Akademický senát Filozofické fakulty UP přinesl debatu nad několika důležitými tématy

Foto: Vojtěch Duda
Pondělí 30. leden 2023, 12:00 – Text: Milada Křížková Hronová

Problematika plagiátorství na FF UP, vývoj protestní aktivity proti podfinancování humanitních a sociálněvědních oborů, dosavadní zkušenosti, současnost i možný výhled činností ochránců práv studentů na filozofické fakultě, a také zprávy o činnosti i hospodaření fakulty za rok 2021 byly tématy jednání Akademického senátu FF UP.

I přes dosavadní úsilí vnímá Filozofická fakulta UP plagiátorství ve svém prostředí jako téma, kterému se chce věnovat ještě více. I proto před senátory fakulty vystoupil Jan Stejskal, děkan FF UP, s návrhem, jehož cílem je přivést studenty k odpovědnějšímu přístupu při tvorbě autorských prací.

„Naši studenti si často neuvědomují, co vše plagiátorství je a čeho se kolikrát dopouštějí,“ uvedl děkan FF UP. Podle něj mnohé zahraniční univerzity přistupují k problematice plagiátorství cíleněji. Vyžadují, aby studenti před odevzdáním autorské práce podepsali prohlášení, v němž se uvádí, čeho se budou při její tvorbě vyvarovat. „Přemýšlím, jestli není na čase vytvořit takové prohlášení i na naší fakultě,“ řekl. Student by se svým podpisem pod takové prohlášení zavázal, že například nemůže předložit text, který by – byť částečně – psal někdo jiný, že nemůže parafrázovat bez uvedení zdroje, že si je vědom, že nemůže reprodukovat myšlenkovou podstatu nebo argumentaci bez uvedení zdroje, že nemůže použít statistiky, přílohy, obrázky, citace bez uvedení zdroje, že nemůže předkládat jednu práci dvakrát různým vyučujícím, že není možné požádat kohokoliv jiného o vypracování práce i že například není možné odevzdat text, který získal za úplatu. Svým podpisem pod prohlášení by dal najevo, že si je vědom, že vše uvedené je porušením studijního a zkušebního řádu a že takové jednání může vést ve svém důsledku k disciplinárnímu řízení, jehož výsledkem může být vyloučení ze studia.

Z debaty, která mezi senátory následovala, vyplynula obecná podpora návrhu děkana. Diskuze naznačila jasnou vůli maximálně zamezit tvorbě plagiátů na FF UP jak ze strany vedení, tak ze strany fakultního senátu. Přestože senátoři filozofické fakulty v této věci nepřijali žádné usnesení, je zřejmé, že se o obsahu uvedeného prohlášení a způsobu jeho uvedení do praxe bude hovořit i v následujícím období. Stejně tak se bude hovořit i o tom, zda a jak jsou s problematikou plagiátorství seznamováni studenti v tomu určených předmětech.  

Děkan FF UP Jan Stejskal informoval senátory také o vývoji situace vztahující se k podfinancování humanitních a sociálněvědních pracovišť. S peticí na podporu těchto oborů vystoupilo vedení FF UP v červnu 2022. Před časem se k výzvě připojila také Asociace děkanů filozofických fakult, která se s fakultami dohodla na jednotném postupu při jednání s MŠMT ČR a Českou konferencí rektorů.

„Postavení sociálních a humanitních oborů je systémově podhodnocené v celé naší zemi. Mezi regionálním a vysokým školstvím se nůžky v tomto smyslu stále rozevírají. S žádostí o podporu jsme informovali Radu vysokých škol ČR i Českou konferenci rektorů. V současné době vzniká komise, která se bude detailněji zabývat uvedeným tématem a která bude zároveň hledat řešení. Budou ji tvořit zástupci filozofických fakult, zástupci ČKR i například zástupci ministerstva financí. Zdůrazňuji, že jsou podfinancovány všechny filozofické fakulty v ČR. Jsou v krizi, které navíc nepřidává růst cen energií, a tak vedle dlouhodobějšího řešení apelují na rychlejší pomoc,“ popsal situaci děkan FF UP s důrazem na systémovou změnu v pravidlech přidělování finančních prostředků.   

Před senátory prezentovali svou dosavadní činnost, zkušenosti i možné pracovní výhledy ochránci práv studentů FF UP Jaroslav Šotola a Michaela Antonín Malaníková. Za institut ombudsmana FF UP ve své řeči zdůraznili, že vnímání tématu sociálního bezpečí v posledních dvou letech v univerzitních prostředích zintenzivňuje. Připomněli, že Filozofická fakulta UP je první fakultou v České republice, která příslušný institut zavedla a že se i podílí na vytváření standardu pro ombudsosoby.

V roce 2022 řešili ochránci práv studentů FF UP celkem patnáct podnětů, čtyři z nich se týkaly sexuálního obtěžování, čtyři státních závěrečných zkoušek, další se vztahovaly k hodnocení při atestaci, prodlevám zapisování splněných povinností, konání výuky v době voleb či poplatkům za studium. V souhrnné informaci před senátory filozofické fakulty zdůraznili potřebu spolupráce jak s vedením fakulty, tak s ostatními vysokými školami, mimo jiné i s cílem tvorby Školské ombudsmanské platformy, která má ochránce práv sdružovat a která má pomoci s nastavením standardů i sdílením dobrých řešení z praxe.

AS FF UP během jednání schválil výroční zprávy o činnosti a o hospodaření za rok 2021, přijal i změnu názvu navazujícího magisterského studijního programu Archeologie na Archeologie pro praxi a také si vyslechl zprávu děkana Jana Stejskala o stávající situaci katedry klasické filologie.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)