Medaile pro Petru Šobáňovou, proděkanku pedagogické fakulty

Za koncipování unikátního oboru Muzejní a galerijní pedagogika dostala Petra Šobáňová, proděkanka PdF UP Pamětní medaili Univerzity Palackého.
Foto: Ondřej Moučka
středa 18. dubna 2018, 07:30 - Text: Milada Hronová

Petra Šobáňová, proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy pedagogické fakulty, převzala Pamětní medaili Univerzity Palackého. Dostala ji za koncipování unikátního oboru Muzejní a galerijní pedagogika. Ocenění obdržela v úvodu jednání Vědecké rady PdF UP z rukou Libuše Ludíkové, děkanky fakulty.

„Velmi si ocenění vážím. Patří nejen mě, ale i mým kolegům, kteří se na vzniku oboru podíleli a podporovali jeho rozvoj na naší fakultě,“ řekla Petra Šobáňová, proděkanka pedagogické fakulty. K tomu, že medaili získala právě ona, přispěl i Vlastislav Ouroda, náměstek pro řízení sekce kulturního dědictví ministra kultury, který přínos tohoto studijního oboru pro rozvoj české muzejní pedagogiky vyzdvihl. V dopise, který poslal před nedávnem děkance fakulty, ocenil i pomoc Petry Šobáňové při přípravě zápisu nové profese „edukátor v kultuře“ do Katalogu prací ve veřejných službách a správě. Vedení fakulty si uznání od náměstka ministra kultury, jakož i zásluh proděkanky Petry Šobáňové velice váží, neboť studijní obor Muzejní a galerijní pedagogika je v českém vysokém školství zatím unikátem, a profiluje tak Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého vůči ostatním pedagogickým fakultám.

„Vznik nových věcí doprovázejí většinou obtíže. A i když má edukace v kultuře, zvláště muzejní a galerijní, v České republice dlouhou tradici a je plně srovnatelná se zahraničím, trvalo skoro třicet let, než došlo k legislativnímu posunu ve vnímání profese. Těší mě, že právě naše odborné a vzdělávací aktivity pomohly rozvoji muzejní a galerijní pedagogiky v ČR a věřím, že tuto oblast bude naše fakulta dále rozvíjet. Kulturně historické dědictví je tím, co utváří naši identitu, nese paměť naší společnosti a ukazuje nám užitečné historické paralely a stálé hodnoty lidského společenství,“ dodala Petra Šobáňová. 

Právě připomínání hodnot je podle proděkanky Petry Šobáňové spojené s budováním oboru Muzejní a galerijní pedagogika. Na katedře výtvarné výchovy pedagogické fakulty se intenzivně pěstuje už víc než deset let, v podobě samostatného akreditovaného studia pak od roku 2012. Již v období po roce 1989 se v ČR pozvolna etablovaly profese muzejní a galerijní pedagog, respektive edukátor v kultuře, neexistoval ovšem studijní obor, který by na ně připravoval. „Olomoucký obor Muzejní a galerijní pedagogika dnes slouží jako model kvalifikačního optima pro muzejní pedagogy v České republice. Jeho existence je důležitým opěrným bodem pro další rozvoj edukace v kultuře,“ zdůraznila oceněná proděkanka.

Navazující magisterský studijní program Edukace v kultuře připravuje edukátory pro uplatnění v paměťových a kulturních institucích a institucích, které zachovávají a rozvíjejí kulturní dědictví.