Akademický senát filozofické fakulty schválil rozpočet

Foto: Vojtěch Duda
Pondělí 1. červen 2020, 8:00 – Text: Milada Hronová

V návaznosti na mimořádné vládní epidemiologické opatření se i květnové jednání Akademického senátu Filozofické fakulty Univerzity Palackého uskutečnilo prostřednictvím videokonference. Senátoři se věnovali financování doktorského studia i metodice tvorby rozpočtu. Hlavním bodem jednání byl rozpočet pro stávající rok. V per rollam hlasování jej senát schválil sedmnácti hlasy.

Předložený rozpočet byl podle Jiřiny Menšíkové, tajemnice filozofické fakulty, vytvořen ve stejné struktuře na finančním půdorysu let 2018 a 2019. V roce 2020 hospodaří fakulta s 268 miliony korun, což je v meziročním srovnání o 9 milionů korun víc.

„Po odvodech na celouniverzitní aktivity hospodaří v roce 2020 fakulta se 194 miliony korun ve zdroji 11 (příspěvek A+K) a 74 miliony korun ve zdroji 30 (RVO). Z celkové částky 268 milionů korun je 186,5 milionu korun, tedy 70 procent, součet rozpočtů jednotlivých kateder. Ty vytvářejí své rozpočty podle platné vnitřní metodiky,“ uvedla Jiřina Menšíková. Doplnila, že výzvou při sestavení letošního rozpočtu bylo zavedení nového fakultního modelu dělení prostředků na vědu a výzkum, který je odlišný od modelu univerzitního a který na základě široké vnitrofakultní diskuze více reflektuje skladbu oborů na filozofické fakultě.

„Při tvorbě rozpočtu jsme se museli věnovat i dopadům pandemie Covid-19, a to zejména hledáním jiných zdrojů na studentská stipendia. V návaznosti na pandemii se stává, že studenti prodlužují dobu studia, která je v ČR bezplatná. Také se věnujeme možnostem doplacení stipendií doktorandům do výše minimální mzdy v ČR dle Stipendijního řádu UP. Hovořím o částce 14 600 korun měsíčně, přičemž MŠMT přiděluje univerzitám pouze 11 250 korun. S tím úzce souvisí systém nastavení doktorských stipendií, který chce mít fakulta spravedlivý a měřitelný. Doposud byly vyčleněny zdroje i nad zmíněnou minimální mzdu. Prioritou čerpání minimalizovaného Stipendijního fondu FF bylo také zachování prospěchových stipendií, cílových stipendií doktorandů a jisté části pro katedry, vedení fakulty a AFO,“ doplnila tajemnice fakulty. Při tvorbě rozpočtu na rok 2020 hrálo svou roli také efektivní využití investičních prostředků v celkové výši 130,4 milionu korun na probíhající rekonstrukci budovy na třídě Svobody 26. Uvedená částka je tvořena jak projektovými zdroji, tak zdroji fakulty.

Senátoři vedli také debatu o změně metodiky dělení RVO na univerzitní úrovni pro další léta. V této souvislosti senát FF přijal usnesení, v němž nad stávající metodikou pro rok 2020 vyjadřuje znepokojení, a to nad jejími dopady na filozofickou fakultu. Proto přijal návrh děkana fakulty, aby se formulování nové metodiky i vyjednávání na UP účastnili vedle zástupců děkanátu i členové navržení AS FF UP. Senát tímto vyslal do těchto jednání Martina Dolejše, vedoucího katedry psychologie, Tomáše Lebedu, vedoucího katedry politologie a evropských studií,  Jiřího Špičku, člena katedry romanistiky, a Jana Stoklasu, člena katedry aplikované ekonomie. Zároveň doporučil, aby tato skupina byla ještě rozšířena o senátory za FF, kteří vzejdou z voleb do AS UP.

Při tvorbě rozpočtu na letošek se na fakultě hovořilo i o úpravě metodiky dělení financí uvnitř filozofické fakulty. V této souvislosti se senát vyjádřil tak, že je připraven projednat její reformu, aby byla připravená pro rozpočet 2021. V návaznosti na rozpočet se debaty vedly i o motivačním systému doktorských stipendií.

Během květnového jednání AS FF UP schválil také úpravu organizace  přijímacích zkoušek konaných na FF v akademickém roce 2019/2020 pro doktorské studijní programy tak, že ústní pohovor bude možný jak v prezenční, tak online formou. Ústní pohovor může být nahrazen posouzením předložených povinných příloh k přihlášce. AS FF UP i per rollam schválil záměr o rozšíření akreditace navazujícího magisterského studijního programu Teorie a dějiny výtvarných umění o specializaci památková péče.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)