Akademický senát podpořil požadavky na zastavení podfinancování vědy a vzdělávání

Grafika: Žurnál Online
Pátek 3. listopad 2023, 8:28 – Text: Milada Křížková Hronová

Na svém druhém zasedání přijal Akademický senát UP usnesení, v němž podpořil reprezentaci vysokých škol v požadavcích na zastavení podfinancování vědy a vzdělávání. Souhlasně se vyjádřil ke zrušení Konfuciova institutu. Pracovištěm UP také nebude Institut krále Sedžonga, který najde zařazení na Filozofické fakultě UP. S pozměňovacím návrhem přijal AS UP i novelu č. 4 vnitřního mzdového předpisu.

S ohledem na tíživou finanční situaci, která je ve vysokém školství dlouhodobě neřešena, přijal Akademický senát Univerzity Palackého usnesení, v němž upozornil na přetrvávající celkové podfinancování vědy a vzdělávání v ČR z veřejných prostředků. K současné situaci financování vysokých škol se vyjádřil jako k situaci, která ohrožuje stabilitu a fungování celého vzdělávacího systému. Akademický senát UP podpořil reprezentaci vysokých škol v požadavcích na zastavení podfinancování vědy a vzdělávání v ČR a požaduje navýšení finančních prostředků směřujících do vysokého školství prostřednictvím navýšení podílu výdajů na vysoké školství ve vztahu k hrubému domácímu produktu. Ve svém usnesení zdůraznil, že za stávající situace je vysoké školství nekonkurenceschopným zaměstnavatelem a přichází o kvalitní pedagogy a vědecké pracovníky, kteří jsou nositeli vzdělávání pro budoucí generace.

Během listopadového jednání se senátoři souhlasně vyjádřili k návrhu jmenovat nového člena Rady vnitřního hodnocení UP, a to profesora Martina Modrianského z Lékařské fakulty UP (prof. Zdeněk Kolář z LF UP rezignoval). Schválili i Zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností UP, a to v předloženém znění po zapracované připomínce EK AS UP. Akademický senát UP svým usnesením schválil zrušení Konfuciova institutu i Institutu krále Sedžonga UP jako pracoviště Univerzity Palackého, a to od 1. ledna 2024. Institut krále Sedžonga bude nově organizačně i ekonomicky zařazen pod katedru asijských studií filozofické fakulty. Senátoři Univerzity Palackého si i vyslechli informaci o chystaném statutu Etické komise, která je poradním orgánem rektora UP. Nově připravovaný dokument, jenž by měl být účinný od 1. ledna 2024, dozná několika změn, například tu, že podněty, které k Etické komisi UP doputují, obdrží přímo předseda této komise.

Během jednání požádal AS UP svým usnesením senáty fakult UP o nominaci fakultních delegátů do Sněmu Rady vysokých škol. K nominacím zástupců AS UP do Rady vysokých škol vyzval také členy senátu. Další výzva se týkala podávání návrhů zástupce AS UP do Rady pro vnitřní hodnocení UP. Návrh osoby ke jmenování členem RVH UP může podat ve stanovené lhůtě předsedovi AS UP prostřednictvím Kanceláře AS UP děkan, senát fakulty, senátor či skupina senátorů AS UP. Během zasedání zazněla v senátu i informace o volbách do Kolejní rady UP. Předsedkyní tohoto dvanáctičlenného grémia s funkčním obdobím 2023–2025 se stala studentka právnické fakulty Tereza Jamrožová.

Senátoři Univerzity Palackého schválili také návrh novely č. 10 Statutu UP, a to v předloženém znění. Přijali i předložený návrh Vnitřního předpisu PdF UP o provedení Studijního a zkušebního řádu UP ve znění přijatého pozměňovacího návrhu. Souhlasně se také vyjádřili ke kupní smlouvě mezi UP a společností Pragolab, jež se týká zařízení s názvem Sestava HPLC a hmotnostní spektrometrie s vysokým rozlišením, které je pořizováno pro Ústav molekulární a translační medicíny LF UP. O smlouvě bude ještě jednat Správní rada UP.

Po širší debatě schválil AS UP i předložený návrh novely číslo 4 vnitřního mzdového předpisu UP ve znění pozměňovacích návrhů Legislativní komise AS UP. Diskuze se v tomto bodu věnovala nejprve časovému vývoji předkládání zmiňovaného dokumentu, poté především procesu komunikace a realizace kolektivního vyjednávání. Právě výsledek kolektivního vyjednávání s odbory na UP zatím neumožňuje, aby byla vnitřní norma odeslána na MŠMT k registraci a mohla následně vstoupit v platnost.  

AS UP svým usnesením také poděkoval všem, kteří se podíleli na organizaci oslav 450. výročí univerzity v Olomouci. Příští zasedání AS UP (výjezdní) se uskuteční ve dnech 7.–8. prosince v Hrubé Vodě. Přijatá usnesení zde. Více o AS UP zde.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)