nemocnice Olomouc, a Jan Peřina, kvantový fyzik ze Společné laboratoře optiky Fyzikálního ústavu AV a UP. Na  návrh Vědecké rady UP byl jmenován také Alan Bulava, odborný spolupracovník Kliniky tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace LF. Jmenovací dekrety převzali v pražském Karolinu všichni osobně. „Myslím si, že i tato formální a tradiční procedura má své důležité místo a přispívá k důstojnosti akademického prostředí,“ zdůraznil Roman Havlík.

Jiří Drábek získal nejvyšší vědecko-pedagogický titul na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy pro obor Lékařská biologie. K jeho hlavním odborným zájmům patří genotypizace a její bayesovská interpretace, aplikovaná na neporušenou nebo degradovanou DNA ze vzorků zdravé nebo nádorové tkáně. Je předsedou Československé společnosti pro forenzní genetiku a  soudním znalcem ve zdravotnictví, odvětví genetika. „Aktuálně spolu se svými kolegy hledám nové genetické biomarkery pro odhad úspěšnosti léčby metastazujícího karcinomu kolorekta biologickým léčivem bevacizumabem. Vyvíjím také nové genotypizační metody pro testování v místě odběru vzorku anebo za použití masivně paralelního sekvenování a zaměřuji se i na výpočet síly genetického důkazu při určování otcovství u zásněti hroznové,“ vysvětil Jiří Drábek. „Jmenování profesorem je pro mě symbolickým aktem ocenění mé dlouhodobé vědecké práce,“ doplnil.

Roman Havlík, jmenovaný pro obor Chirurgie, se ve své vědecké práci věnoval možnostem genové léčby jaterních malignit, experimentálnímu zlepšení jaterního průtoku a minimální reziduální chorobě při nádorech slinivky břišní. Jeho klinické zaměření se týká chirurgie jater, slinivky a žlučových cest i technik laparoskopie. „V současnosti představuje maximum mé práce činnost manažerská. Dopad na osud jednoho pacienta je z ředitelské pozice menší, ale vliv a odpovědnost za osud všech, kteří projdou nemocnicí je, jsou o to větší,“ uvedl Roman Havlík. Profesura pro něj představuje závazek nadále ze své pozice maximálně podporovat vědu, výzkum a výuku. „A to nejen v oboru chirurgie, ale v rámci celé nemocnice. Měl jsem velké štěstí na svého prvního primáře doktora Slováčka, na své následující přednosty profesory Krále a Neorala, a všechny další kolegy a učitele, kteří mne v  profesní kariéře podporovali. Jsem za to velmi vděčný,“ doplnil Roman Havlík.

Profesuru v oboru Kvantová optika a optoelektronika úspěšně obhájil na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy Jan Peřina, který od roku 1996 působí ve Společné laboratoři optiky Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR a Univerzity Palackého.  Věnuje se zejména studiu neklasických vlastností optických polí generovaných v nelineárních optických procesech, zejména v procesu sestupné frekveční konverze. „V tomto procesu vznikají fotony po dvojicích a toto párování fotonů vytváří velmi neklasická pole na různých intenzitních úrovních. U polí obsahujících jednotlivé fotononové páry jsou nejzajímavější kvantové korelace vytvářené kvantovými superpozicemi. U polí obsahujících jednotky až desítky fotonových párů jsou to vlastnosti spojené s počítáním jednotlivých fotonů a perfektní korelací v počtech fotonů v těchto polích. U silných makroskopických polí jsou to pak zajímavé časo-prostorové koherenční vlastnosti těchto polí, které přitáhly moji pozornost. V průběhu let jsem se věnoval modelování různých moderních nelineárních fotonických zdrojů těchto polí a také jejich detekci,“ uvedl Peřina. Spolu s kolegy vyvinuli moderní metody rekonstrukce takových polí a také absolutní kalibrační metodu pro detektory užívané pro čítání fotonů.

Alan Bulava, vedoucí lékař arytmologie a kardiostimulace v Kardiocentru Nemocnice České Budějovice a člen Ústavu ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, který působí také na Klinice tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace LF UP, obdržel profesorský titul pro obor Vnitřní nemoci. V oblasti kardiologie se zabývá zejména elektroimpulzoterapií a katétrovou ablační léčbou srdečních arytmií. „Na olomoucké klinice se nyní věnuji především problematice náhlé srdeční smrti u sportovců a jinak zdravých jedinců bez známek organického srdečního onemocnění či známé poruchy iontových kanálů kardiomyocytů. V rámci probíhajícího výzkumu se například snažíme najít kandidátní geny determinující náhlou srdeční smrt,“ popsal Alan Bulava.

Jmenovací dekrety podepsal prezident republiky Miloš Zeman 13. prosince na návrhy vědeckých a uměleckých rad vysokých škol. Nejvíce kandidátů obhájilo profesorské řízení na Univerzitě Karlově, která jich ke jmenování navrhla třináct. Pět nominovala Akademie múzických umění, po čtyřech Česká zemědělská univerzita, Mendelova univerzita a Masarykova univerzita. Kompletní seznam nových profesorek a profesorů najdete ZDE.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)