Akademická obec právnické fakulty vybere nové senátory v listopadu

Volby se tradičně uskuteční v předsálí auly. Foto: Eva Hrudníková
čtvrtek 4. říjen 2018, 14:00 – Text: Eva Hrudníková

Nové členy senátu vybere akademická obec právnické fakulty počátkem listopadu. O termínu voleb a o složení volební komise rozhodli současní členové senátu. Nově zvolení senátoři –  devět z řad akademiků a šest z řad studentů – budou svou funkci zastávat tři roky. 

Senátní volby se uskuteční od 5. do 9. listopadu v předsálí auly právnické fakulty. „Termín jsme vybrali tak, aby se nekřížil s žádnými důležitými akcemi na fakultě,“ řekl předseda AS PF UP Michal Bartoň. Senátoři zároveň ustavili tříčlennou volební komisi. Na průběh voleb budou dohlížet Kamila Bubelová, vedoucí katedry teorie práva a právních dějin, a studenti Martina Štouračová s Markem Varmužou. Náhradníkem bude Petr Osina z katedry teorie práva a právních dějin.

Navrhování kandidátů na členy senátu upravuje Volební řád AS PF UP. Návrhy je možné podávat do pondělí 22. října, a to písemně k rukám členů volební komise. Pro podávání návrhů lze použít také schránku předsedkyně volební komise (naproti vrátnici v budově B PF UP). Každý člen akademické obce může navrhnout kandidáta (či kandidáty) jak z řad akademických pracovníků fakulty, tak z řad studentů zapsaných na fakultě. Součástí návrhu musí být mimo jiné i souhlas kandidáta s kandidaturou. Volební komise po uplynutí lhůty k podání návrhů kandidátů sestaví kandidátní listinu akademických pracovníků a kandidátní listinu studentů a zveřejní ji.

Funkční období stávajícího fakultního senátu končí 21. listopadu. Patnáct nových senátorů zvolí akademická obec na funkční období 2018-2021.

Informační leták k vyhlášení voleb do AS PF UP najdete zde.

Formulář Návrh kandidáta pro volby do AS PF UP si můžete stáhnout na z webových fakultních stránek.

Kdy volit?
5.– 9. listopadu 2018

pondělí    13.00–15.00
úterý         9.30–13.30
středa        9.30–13.30
čtvrtek       9.30–13.30
pátek         9.30–12.00